Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Метрополитен ЕАД, ул. Княз Борис I No121, За: инж. Маргарита Георгиева; инж. Красимира Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9212044; 02 9212034, E-mail: tenders@metropolitan.bg, Факс: 02 9877892

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://metropolitan.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-vik-chasti-vtora-pokana/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка е с обект «доставка», изпълнението на която се състои в доставка на поцинковани тръби, фасонни части и арматура за монтаж по система Grooved Piping System. Доставката следва да се извърши съгласно одобрено от възложителя Техническо задание – Приложение към документацията за участие, достъпна в електронен вариант на Профила на купувача на възложителя. Доставката се извършва с транспорт на изпълнителя. Доставките на стоките ще се извършват от изпълнителя франко гр. София, "Метрополитен" ЕАД, склад на МС "Сливница"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44167000, 44162000

Описание:

Фитинги
Тръби


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на настоящата обществена поръчка включва доставка на необходимите за нуждите на „Метрополитен” ЕАД количества тръби, фасонни части, фитинги и арматура както следва: 1.Тръба поцинкована 4” , 4,5 мм - 600м; 2.Коляно за Grooved Piping System 4” - 20бр.; 3.Дъга 45°, 4” за Grooved Piping System-10бр.; 4.Дъга 22°, 4” за Grooved Piping System-10бр.; 5.Фланцов преход 4” за Grooved Piping System -50бр.; 6.Тройник 4” за Grooved Piping System-20бр.; 7.Отклонения 4”/2” за Grooved Piping System-20бр.; 8.Отклонения 4”/1” за Grooved Piping System-20бр.; 9.Отклонения 4”/” за Grooved Piping System -5бр.; 10.Твърди връзки 4” за Grooved Piping System -200 бр.; 11.Монтажна смазка-5 кг.; 12.Кран спирателен за Grooved Piping System, тип Butterfly Du 100-20бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, "Метрополитен" ЕАД, склад на МС "Сливница"

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на изпълнение на поръчката: 1 /един/ месец, считано от датата на сключване на договора; 2. Стоките, предмет на поръчката, да притежават: Сертификат за съответствие и Декларация за съответствие, издадени по реда на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; 3. Производителят/ите на стоките, предмет на поръчката да имат въведена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент; 4. Стоките, предмет на поръчката да имат Удостоверение за изпитания на точково натоварване и FNCT - тест за иницииране на пукнатини.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участниците трябва да съдържа: 1. Представяне на участника - по образец; 2. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от документите в нея не са подписани от лицето/лицата, представляващи участника съгласно търговската му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 3. Декларация/и за съгласие за участие като подизпълнител - по образец (представя се за всеки подизпълнител, посочен от участника в Образец1); 4. Декларация по чл. 3,т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец; 5. Валиден сертификат за съответствие на строителните продукти, в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), въвеждаща Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти – заверено копие; 6. Удостоверение за изпитания на точково натоварване и FNCT - тест за иницииране на пукнатини - заверени от производителя копия; 7. Декларация за съответствие на строителните продукти–за изделията, предназначени за изграждане на водопреносни системи; 8. Валиден сертификат за наличие и прилагане на Система за контрол на качество по ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя/производителите - заверено копие; 9. Каталози, проспекти или други информационни материали за предлаганите изделия с тяхното описание; 10. Техническо предложение - по образец; 11. Ценово предложение попълнено и подписано по образец. Всеки участник има право да представи само една оферта, която трябва да е изготвена на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, представянето на участника по образец се подава в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София, 1000, ул. “Княз Борис I” № 121, ет.2, Деловодство, преди датата и часа, посочени в настоящата публична покана като краен срок за подаване на офертите. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие за митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс. При изпращане на оферти за участие по пощата, за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на „Метрополитен” ЕАД. Възложителят не приема за участие в процедурата оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или с нарушена цялост плик. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП на 18.12.2015 г. в 10:00 часа в сградата на Метрополитен ЕАД, ул. Княз Борис I №121, ет.1,Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2015