BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”, гр. Бургас, ул. Цар Симеон Първи, № 23, За: Марина Димитрова Богданова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 846071, E-mail: slaveykovoto@gmail.com, Факс: 056 846071

Място/места за контакт: ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”, гр. Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: slaveykovoto.org.

Адрес на профила на купувача: slaveykovoto.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Приготвяне и доставяне на закуски в готов за консумация вид, по предварителни заявки индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците ПГ, І-ІV клас в ОУ „П.Р.Славейков“ - гр. Бургас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на храна в готов за консумация вид, по предварителни заявки индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците ПГ, І-ІV клас в ОУ „П.Р.Славейков“ - гр. Бургас. Прогнозен брой деца и ученици –406.Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от датата на сключване на договора от 04.01.2016 г. до 23.12.2016 г.Посоченото количество е прогнозно и може да възникне необходимост от доставка на по-голямо количество или да не се доставя до размера на посоченото, в зависимост от нуждите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Приготвяните и/или доставяни от изпълнителя храни да включва храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове, както и на утвърденото меню за съответната седмица. Изпълнението на поръчката (доставянето на готовата храна за закуска и обяд) трябва да бъде в съответствие с изискванията на ЗХ, подзаконовите нормативни актове, съгласно условията за участие в документацията на адреса

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията във връзка с процедурата са публикувани на интернет адреса: http// slaveykovoto.org ”Профил на купувача”. Образците посочени в документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. В документацията за участие са посочени необходимите документи, които участниците следва да представят за доказване на обстоятелствата, че отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Офертите се подават на адрес: гр. Бургас, ул. „ Цар Симеон Първи“ № 23, канцелария в запечатан непрозрачен плик с надпис: Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на храна в готов за консумация вид, по предварителни заявки индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в ПГ, І-ІV клас в ОУ „П.Р.Славейков“ - гр. Бургас. и следната информация: име/наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, (по възможност) факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2015