Версия за печат

BG-Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: за техническата част инж. Ст. Пенев, директор дирекция „ТСУЗТООИДЕП“ и Стефан Калинов, директор дирекция „ХДТО“ за юридическата част Ж. Пойраз ст. юрисконсулт, отдел „УС“, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на оборудване и обзавеждане за Многофункционална спортна зала – гр. Кубрат по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на Мултифункционално електронно табло - хандбал, волейбол, баскетбол; Обособена позиция № 2 - Доставка на спортно оборудване; Обособена позиция № 3 - Доставка на обзавеждане медицински кабинет и масажни кушетки; Обособена позиция № 4 - Доставка на офис обзавеждане; Кратко описание: За Обособена позиция № 1 Предмет на обособената позиция от настоящата поръчка е доставка и монтаж на Мултифункционално електронно табло - хандбал, волейбол, баскетбол по одобрена количествена сметка и технически спецификации (Приложение № 1). За Обособена позиция № 2 Предмет на обособената позиция от настоящата поръчка е доставка на спортно оборудване - по одобрена количествена сметка и технически спецификации (Приложение № 2). За Обособена позиция № 3 Предмет на обособената позиция от настоящата поръчка е доставка на обзавеждане медицински кабинет и масажни кушетки по одобрена количествена сметка и технически спецификации (Приложение № 3). За Обособена позиция № 4 Предмет на обособената позиция от настоящата поръчка е доставка на офис обзавеждане по одобрена количествена сметка и технически спецификации (Приложение № 4).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

37482000, 37400000, 33192210, 39130000

Описание:

Спортни информационни табла
Спортни артикули и екипировка
Маси за медицински прегледи
Мебелировка за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Обособена позиция № 1 Дейностите включени в обхвата на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са доставка и монтаж на Мултифункционално електронно табло - хандбал, волейбол, баскетбол по одобрена количествена сметка и технически спецификации (Приложение № 1). За Обособена позиция № 2 Дейностите включени в обхвата на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са доставка на спортно оборудване по одобрена количествена сметка и технически спецификации (Приложение № 2). За Обособена позиция № 3 Дейностите включени в обхвата на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са доставка на обзавеждане медицински кабинет и масажни кушетки по одобрена количествена сметка и технически спецификации (Приложение № 3). За Обособена позиция № 4 Дейностите включени в обхвата на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са доставка на офис обзавеждане по одобрена количествена сметка и технически спецификации (Приложение № 4). Прогнозна стойност: до 45 000,00 BGN без ДДС или 54 000,00 BGN с ДДС Прогнозната стойност е в размер до 45 000,00 BGN без ДДС или 54 000,00 BGN с ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: За Обособена позиция № 1 - в размер до 5 000,00 лв. без включен ДДС; За обособена позиция № 2 - в размер до 16 000,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 3 - в размер до 5 000,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 4 - в размер до 19 000,00 лв. без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Многофункционална спортна зала – гр. Кубрат, ул. Добруджа № 17, Община Кубрат, област Разград

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки, обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие и действащото законодателство, предвид спецификата на предмета на обществената поръчка. Изисквания за техническите възможности и/или квалификацията на участниците за изпълнители на поръчката - не се поставят Минимално изискване за техническите възможности на участниците – не се поставят Стоките да притежават съответните сертификати за качество и безопасност. Съдържание на офертата Офертата трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или от представляващия участника; 2. Данни за лицето, което прави предложението, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - Административни сведения - Образец № 1; б) при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Техническо предложение - Образец № 2 (Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция се представя отделно Техническо предложение); 4. Ценово предложение - Образец № 3 (Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция се представя отделно Ценово предложение); 5. Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец № 4; Оферта, която не отговаря на изискванията за участие и за изпълнение на поръчката се отстранява от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Схема на плащане Възложителя превежда аванс в размер на50 % от стойността на договора, равняващ се на ………. лв. без ДДС в срок до 5 (пет) работни дни от представянето на оригинална фактура. Окончателното плащането на СТОКИТЕ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от представянето на оригинална фактура и подписването на двустранен приемо - предавателен протокол. Публичната покана и документацията за участие, технически спецификации, образци и проект на договор са публикувани в Профил на купувача на официалната интернет страницата на Община Кубрат – http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php Разглеждане на офертите: 17.12.2015г. от 09:00ч. в Заседателната зала на Община Кубрат, ет. 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2015