BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова;, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/363.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране на новогодишна програма за посрещане на Новата 2016 г. пред сградата на Община Велико Търново”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79954000

Описание:

Услуги по организиране на празници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избрания Изпълнител ще организира новогодишната програма по посрещането на Новата 2016 г. на 31.12.2015 – 01.01.2016 г. пред сградата на Община Велико Търново, съгласно представена оферта. Община Велико Търново може да осигури бюджетни средства в размер на 30 700,00 /тридесет хиляди и седемстотин/ лева със ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25580 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За празничното посрещане на новата 2016 г. пред сградата на община Велико Търново на 31.12.2015 г. – 01.01.2016 г. е необходимо да се подготви празничен новогодишен гала-спектакъл с участието на артистите: ДесиСлава, Руслан Мъйнов, Нора Караиванова, Амалия Ненова, Бисер Иванов и Венцислав Велев, Професионален фолклорен ансамбъл „Искра”, Атанас Стоянов – БГ радио. Участникът следва да осигури участието на артистите, като подготви примерен сценарий с атрактивни комбинации между артисти, анимации и награди към гостите и жителите на Община Велико Търново от всички възрастови групи. Програмата трябва да е с продължителност най-малко три часа и половина, с начален час 23:00 ч. на 31.12.2015 г. и да продължи до 02:30 ч. на 01.01.2016 г. Обема на работата, която следва да бъде извършена, се уточнява с представител на Възложителя. Възложителят дава задължителни и окончателни указания относно последователността на извършване на работите по изпълнение на възложеното и относно сроковете и часовете на тяхното изпълнение. Изпълнителят е длъжен да извърши дейностите съгласно изискванията на Възложителя, при спазване на действащото в страната законодателство. Изпълнителят е длъжен да организира възложените дейности в указаните му срокове и при посочените от представител на Възложителя условия: за начин на провеждане, място, дата, условия по изпълнението. Изпълнителят е длъжен да осигури участието на посочените по-горе водещи, музиканти и изпълнители при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и действащото в страната законодателство, в това число е длъжен да заплати на носителите на авторски права дължимите им възнаграждения. При нарушаване на авторските и сродните права, произтичащи от българските закони и международни конвенции, по които Република България е страна, Изпълнителят носи отговорност спрямо онези, чиито права е нарушил в съответствие с действащото законодателство, включително за неимуществени и имуществени вреди, настъпили в резултат на нарушението. В Техническото си предложение участникът развива виждането си /концепцията си/ за организацията по посрещането на новата 2016 г.; Мероприятието, обект на услугата, се заплаща в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след одобряване на фактурата, съпроводена с разходооправдателни документи, удостоверяващи направените разходи и констативен протокол. Реализирането на услугата ще се отчита с протокол, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя, с посочване на мероприятието и направените разходи. Обема на работата, която следва да бъде извършена, се уточнява с представител на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 14.12.2015 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 15.12.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения; 2. Техническо предложение, съгласно образец, съдържащо предлаганата от участника концепция за изпълнението на поръчката: 3. Срок на валидност на офертата не по-малък от 2 /два/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 4. Списък на лицата които отговарят за изпълнение на услугата по образец. Минимално изискване към т. 4: участниците да разполагат с екип за изпълнението на поръчката - минимум 3 лица, в които да се включват: ръководител екип, организатор и технически сътрудник; 5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата. Мин.изискване към т. 5: доказателство за извършена услуга със сходен предмет (организиране на празнични мероприятия), съгл. изискв. на чл.51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компет. орган, за извърш.услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 7. Ценово предложение следва да съдържа: - Предлагано възнаграждение за изпълнение на услугата - Аванс /в % от общата стойност за изпълнението на поръчката, но не повече от 50 %/; - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. При подписване на договора, избраният за изпълнител участник, представя доказателства, че ще осигури участието на посочените от Възложителя артисти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/12/2015