Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПЛЕВЕН, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: гр.Плевен, бул.Г.Кочев №8

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Резервни части за санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен , както следва: 1.санитарни автомобили марка "Ситроен" 2.санитарни автомобили марка "Форд"; 3.санитарни автомобили марка "Фолксваген".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

14000000

Описание:

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Резервни части за 5 бр.санитарни автомобили марка "Форд"с приблизителна стойност в размер на 6000 лв.;резервни части за 2 бр.санитарни автомобили марка "Фолксваген"с приблизителна стойност в размер на 4000 лв.;резервни ачсти за 17 бр. санитарни автомобили марка "Ситроен"с приблизителна стойност в размер на 17000 лв. Конкретните ремонтни дейности се изпълняват в количество и обем в съответствие с потребностите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В сервизната база на изпълнителя.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участника е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Определеното за изпълнител лице при сключване на договора представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. 3.Доставката на резервни части се изпълняват при заявка от Възложителя, в срок не по-дълъг от три работни дни,за наличните резервни части в централния склад,а за поръчка на части от завода производител в срок от петнадесет работни дни. 4.Необходимите резервни части се осигуряват от Изпълнителят. 5.Плащането ще се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя, след издаване на фактура и в рамките на осигурените финансови средства от МЗ. 6.Доставените резервни части да отговарят на сертификатите за качество по БДС и на европейския стандарт за качество,да са нови и да са придружени с гаранционна карта. 7.Изпълнителят се задължава с не по-малко от тримесечна гаранция на даставените реезрвни части,считано от момента на изпълнението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основният критерий за оценка на офертата е икономически най-изгодната оферта.Тежестта на показателите на комплексната оценка е както следва: С1 – обем на поръчката- 10% С2 – цена – 90% За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки. Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка /К/по следната формула. К компл.= С1*В1 + С2*В2 , Където С1=10% , C2=90% ,а В1 , В2 са оценки от 0 до 1 съответно за: Показател ”Обем на поръчката”и Показател ”Цена”. За Показател ”Обем на поръчката”максимална оценка 1/единица/ получава офертата с предложени максимален брой резервни части по Приложение №1,които могат да бъдат доставени при изпълнение на договора.Оценките на останалите участници се определят в съотношение към предложеня брой позиции на n – тия участник и максималния брой позиции по Приложения №1, по следната формула: Qn В1= ---------- , 563 където Qn е броя на позициите посочени от съответния участник съгласно Приложение №1,а 563 е максималния брой резервни части по Приложение №1. За Показател ”Цена” – оценката по този показател В2 е сума от оценките по отделните видове резервни части от „Списъка на резервните части - Приложение №1”. Оценката за всяка резервна част се определя като съотношение на най-ниската предложена цена към предложената цена за съответната резервна част от n-тия участник по следната формула: Ц min. Ц 1,2,3,.......... = ------------ = 1 , Ц n. където Ц 1,2,3,......... е оценката по първата, втората и т.н. резервна част от списъка - Приложение №1, Ц min. е най-ниската предложена цена за тази част , а Ц n. е цената предложена от съответния участник.За резервна част от Приложение №1,за която няма предложена цена ,се приема ,че предложението на съответния участник за тази позиция в числово изражение е равно на 0/нула/.Минимална цена е цена различна от 0/нула/. Общата оценка – В2 по показател”Цена” се определя по следната формула: Ц1,Ц2,Ц3,.......... 1+1+1+..... 563 В2 = --------------------------- = --------------------= -------------- = 1 563 563 563 където Ц 1,Ц2,Ц3,......... е оценката по първата, втората и т.н. резервна част от списъка - Приложение №1 , а числото 563 са максималния брой резервни части по цитирания по-горе списък- Приложение №1. Максимална оценка 1/единица/получава офертата с предложена най-ниска цена за всяка резервна част от „Списъка на резервните части- Приложение №1”. Максималната комплексна оценка е: К = 10% х 1+90% х 1 = 0,10 + 0,90 = 1

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участника е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Предложение по показател"Цена"в лева ,без ДДС по предварително изготвен от възложителя списък с резервни части.Предложението по този показател представлява цената на резервната ачст за всяка отделна позиция от списъка с резервни ачсти,за която участва кандидата и е валидно за целия срок на действие на договора. 3.Предложение по показател"обем"-посочва се броя на позициите от изготвения от възложителя списък с резевните части-Приложение №1,за които участникът е предложил цена. 4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката съобразно изискванията на възложителя,посочени в раздел ІІІ на публичната покана"Изисквания за изпълнение на поръчката". 5.Предложение за валидност на офертата-не по-малко от 60 календарни дни от крайния срок за подаване ан офертата. 6.При сключване на договор определения изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. 7.Документация за участие се получа всеки работен ден от 08.00ч. до 16.00ч. до 17.12.2015 г.в деловодството на ЦСМП-Плевен,ул.Г.Кочев №8 и е публикувана в профила на купувача- www.csmp-pleven.eu. Офертите ще се отварят на 18.12.2015г. от 14.00часа в гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8,ет.ІV ,стая №403 на ДКЦ към УМБАЛ"Г.Странски" при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2015