Версия за печат

BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Цонево към ДП СИДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова - ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Цонево, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0887 395939, E-mail: dgsconevo@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/?p=756.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДГС Цонево" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2016г. , с включена доставка и монтаж на техническото оборудване , както следва: каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35120000

Описание:

Системи и уреди за наблюдение и безопасност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДГС Цонево" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) , с включена доставка и монтаж на техническото оборудване , както следва 1. каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54 Услугите ще се извършват според определените от възложителя условия в документацията за участие, която може да бъде намерена на интернет страницата на СИДП ДП гр.Шумен - www.dpshumen.bg., Профил на купувача. Финансиране от стопанската дейност на стопанството. Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане,) в 10( десет) дневен срок след издаване на фактура от изпълнителя. Дължимите суми са в лева, платими по банков път с платежно нареждане

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на ТП ДГС "Цонево", както следва: 1. каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения , които притежават валиден лиценз за охранителна дейност .До участие не се допускат кандидати, за които не е налице валиден лиценз за охранителна дейност .Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. Срок на договора- до 31.12.2016г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Цонево” ,с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 18.12.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец)2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. . 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката . 4. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 5. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проекта на договор- по приложен образец; 6. Декларация за ЕИК;7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 8.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /в случай, че ползва подизпълнител/ ;10.Лиценз по чл. 5, ал.1 т.2 от ЗЧОД за извършване на охранителна дейност- заверено от участика копие СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 21.12.2015г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна , ул.Хр.Трендафилов №54. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Документите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2015