Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, район Сердика, бул.Мария Луиза 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9218049, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Място/места за контакт: бул.Мария Луиза 88, ет.ІV, ст.411

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача: http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=343:-63-qq-1&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на обзавеждане за ОДЗ №63 "Слънце", находящо се в кв.Бенковски на територията на СО-район "Сердика" по видове и количества артикули, посочени в Приложение №1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000, 37000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно видове и количества артикули - Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОДЗ №63 "Слънце", кв.Бенковски, ул.Стария кладенец №2 на територията на СО-район "Сердика".

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В обществената поръчка не може да участва кандидат, който e: 1.1.Осъден с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, за участие в организирана престъпна група, както и за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран; 1.2. Обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност. 1.3. В производство по ликвидация; 1.4. Кандидати или участници, при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 1.5. Има парични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. 1.6. В открито производство по несъстоятелност; 1.7. Лишен от право да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата. 2. Изискванията по т.1. се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай, че членовете са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган. 3. Участниците трябва да представят следните документи: 3.1.Представяне на участника, съгласно Образец № 1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от участника; 3.2. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП; 3.3. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП; 3.4.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 3.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП; 3.6. Декларация, че са запознати с обекта и условията на обществената поръчка; 3.7. Декларация, че участникът не е неизправна страна по договор, сключен със Столична община или районна администрация и не нарушава системно актовете на СО и СОС; 4.Техническо предложение - образец - Образец №2; 5. Документ за внесена гаранция за участие, в размер на 345 /триста четиридесет и пет/ лева: Гаранцията за участие следва да бъде представена като парична сума, внесена:В ОБЩИНСКА БАНКА, финансов център Мария Луиза, 88 по банкова сметка: BG49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF или в касата на СО-район "Сердика", гр.София, бул.Княгиня Мария-Луиза №88, ст.321, ет.3. 6. Ценово предложение - Образец №3. Всички документите да бъдат поставени в непрозрачен, запечатан плик №1, като в него да бъде поставен отделен запечатан плик №2, съдържащ само ценова предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани поотделно по икономически най-изгодна оферта. Всички оценки се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая. 1. Финансовата оценка ( критерий К1) се формира по следната формула: Максималната оценка от 100 точки се дава на най-ниското ценово предложение – Останалите предложения получават оценка по критерий К1 по формулата: K1n=Pmin/Pn x 100, където: - К1n точки за ценовото предложение на съответния участник. - Рmin е минималната предложена цена. - Рn е предложената от съответния участник цена. 2. Срок на изпълнение в дни ( критерий К2) се формира по следната формула: Максималната оценка от 100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на изпълнение, посочен в дни. Останалите предложения получават оценка по критерий К2 по формулата: K2n=Pmin/Pn x 100, където: - К2n точки за предложението за срок на изпълнение в дни на съответния участник. -Рmin е предложението с най-кратък срок на изпълнение в дни. -Рn е предложението за срок на изпълнение в дни на съответния участник. 3. Неустойка (%) - (критерий К3) се формира по следната формула: Максималната оценка от 100 точки се дава на най-високия, посочен процент. Останалите предложения получават оценка по критерий К3 по формулата: K3n=Pn/Pmax x 100, където: - К3n точки за предложението за процент неустойка на съответния участник. -Рmax е предложението с най-висок процент. -Рn е предложението за неустойка в проценти на съответния участник. Оценката на предложението (Кn) се формира по следната формула: Кn = 0.60 х К1n + 0.25 x К2n + 0.15 x К3n Участникът, чиято оферта е получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са: Видове и количества артикули, посочени в Приложение №1, Представяне на участника - Образец № 1, Техническо предложение - образец №2; Техническа спецификация; Ценово предложение - Образец №3 и проект на договор, публикувани в профила на купувача: http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=343:-63-qq-1&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39 Прогнозната стойност е без ДДС. Отварянето на офертите ще се състои на 17.12.2015г. от 10.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Кнагиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2015