Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев № 2, За: Иванка Пехливанова, Петрана Петрова, Тошко Брайков, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151207QWKe5726710.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на шест кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП”. Срок - 24 месеца от сключването на договорите. Уникален номер на поръчката: 20151207QWKe5726710

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66000000, 66110000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги
Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема се определят съгласно потребностите от финансови услуги на Централното управление и териториалните поделения на СЗДП ДП.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Териториалния обхват на СЗДП ДП

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Документи за участие: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Административни сведения - точен адрес, телефонен номер, електронен адрес за връзка - приложение №2. 3. Заверено от участника копие на валидна индивидуална лицензия, съгласно Закона за кредитните институции. 4. Документ, удостоверяващ рейтинга на участника, присъден от някоя от следните агенции за кредитен рейтинг – Standard & Poor’s, Fitch, Българска агенция за кредитен рейтинг или Moody’s. 5. Декларация - приложение № 3, че участникът притежава единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти освен документа за регистрация, и заверено копие на удостоверение за актуално състояние. 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - приложение № 4. 7. Декларация за приемане условията на проекта на договор - приложение № 5. 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 6. 9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - приложение №7.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

I. Неколичествени показатели /НП/ - относителна тежест на показателя в крайната оценка – 40 на сто: Т1 - Опит, характеристика и качества на предоставяните финансови услуги през последните 5 години – максимален възможен брой точки – 12 т. Т2 - Рейтинг на участника - присъден от Агенцията за кредитен рейтинг - максимален възможен брой точки -18 т. Т3 - Развита клонова мрежа - максимален възможен брой точки - 10 т. II. Количествени показатели /КП/ - относителна тежест на показателя в крайната оценка – 60 на сто: Ф1 – Цена на финансови услуги „Свободни парични средства-депозити” - максимален възможен брой точки - 30 т. Ф2 – Цена на финансови услуги „Платежни и свързани услуги" - максимален възможен брой точки - 30 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите, свъзрани с поръчката, могат да се открият и изтеглят безплатно на посочения в тази покана интернет адрес. Офертите ще се отварят на 16.12.2015г. от 10.00 часа в административната сграда на ЦУ на СЗДП ДП гр.Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2, ет.3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/12/2015