Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151209SEQN2623968.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32551400

Описание:

Телефонна мрежа


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Свети Георги Софийски № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата по чл.101а, ал.2 на всеки участник в процедурата трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП / валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 6.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 7.Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс от компетентните регулаторни органи в страната за осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа - заверено копие. 8.Сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, валиден към датата на представяне на офертата сертификат - заверено копие. 9.Сертификат за въведена система за управление на информационните услуги- ISO 20000-1:2011 или еквивалентен, валиден към датата на представяне на офертата - заверено копие. 10.Сертификат за въведена система за информационна сигурност - ISO 27001:2005 или еквивалентен, валиден към датата на представяне на офертата - заверено копие. 11.Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 12.Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора. 13.Техническо предложение на участника по образец на възложителя – Приложение №3. 14.„Предлагана цена” на участника по образец на възложителя - Приложение № 4.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на ценови показатели Кф- фиксирана телефония – максимален брой точки – 100 т. и тежест в комплексната оценка – 0,80; Оценка на технически показатели Кт - максимален брой точки - 100 т. и тежест в комплексната оценка – 0,20. Указанията за определяне на оценката по всеки показател и метода на формиране са подробно описани в Методика за оценка на офертите - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 от документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите се подават от участника в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - отдел "Обща канцелария" в срока, посочен в поканата. Същите се поставят в запечатан, непрозрачен плик, като върху плика се изписва името на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 18.12.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. При сключване на договора, определеният за изпълнител следва да представи документите, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - валидно свидетелство за съдимост /заверено от участника копие / и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП в оригинал.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2015