Версия за печат

BG-Червен бряг

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ -Червен бряг ЕООД, ул. Яне Сандански, За: Ася Атанасова, РБългария 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92766, E-mail: mbal.chervenbryag@gmail.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-chervenbryag.com.

Адрес на профила на купувача: mbal-chervenbryag.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение -Червен бряг "ЕООД за 2015 г.разпределени в три самостоятелни позиции : Позиция № 1 Хранителни продукти / по утвърден списък/; Позиция № 2 Млечни продукти; Позиция № 3 Хляб и хлебни продукти ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВЕНИТЕ ЦЕНИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ . Позиция № 1 - хранителни продукти :№ Продукт за доставяне количество мярка разфасовка ед. цена Ед.цена 1. Захар 650 кг 2. Маргарин 700 кг 0.500 3. Лук 800 кг 4. Картофи 3300 кг 5. Фиде 160 кг 6 Олио 600 л. 7 Домати /консерва/ 1200 бр. кутии 8 Оцет 200 л. 0.700 9 Макарони 600 кг 10 Ориз 500 кг 1000 гр. 11 Сол 150 кг 12 Червен пипер 400 оп. 100 гр. 13 Пилешки бульон 1500 бр. 14 Пилешки бутчета 200 кг. 15 Кашкавал 70 кг. 16 Нишесте 500 бр. 17 Пастет 4500 бр. 140/180гр 18 Боб /зрял/ 300 кг. 19 Леща 250 кг 20 Сирене 600 кг. 21 Чубрица 1000 бр. 22 Чай 600 бр. опаковка 23 Черен пипер 200 бр. 24 Зелен боб / консерва/ 800 бр. 25 Дафинов лист 50 бр. 26 Джоджен 80 бр. 27 Девесил 80 бр 28 Брашно 200 кг. 29 Грис 80 кг 30 Зеле /прясно/ 600 кг. 31 Кренвирши 350 кг 32 Гювеч /консерва/ 300 бр. кутии 33 Шпек салам 100 кг 34 Квасено мляко 0.500 кг 10000 кг. 0.500 35. Колбаси 300 кг 36. Грах /консерва/ 400 кг 37. Русенско варено /консерва/ 1400 бр 140 гр. 38. Моркови 250 кг 39. Кайма 100 кг 40 Кюфтета 80 гр 1000 Бр. 41 Кюфтета 60 гр. 500 Бр. 42 Кебапчета 1000 Бр. 43 Пилешка пържола замразена 50 бр. 44 Замразена риба 100 кг 45 Хамбургски 100 кг 46 Халва 100 кг 47 Бисквити обикновени 1000 Бр. 48 Конфитюр 100 Бр. 0.900 49 Сухо мляко 100 Бр. 50 Грах замразен 500 Кг. 51 Юфка 500 Бр. Позиция № 2 - млечни продукти № Продукт за доставяне количество мярка разфасовка ед. цена забележка 1 Кашкавал 70 кг. - - 2 Сирене 600 кг. 3 Квасено мляко 0.500 кг 10000 кг. 0.500 Позиция № 3 - хляб и хлебни продукти № Продукт за доставяне количество мярка разфасовка ед. цена ОБЩО 1. Хляб „Добруджа” 15500 бр. 0.600 кг. 2. Хляб „Черен” 3500 бр. 0.500 кг. 3 Питка 3500 Бр. 4. Закуски 1000 Бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15500000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Млечни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение -Червен бряг ЕООД за 2016 год. , разпределени в три самостоятелни позиции по утвърден списък

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Червен бряг, ул. Яне Сандански № 61, кухненски блок на МБАЛ-Червен бряг ЕООД

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Посочените количества са ориентировъчни. Възложителят си запазва правото да увеличи или да намали посочените количества, в зависимост от натовареността и сезона при обслужването на хоспитализираните пациенти. Всеки кандидат може да представи комплексна оферта за всички позиции или предложение само за една или няколко отделни позиции. Срокът за изпълнение на поръчката – една календарна година, считано от датата на подписване на договора. Доставките ще се извършват с транспорт на изпълнителя по предварителни заявки, които ще бъдат подавани от Домакина на болничното заведение. Седмичните заявки ще бъдат подавани на изпълнителя в рамките на работното време, всеки четвъртък от седмицата, предхождаща седмицата, за която са необходими продуктите. Всички доставяни продукти трябва да отговарят на изискванията за качество на хранителните продукти съгласно действащата нормативна уредба в страната, изискванията на Закона за храните, Наредба 7 за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни и към БДС/Доставяните хранителни продукти задължително трябва да са първо качество, да са придружени със сертификат за качество и произход. Срок на обвързаност с предложената оферта - 60 дни от датата на отваряне на офертите. Срок на доставка - 3 дни след получаване на заявката. По отношение на участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП.Офертата трябва да бъде изготвена в съответствие с нормативните изисквания на Глава осма "а" от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация към участниците.І. Общи ИЗИСКВАНИЯ:1. Участниците подават една оферта по отделно за всяка обособена позиция в поръчката. Максималния срок за изпълнение на поръчката е 12 месеца от датата на сключване на договора, като в този срок е включен и срокът за отстраняване на недостатъци и негодни стоки на изпълнителя.ІІ. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСНИКА : Офертите на участниците трябва да бъдат валидни от 90/деветдесет / календарни дни, от крайния срок за получаване на офертите. Технически възможности. Изискуеми документи и информация: Доказателства за технически възможностии/или квалификация по чл. 51 от ЗОП-Техническо оборудване собствено и/или наето МПС с което участника разполага за изпълнение на предмета на поръчката за осигураване качеството на продуктите.Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни.НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. Кандидата подава офертата си в непрозрачен плик от учасника или от упълномощено лице. Върху плика участикът посочва адрес за кореспонденция, телефон и факс и електронен адрес. Пликът следва да съдържа три отделни запечатани плика, както следва : Плик № 1 с надпис Документи за подбор, в които се поставят документите, отнасящи се до техническите възможности и административни сведения. Плик № 2 Предложение за изпълнение на поръчката ,в които се поставят документите, свързани с изпълнение на поръчката. Плик № 3. Предлагана цена , в който се съдържа ценово предложение на участника.Отварянето на офертите ще бъде на 22.12.2015 год. от 11.00 часа в кабинета на управителя на МБАЛ-Червен бряг

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/12/2015