Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул.Цар Борис III 136, За: Мария Костадинова-старши юрисконсулт, Република България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: m.ivanova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдел АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/harduer_softuer_BG03.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възложител на обществената поръчка е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) - бенефициент по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)“, изпълняван по програма BG03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, в рамките на Финансовия механизъм на Еропейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 - 2014, съгласно Договор № 33-72/20.07.2015 г. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище гр. София. Агенцията е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на мониторинга и опазването на околната среда в България. Тя проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и в в това число и Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. 2. Предмет на поръчката: „Доставка на хардуер и софтуер“ във връзка с изпълнениието на проект: Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)”, с включени две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на хардуер“ (съгласно техническата спецификация) с прогнозна стойност - 34 725 лв ; Обособена позиция 2: „Доставка на софтуер“ (съгласно тетехническата спецификация) с прогнозна стойност-14 166, 67 лв.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 48000000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на поръчката: „Доставка на хардуер и софтуер“ във връзка с изпълнениието на проект: Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)”, с включени две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на хардуер“ (съгласно техническата спецификация); Обособена позиция 2: „Доставка на софтуер“ (съгласно тетехническата спецификация).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48892 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участници в поръчката могат да бъдат български и/ или чуждестранни физически и/ или юридически лица, или обединения между тях. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизъпълнители. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.В обществената поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани вески участник, който е:а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;- престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателлния кодекс; - престъпление против стопанството по чл. 219 – чл. 252 от Наказателния кодекс;б/ обявен в несъстоятелност;в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;г/при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;е/ в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително, когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отстрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.и/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - (Образец № 6). Декларацията се попълва от съответните лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Оферта може да бъде подадена за една обособена позиция или за двете обособени позиции.Всеки участник може да подава само една оферта.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.Не се допускат варианти на офертата.Ако участникът е обединение, следва да представи заверено копие от договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е включен представляващия обединението.Не може да представя самостоятелна оферта лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.Участниците следва да представят оферти до 17.00 часа на 21.12.2015 г. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.1, стая 101 - Деловодство. Продължава в Раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 22.12.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика всеки участник записва "Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: “Доставка на хардуер и софтуер” и във връзка с изпълнението на Договор с регистрационен № Д-33-72/20.07.2015 г. сключен между Министерството на околната среда и водите – Програмен оператор (ПО) и Изпълнителна агенция по околна среда, дейност № 5 по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)”, съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г. по обособена позиция № ., като посочва уникалният номер на поръчката, отбелязан в публичната покана, своето наименование, пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и номер на обособената/те позиция/и за която/които се подава оферта.Офертата следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надипсани плика, както следва: ПЛИК № 1, с надпис ПЛИК № 1 на участника - „Документи за подбор“ по обособена позиция №,Когато документи и информация, съдържащи се в Плик № 1, са еднакви за двете обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.ЛИК № 2, с надпис ПЛИК № 2 на участника … „Техническо предложение“ по обособена позиция № …, ПЛИК № 3, с надпис на ПЛИК № 3 на участника … „Ценово предложение“ по обособена позиция № …Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците:1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните технически възможности и квалификация: Да е изпълнил минимум една доставка с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, през последните три години, до датата на подаване на офертата.1.2. Да притежава въведена и активно функционираща система за управление на качеството, отговаряща на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват покриващ предмета на поръчката. Изискването се доказва с копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен.За изпълнението на настоящата поръчка участникът трябва да разполага с технически и/ или организационни възможности да осигури за целия срок на гаранцията на доставеното техническо оборудване, дадена от производителя, ефективната му гаранционна поддръжка – отстраняване на всички възникнали дефекти, съгласно условията на проекто-договора за възлагане на обществена поръчка.Участникът следва да притежава Сертификат за произхода на предлаганата стока или декларация за нейния произход, или оторизационно писмо от производители или официален вносител. Копие от този документ се предоставя на Възложителя при извършване на доставката.Неразделна част към настоящата публична покана са приложенията към информацията по настоящата публична покана. Документацията е достъпна в Профила на купувача на следния адрес:http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/harduer_softuer_BG03

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/12/2015