Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национално средно общообразователно училище София, бул.Монтевидео 21, За: Росен Цветанов, България 1618, София, Тел.: 02 8569147, E-mail: nsousofia@abv.bg

Място/места за контакт: Росен Цветанов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nsousofia.org.

Адрес на профила на купувача: www.nsousofia.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни приложения) за две учебни зали на Национално средно общообразователно училище "София“ по Национална програма „ИКТ в училище

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30231100

Описание:

Компютърни терминали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката обхваща доставка на 28 броя терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни приложения), 2 сървъра, изграждане на 2 компютърни мрежи в две учебни зали на НСОУ „София“, вкл. софтуер, инсталация, конфигуриране и пускане в употреба и обучение на отговорните за съответните кабинети лица Пълно и детайлно описание на компютърното оборудване и всички дейности, предмет на поканата са описани подробно в Част II “Tехническа спецификация”, част от документацията за участие в поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25760 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на участниците: Участникът трябва да представи следните документи: 1. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен на участника. 2. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен от производителите на сървър, терминален клиент и монитори. 3. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 4. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark или еквивалент. 5. Писмо от производителя на терминалния клиент (ТК), адресирано до МОН, в което еднозначно се дефинира дали участникът е оторизиран да предлага съответния продукт за целите на НП "ИКТ в училище" или коя фирма има право да оторизира участници за участие в НП "ИКТ в училище", като в този случай, фирмата участник представя оригинал за оторизация от упълномощената фирма. 6. Информация за инсталирани от участника решения от предложения тип, включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт, както и евентуални референции – попълнена съгласно образец № 5, приложен към документацията за участие. Участникът трябва да посочи референтни проекти (терминален клас), реализирани от него, в които може да бъде проверена работоспособността на решението с цитираните продукти. Офертата трябва да съдържа: Данни за лицето, което прави предложението – попълнено съгласно образец № 1, приложен към документацията за участие; Техническо предложение - попълнено съгласно образец № 2, приложен към документацията за участие; Ценово предложение - попълнено съгласно образец № 3, приложен към документацията за участие; Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен. Документът следва да е представен в официален превод съгласно т.16а на Параграф 1, ДР от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи документ/споразумение за учредяване на обединението /оригинал или нотариално заверено копие/. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор – попълнена съгласно образец № 4, приложен към документацията за участие. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия кандидата). Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно по-горе посоченото - т.1-6 от документацията за участие. Офертата трябва да отговаря на всички условия и да съдържа всички изискуеми образци, документи, копия на документи и сведения съгласно документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Технически показател, с относителна тежест 70% Ценови показател, с относителна тежест 30%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указания за подготовка на офертата за участие. Подаване и получаване на офертите. Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат, извън тези, които следва да са в оригинал или с нотариална заверка, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане! Всички документи представени на чужд език, следва да бъдат представени и в превод. Офертата заедно с всички образци и документите, посочени в настоящата документация, се поставя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се посочва: • наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес на участника; • предмета на обществената поръчка, за която се участва. Подаване на офертата: Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството /стая № 28, етаж 2-ри/ на Национално средно общообразователно училище „София“, гр. София 1618, бул. „Монтевидео“ 21, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в срок до датата, определена в публичната покана. Всички оферти, представени след обявения срок, не се приемат и разглеждат. Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра на възложителя. Участникът поема всички рискове по подаването и изпълнението на офертата, включително форсмажорни обстоятелства. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 12.12.2015г., в 11.00 часа. С оглед спазване на изискванията на чл.101б, ал.1 от ЗОП пълен достъп до документацията за участие в процедурата се предоставя на интернет адрес: www.nsousofia.org, в раздел Профил на купувача. На посочената интернет страница може да бъде намерена документацията за участие в процедурата, съдържаща условия за участие, техническа спецификация, проект на договор и образци на документи за кандидатстване по публичната покана. Комуникацията между възложителя и участниците за въпроси и разяснения по поръчката е в писмена форма – по пощата, респ.куриер на адреса на НСОУ "София" или на e’mail: nsousofia@abv.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2015