BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ул.Независимост №20, За: Соня Георгиева, Румяна Иванова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600809

Място/места за контакт: Община Добичка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски материали и консумативи, осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на офис техника за нуждите на община Добричка за 2016г. по обособени позиции.Обособени позиции:Обособена позиция № 1 (ОП№1) „Доставка на нови тонер касета, зареждане,нов барабанен модул, рециклиране на барабанен модул”;Обособена позиция № 2 (ОП№2) „Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства, копирни машини;Обособена позиция № 3 (ОП№3): „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис техника”;Обособена позиция № 4 (ОП№4): Доставка на копирна хартия;Обособена позиция № 5 (ОП№5): „Доставка на канцеларски материали и консумативи" включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания”;Обособена позиция № 6 (ОП№6): Доставка на канцеларски материали и консумативи извън списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197000, 22850000, 30125100, 50320000, 50313000, 30197600, 30234000

Описание:

Дребно офис оборудване
Класьори и аксесоари за тях
Касети с тонер
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини
Третирана хартия и картон
Носители за съхраняване на информация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата и обемът се определя от периодични заявки на Възложителя. За Обособена позиция № 1 (ОП№1) „Доставка на нови тонер касета, зареждане,нов барабанен модул, рециклиране на барабанен модул”: 7 000,00 лева без включен ДДС; За Обособена позиция № 2 (ОП№2) „Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства, копирни машини 6 000,00 без включен ДДС; За Обособена позиция № 3 (ОП№3): „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис техника”: 3 000,00 без включен ДДС; За Обособена позиция № 4 (ОП№4): Доставка на копирна хартия: 6 000,00 лева без включен ДДС; За Обособена позиция № 5 (ОП№5): „Доставка на канцеларски материали и консумативи" включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания”: 10 000,00 лева без включен ДДС; За Обособена позиция № 6 (ОП№6): Доставка на канцеларски материали и консумативи извън списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания: 13 000 лева без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Добрич, ул. Независимост №20

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1.1. Документи, удостоверяващи правосубектностq съгласно документацията,1.2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие); 1.3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие);1.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 1.1. и/или 1.2. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 1.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП– попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 4) 1.6. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал. 4 от ЗОП – ако е приложимо (Приложение № 5)1.7. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора (Приложение № 6) 1.8. Административни сведения за участника (Приложение № 7)1.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП и липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП(Приложение № 8) ЗАБЕЛЕЖКА: Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, трябва да посочи в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регитсрация в еквивалентен регистър на държава – членка на ЕС и/или техни обединения. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано с пълно описание на начина на изпълнение на поръчката с оглед изпълнение на техническите изисквания. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Към него трябва да се приложат. 2.1. Копие от документи за качество на предлаганите материали и консумативи отпроизводителя или от официален негов представител.2.2. Копие на документ удостоверяващ правото на ползване на сервизната база/книжарница, в която се извършват услугите и ремонтите, която декларират, че се намира на територията на гр.Добрич. (нотариален акт, договор за наем с минимум срок на ползване до 31.12.2016г. или др.);2.3. Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и доказателството за извършената доставка или услуга предоставено под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата;2.4. Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката с посочено образование, професионална квалификация и професионален опит и копие от документи доказващи професионалната квалификация за обособена позиция № 3;3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за съответната обособена позиция (Приложение № 2). Варианти на предложения в офертата не се приемат. 4. Актуален каталог/ценова листа на поддържаните и предлагани артикули (за ОП№4,ОП№5 и ОП№6).Възложителят може да заяви и други артикули, извън посочените за обособена позиция 4, 5 и 6, по каталога на Изпълнителя. ІІ.Изисквания за изпълнение на поръчката съгласно техническото задание, документацията и приложенията към нея са публикувани на адрес www.dobrichka.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания за изпълнение на поръчката съгласно техническото задание, документацията и приложенията към нея са публикувани на адрес www.dobrichka.bg.Обособени позиции №3, №4 и №5 са запазени за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на Европейски съюз.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2015