Версия за печат

BG-Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: за техническата част инж. Ст. Пенев, директор дирекция „ТСУЗТООИДЕП“ за юридическата част Ж. Пойраз ст. юрисконсулт, отдел „УС“, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е работно проектиране на „Реконструкция на водопровод от ПС Беловец до НВ Беловец и от НВ до входна кранова шахта с. Беловец.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322200

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са: 1. Прединвестиционно проучване и работно проектиране на „Реконструкция на водопровод от ПС Беловец до НВ Беловец с дължина L = 4000 м.; 2. Прединвестиционно проучване и работно проектиране на „Реконструкция на водопровод от НВ до входна кранова шахта с. Беловец с дължина L= 2200 м.; 3. Обследване с предвиждане на мерки по саниране на НВ. Проектната разработка да се изготви по части: 1. Част Водоснабдяване, включваща: • Техническо задание • Хидравлична проверка на водоснабдителната системата: помпена станция, водопровод, напорен водоем, кранова шахта от разпределителната вътрешна водопроводна мрежа на с.Беловец; • Ситуационно и нивелетно решение на водопровода подлежащи на реконструкция; • Съоръжения по водопровода - шахти въздушник, шахти отток, шахти спирателни кранове; • Изследване и предпазване на водопровода и помпите от хидравличен удар; • Подмяна тръбните разводки в сухата камера на напорния водоем • Количествена сметка 2. Част Геодезия, включваща: трасировъчен план. 3. Част Строително Конструктивна –обследване на водоема и други при необходимост 4. Част План за безопасност и здраве 5. Част Пожарна безопасност 6. Част План за управление на строителните отпадъци Прогнозна стойност: до 21 700,00 BGN без ДДС или 26 040,00 BGN с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Беловец, Община Кубрат, област Разград

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват и подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки, обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и действащото законодателство, предвид спецификата на предмета на обществената поръчка. Изисквания за техническите възможности и/или квалификацията на участниците за изпълнители на поръчката 1. Списък на екипа от проектанти по отделните части. Минимално изискване за техническите възможности на участниците Проектантите по отделните части от инвестиционния проект от екипа на участника да са с пълна проектантска правоспособност и да имат валидна застраховка за професионална отговорност. Посочените изисквания са минимални и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на изискванията на възложителя. Съгласно чл. 51а, ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съдържание на офертата Офертата трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или от представляващия участника; 2. Данни за лицето, което прави предложението, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - Административни сведения - Образец № 1; б) при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите на следните интернет адреси: www.nap.bg www.mlsp.government.bg www.noi.bg www.gli.government.bg 3. Техническо предложение - Образец № 2; 4. Списък на екипа от проектанти – Образец № 3 4. Ценово предложение - Образец № 4; 5. Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец № 5; Оферта, която не отговаря на изискванията за участие и за изпълнение на поръчката се отстранява от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Схема на плащане - 40% от стойността на договора в срок до 10 /десет/ дни от сключването на договора след представяне на фактура и Запис на заповед за стойността на авансовото плащане в полза на Община Кубрат и със срок на предявяване, до приспадане на целия размер на авансовото плащане. - 60 % от стойността на договора в срок до 20 /двадесет/ дни от предаването на проекта, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представяне на фактура. Страните подписват приемо-предавателния протокол след като се получат положителни становища от контролните органи, съгласуване на инвестиционния проект с експлоатационните дружества и оценка на съответствие на инвестиционния проект, съгласно ЗУТ. Публичната покана и документацията за участие, технически спецификации, образци и проект на договор са публикувани в Профил на купувача на официалната интернет страницата на Община Кубрат – http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php Разглеждане на офертите: 17.12.2015г. от 17:10ч. в Заседателната зала на Община Кубрат, ет. 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2015