Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов 1, блок 31, За: Кремена Масарлиева, България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: k.masarlieva@bgpost.bg, Факс: 02 9695329

Място/места за контакт: Централно управление на Български пощи ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции: Обособена позиция I: “Пощенски чували за кореспондентски и колетни пратки за страната и чужбина”; Обособена позиция II: “ Платнени чували за ценни пратки”;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35121400

Описание:

Предпазни чували


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност за отделните обособени позиции е както следва: За обособена позиция I: “Пощенски чували за кореспондентски и колетни пратки за страната и чужбина”- 45 000 лв. За обособена позиция II: “ Платнени чували за ценни пратки”- 6 000 лв. Количество и обем съгласно Таблиcа 1 и Таблица 2 към Технически изисквания на Възложителя/Приложение 1/;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Регионални управления на "Български пощи" ЕАД, съгласно Таблиза 1 и Таблица 2 към Технически изисквания на Възложителя/Приложение 1/;

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: -през последните 3(три) години, считано от датата на подаване на офертите да е изпълнил най-малко 2(два) броя доставки на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (на подобни или идентични артикули); -да е сертифициран за внедрена система за управление на качеството на стандарта по ISO 9001:2008 или еквивалентен. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: -Списък на основните доставки на еднакви или сходни артикули с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години,считано от крайния срок за подаване на офертите; -валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен на участника или производителя; -документ, удостоверяващ, че чувалите отговарят на техническите изисквания на възложителя; -Свидетелство за качеството на плата от производителя; Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата стойност на договора; - Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП. -мостра/мостри на предлаганите стоки за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта (без надпис);

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на крайния срок за приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/12/2015