Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител 1, За: Апостол Русев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-048.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”. Всеки участник следва да предоставя услугата съгласно изброените по-долу изисквания:1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора.2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор.3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя.4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит.5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка.6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група.7.Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по направления, време и стойност.8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати.9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта.10. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера.ІI. Технически изисквания за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа. Всеки участник следва да предоставя услугата съгласно изброените по-долу изисквания: 1.Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за услугите, посочени в Таблица 1,от Техническата спецификация-Прилож №1.2.Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.3.Всички изходящи обаждания от телефонните номера на Община Сливен да се идентифицират в мрежата с географски код.4.Да осигури за своя сметка изграждането на достъпа и оборудването,което да съгласува интерфейса от мрежата на Изпълнителя и наличното оборудване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (включително телефонните централи, телефонни апарати), като това изграждане е изцяло за сметка на Изпълнителят, включително неговото инсталиране и конфигуриране, тоест без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси.5.Предоставяните телефонни услуги (POTS) следва да отговарят на следните параметри и стандарти или алтернативни осигуряващи същото качество и да са съвместими с оборудването на Възложителя:a.Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01);b.Поддържане на audio-codecG.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата услуга;c.Телефония (audio/3.1kHz), (ЕТS 300 111);d.Телефакс групи (G3/G4);6.Предоставяните телефонни услуги (ISDN) следва да отговарят на на EURO ISDN стандарти или алтернативни осигуряващи еквивалентно качество на услугата. Поддържане, съответно на изброените ITU и ETSI стандарти или алтернативни, да са съвместими с оборудването на Община Сливен, отговарящо на следните европейски стандарти:-EN 300 356-1 „Цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN). Част 1: Базови услуги {ITU-T Препоръки Q.761 до Q.764 (1999) изменена}”;-ЕN 300 356-2 „Цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN). Част 2:ISDN допълнителна услуга {ITU-T Препоръки Q.730(1999) изменена}”;-Към услугата безвъзмездно се предоставя крайно клиентско оборудване, осигуряващо:oISDN BRI (NT) S/Т интерфейс;oISDN PRI – модем с интерфейси – G.703/4 – balanced (120 ohm).Продължава в "Изисквания за изпълнение на поръчката".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64212000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за услугите, посочени в Таблица 1, от Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие. 2.Предоставяне на абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 3.Предоставяне на допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на срока на договора. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Продължение от "Кратко описание": -Заделен (dedicated) и гарантиран капацитет от 64 kbps на канал при ISDN BRI/РRI и синхронна връзка от край до край;-Сигнализация DSSI (Degital Subscriber Signaling Sistem No.1) при ISDN BRI и ISDN РRI;-Потребителският интерфейс е изграден на базата на структурата 2В + D / 30В + D. Електрическите характеристики на този интерфейс поддържат следните конфигурации:oсвързване „точка – точка” – Р to Р (Point to Point);oсвързване „къса пасивна шина” – SPB (Short Passive Bus);oсвързване „разширена пасивна шина” – (Extended Passive Bus);-Изискване към ISDN – организация на DDI (Автоматичен вход);-Минимален набор от допълнителни услуги:oпредставяне идентификацията на викания/викащия абонат (СОLP)/(CLIP) (ЕТS 300 089/ETS 300 092);oограничаване идентификацията на викащия абонат (СLIR) (ЕТS 300 090/ЕТS 300 093);oчакащо повикване СW (ЕТS 300 056/EТS 300 058);oСF (call forwarding on busy – ETS 300 199/ETS 300 207, no reply – ETS 300 201, unconditioned – ETS 300 200);oТристранна конферентна връзка (ЕТS 300 186);7.Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните факс апарати на Община Сливен, без необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да закупува допълнителни устройства за съгласуване към мрежата на ДОСТАВЧИКА.8.Осигуряване на възможност за включване на УАТЦ с автоматичен вход, като всеки от вътрешните постове на централата да притежава съответстващ географски номер, чрез който да се осъществява свързаност без посредничеството на оператор или гласово интерактивно меню.9. Запазване на географските номера при промяна на доставчика и при промяна на адреса (в рамките на едно населено място) на точките на Възложителя, както и възможност за промяна на географски номер и избор на нов такъв, всички изброени за сметка на доставчика.Точки 10;11; 12;13;14;15;16;17;18 и Таблица 1 се съдържат в Техническата спецификация-Приложение № 1. В офертата си участникът представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр №2;4. Ценово предложение-Обр №3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр №4, от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС-заверено копие. 7.Общи условия по предоставяне на електронни съобщителни услуги, подписани от участникта (заверено на всяка страница копие).8.Декларация за покритие по население и територия на страната от GSM и UMTS мрежата на участника, актуално кум 31.12.2014 г.9.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Заб:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–свободна форма удостоверяващ обстоятелството.10.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр. №5;11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 12. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, са следните: Комплексната оценка К се изчислява по следната формула: К= Км*0,5 + Кф*0,5, където:Км е оценката на предложението за предоставяне на мобилни услуги;Кф е оценката на предложението за предоставяне на фиксираните услуги Км = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7, където: 1. K 1-Месечна абонаментна такса за една СИМ карта. Участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса за една СИМ карта, получава максимален брой точки - 30 т., а всеки следващ участник получава с 10 т. по-малко. 2. К2 - Средна цена на минута разговор (средна цена на минута – към: абонати в мрежата на участника, абонати на други мобилни мрежи в РБ, абонат от корпоративна група, абонат на фиксирана мрежа в РБ и първоначална такса свързване).Участник предложил цена равна или по-малка от 0,04 лв./мин., получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.Участниците предлагат цена за всяко едно от следните направления:- към абонати в мрежата на участника;- към абонати на други мобилни мрежи в РБ;- към абонат от корпоративна група;- към абонат на фиксирана мрежа в РБ;- цена на първоначална такса свързване.3.К3-Брой включени минути за национални разговори извън мрежата на участника за една СИМ карта. Участник предложил 10 или повече включени минути за една СИМ карта, получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.4.К 4-Брой включени минути за национални разговори в мрежата на участника за една СИМ карта. Участник предложил 44640 или повече включени минути за една СИМ карта, получава максимален брой точки - 10 т., а всеки следващ участник получава с 3 т. по-малко.5.К5-Тарифиране на разговорите. Участник предложил тарифиране на разговорите (след първоначалния период на тарифиране от 30 секунди) от 1 секунда или по-малко, получава максимален брой точки - 5 т., а всеки следващ участник получава с 2 т. по-малко.6.К6-Покритие по население от GSM мрежата на участника.Участника с най-добро покритие по население получава максимален брой точки - 5 т., а всеки следващ участник получава с 2 т. по-малко.- Покритието на участниците се доказва с декларация от участника, като данните следва да съвпадат с подадените във въпросника за дейността през 2014 г. към Комисия за регулиране на съобщенията за покритието на мрежата на участника към дата 31.12.2014 г. В случай на различие, участника ще бъде отстранен.7.К7-Покритие по население от UMTS мрежата на участника.Участника с най-добро покритие по население получава максимален брой точки - 10 т., а всеки следващ участник получава с 3 т. по-малко.- Покритието на участниците се доказва с декларация от участника, като данните следва да съвпадат с подадените във въпросника за дейността през 2014 г. към Комисия за регулиране на съобщенията за покритието на мрежата на участника към дата 31.12.2014 г. В случай на различие, участника ще бъде отстранен.Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.Максималната стойност на Км е 100 точки. Кф = К1+K2+K3+К4+К5, където:1.K1-Месечна абонаментна такса за всички услуги посочени в Таблица 1, от Техническата спецификация Приложение № 1.Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 2 500 лв., получава максимален брой точки - 15 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.2.К2-Средна цена на минута разговор (средна цена на минута – към: абонати на фиксирани мрежи за селищни разговори, абонати на фиксирани мрежи за междуселищни разговори, абонати на мобилни мрежи в РБ и първоначална такса свързване).Участник предложил цена равна или по-малка от 0,11 лв./мин., получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. Продължава в "Допълнителна информация".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Показатели за оценка на офертите":Участниците предлагат цена за всяко едно от следните направления:- към абонати на фиксирани мрежи за селищни разговори;- към абонати на фиксирани мрежи за междуселищни разговори;- към абонати на мобилни мрежи в РБ;- цена на първоначална такса свързване.3.К3- Брой включени минути за национални разговори Участник предложил 16 000 или повече включени минути, получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.4.К 4-Първоначална такса за активиране на услугите. Участник предложил най-ниската първоначална такса за активиране на услугите, получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. 5.К5-Покритие на мрежата на участника. Оценката се извършва по следната формула:К5 = (К5 n / К5 max) * 25,Където К5 n е доказания брой географски номера от участника, чието предложение се оценява; К5 max е максималният доказан брой географски номера измежду участниците.В случай, че участник декларира брой, различаващ се с повече от 10% с установения от Възложителя, то за целите на оценката се прилага установеното от Възложителя число. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 17.12.2015 г., 10:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-048.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2015