Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Ваня Шишкова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611223, E-mail: vshishkova@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-047.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организирането на погребалната дейност на гробищните паркове на територията на град Сливен налагат необходимостта от ползването на услугата – изкопаване на гроб. Дейностите ще се извършват на територията на гробищните паркове „Ново гробище”, „Ново село” и „Клуцохор”. Изкoпът за 1 /едно/ гробно място трябва да отговаря на следните изисквания: ширина – 0.80 м., дълбочина – 1.80 м., дължина – 2.20 м. Възлагат се и допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове. Участникът следва да разполага с необходимата техника и екип за обслужването. Горивото и другите консумативи, свързани с изпълнението на поръчката са за сметка на участника. На основание чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят обявява, че обществената поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, т. к. предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва по обществената поръчка, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 7 от ЗОП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98371110, 98371111

Описание:

Услуги по погребване
Услуги по поддържане на гробищни паркове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите ще се извършват на територията на гробищните паркове „Ново гробище”, „Ново село” и „Клуцохор”. Изкoпът за 1 /едно/ гробно място трябва да отговаря на следните изисквания: ширина – 0.80 м., дълбочина – 1.80 м., дължина – 2.20 м. Ще се възлагат и допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, гробищни паркове: „Ново гробище”, „Ново село” и „Клуцохор”

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участникът представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Обр.№1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират,че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето,за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи,гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка.В учредителният договор е задължително наличието на клауза,уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието,което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението се представя и документ,подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр.№2;4.Ценово предложение-Обр.№3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр.№4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1.Списък на услугите,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертата,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга–Обр.№5.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение,издадено от получателя или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Мин. изисквания:Всеки участник трябва да притежава признат опит в дейностите,предмет на поръчката и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Заб:Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за изкопаване на гробни места,изкопни и заравнителни дейности с багер.6.2.Декларация за техническото оборудване,с което разполага участникът за изпълнение на общ. поръчка–Обр.№6;Мин. изисквания:За срока на договора всеки участник трябва да има на разположение багер–1бр.Заб:Багерът може да бъде собствен,нает,на лизинг,за ползване.Горивото и другите консумативи свързани с изпълнението на поръчката са за сметка на участника.6.3. Списък на лицата,отговарящи за изпълнението на общ. поръчка–своб. форма.Минимални изисквания:Лицата,отговарящи за изпълнението на общ. поръчка трябва да притежават документи,удостоверяващи правоспособността им да управляват багер.7.Декларация,с която се декларира,че участникът,съответно всеки от участниците в обединението,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от Агенцията за хората с увреждания,или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС–своб. форма.В декларацията се посочва номера,под който участникът,съответно всеки от участниците в обединението,е/са вписан/и в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от АХУ,или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС.Заб:Документът по т.7 се представя за общ. поръчка от участник,вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, са следните: 1.Предложена цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие К1 – 70 точки 2.Предложена цена за допълнителни изкопни и заравнителни работи, за 1 (един) моточас. К2 – 30 точки Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: КО = К1+ К2 Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Предложена цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие” - тежест 70 точки (максималният брой точки по този показател е 70 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ------------------- * 70 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие, а „ПЦ (участник)” е предложената цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – «Предложена цена за допълнителни изкопни и заравнителни работи, за 1 (един) моточас» - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: ПЦДИЗР (минимум лева) К2 = -------------------------- * 30 ПЦДИЗР (участник) където „ПЦ ДИЗР (минимум лева)” е най-ниската предложена цена за 1 (един) моточас, за допълнителни изкопни и заравнителни работи, а „ПЦДИЗР (участник)” е предложената цена за 1 (един) моточас, за допълнителни изкопни и заравнителни работи от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена цена за 1 (един) моточас, за допълнителни изкопни и заравнителни работи получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":8.Декларация,че участникът,може да изпълни 80 на сто от предмета на общ. поръчка със собствено производство или ресурс–свободена форма.Заб: Документът по т.8 се представя за общ. поръчка от участник,вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем участникът може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица,при условие,че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,което се посочва в документа по т.9 и се вписва информацията посочена в чл. 16г, ал.7 от ЗОП.9.Видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Заб:Когато участникът,за общ. поръчка,съответно всеки от участниците в обединението,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от АХУ,или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС и е посочил,че ще ползва подизпълнители,изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от АХУ,или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–свободна форма удостоверяващ обстоятелството.10.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр. №7;11.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата,в случай,че няма/т представителни функции.12.Списък на документите,приложени към офертата,подписан и подпечатан от Участника.Заб:На основание чл.16г,ал.9 от ЗОП офертите,за общ. поръчка,на лицата по чл.16г,ал.6 от ЗОП се разглеждат само ако няма:1.участник,за когото общ. поръчка е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2.участник, за когото общ. поръчка е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.Към документацията е приложен Проект на договор-Обр. №8,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.5,т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ се представят документи по т.3.Съдържание на оферта,от документ. за участие спазвайки чл.56,ал.3,т.1 и т.2 от ЗОП.Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от у-ците в обедин.Съгл. чл.51а от ЗОП участник може да док. съотв. си с изискв. за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи,освен докум., определени от възлож. за доказване на съотв. възможности,у-кът представя док.че при изпълн. на пор. ще има на разполож. ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посоч. подизпълн.,свързани предприятия и други лица,незав. от правн. в-ка на уч. с тях.Валидността на офертите е 60 календ. дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране:Общ. поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Център за административни услуги-деловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа,посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:14.12.2015 г.,10:30ч,в стая №223,в сградата на Община Сливен.Преди сключване на договор класираният на първо място у-к,представя:док.,издаден/и от компетентен орган за удостов. липсата на обстоят. по чл.47,ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана,документ. за възлагане на общ. поръчка и образц. на докум. са публ. на интернет адреса на Възлож.: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-047.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2015