Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Дилян Стойков, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-049.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на преносим компютър и скенери по проект „Интегриран проект за социално включване на ромите и другите уязвими групи в Сливен” финансиран по Договор от 23.06.2015г. между Федералния съвет на Швейцария, представляван от ШАРС и МТСП и Община Сливен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213100, 30216110

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Скенери за компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на преносим компютър и два скенера. 1. Преносим компютър – 1 бр. Цената на преносимия компютър не трябва да надвишава 833,00 лева без ДДС. Преносимият компютър да притежава следните минимални характеристики: - дисплей 15"; - четириядрен процесор; - RAM 4 GB; - HDD 1TB; - DVD RW; - Wireless, Bluetooth; - HD Webcam, HDMI, VGA; 2xUSB. 2. Скенер – 2 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 1250,00 лева без ДДС. Скенерите следва да са със следните минимални характеристики: - разделитена способност на сканиране, оптична – 600 dpi; - размери на сканиране – 210 х 297 мм; - плътност на хартията – 27 – 255 g/m2; - програма за управление процеса на сканиране; - автоматично пропускане на празни страници; - автоматично подаващо устройство за документи (ADF); - капацитет на ADF мин. – 50 стр А4; - опции на сканиране – едностранно и двустранно; - скорост на сканиране на ADF – 40 ppm; - дневно натоварване – до 6000 стр. А4; - операционна съвместимост – Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 8; TWAIN; - сканиране с всички приложения с TWAIN поддръжка; -интерфейс - USB Забележки: 1. Посочените параметри са минимални. Участниците могат да предложат преносим компютър и скенери с по-високи параметри. 2. В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящaта Техническа спецификация или в друг документ от документацията бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3330 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен - гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по член 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. «а» и «б» от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Образец № 5;7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 6.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на компютри и периферна техника.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Образец № 7 и писмено съгласие от подизпълнителите – Образец № 8.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец №10, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5 и т. 3.6. от т.3. Съдържание на офертата, от документацията.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели които формират комплексна оценка: 1. К1 Предложена цена - тежест -60 точки; 2. К2 Срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя- тежест - 20 точки; 3. К3 Срок за реакция, след уведомяване за повреда - тежест 20 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите, се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 + К3, където Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 60 точки (максималният брой точки по този показател е 60 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ---------------------------- * 60 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена цена, а „ПЦ (участник)” е предложената цена, от оценявания участник по този показател. Участникът с най - ниска предложена цена получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя - тежест 20 (максималният брой точки по този показател е 20 точки), определен по следната формула: С минимум К2 = ---------------------- * 20 С (участник) където: „С минимум” е най-краткият предложен срок за изпълнение, след получена заявка, от Възложителя, а „С (участник)” е предложеният срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение, след получена заявка, от Възложителя, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Забележка: Стойността на показателя следва да е в цяло число.Показател К3 – Срок за реакция, след уведомяване за повреда - тежест 20 (максималният брой точки по този показател е 20 точки), определен по следната формула: СП минимум К3 = ---------------------- * 20 СП (участник) където: „СП минимум” е най-краткият предложен срок за за реакция, след уведомяване за повреда, а „СП (участник)” е предложеният срок за реакция, след уведомяване за повреда, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за реакция, след уведомяване за повреда, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.Забележка: Стойността на показателя следва да е в цяло число.Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект „Интегриран проект за социално включване на ромите и другите уязвими групи в Сливен” финансиран по Договор от 23.06.2015 г. между Федералния съвет на Швейцария, представляван от ШАРС и МТСП и Община Сливен. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: 17.12.2015 г., 16:15 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-049.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2015