Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по земеделие, ул. Индустриална № 1, За: Станимира Атанасова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 25847, E-mail: iz_karnobat@mail.bg, Факс: 0559 25847

Място/места за контакт: гр. Карнобат, ул. Индустриална № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: iz-karnobat.com.

Адрес на профила на купувача: iz-karnobat.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на семена от грах за пролетна сеитба в Институт по земеделие – Карнобат, необходими за засяване на 600 дка грах-слънчогледова смеска. Необходимите семена трябва да са от пролетни фуражни сортове, даващи високи добиви от растителна маса и зърно. Кълняемост - над 90 %.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03111000

Описание:

Семена


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

7 500 кг.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Институт по земеделие, гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът следва да представи сертификат за категорията семена; 2. Доставките следва да бъдат извършени не по-късно от 29. 01. 2016 г. 3. Плащането на доставките да бъде разсрочено, не по-малко от 1 месец след датата на доставката. При подаване на офертата, участникът представя следните документи: 1. Документ с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени сертификати за предлаганите семена /по образец/; 3. Ценова оферта /по образец/. 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 /по образец/; 5. Административни сведения /по образец/ 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 7. Декларация за участието на подизпълнители, в случай че участникът предвижда участие на подизпълнители, както и декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва като такъв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

iz-karnobat.com Институт по земеделие, 8400 гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1, 0895/610057 - Станимира Атанасова - специалист по обществени поръчки, 0896/843102 - инж. Веска Праматарова - управител на ПЕБ. Офертите се представят в Институт по земеделие – Карнобат, ул. “Индустриална” № 1, лично или чрез куриер, в запечатан, непрозрачен плик, с посочен предмет на обществената поръчка, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес на участника. Офертите ще бъдат отворени публично на 16. 12. 2015 г. от 10:00 часа в сградата на Институт по земеделие – Карнобат.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/12/2015