Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба, Бул. Тотлебен № 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно- географска служба

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на софтуерни продукти за обработка на геопространствени данни. 1. Софтуерен пакет за създаване и обработване на специални едромащабни карти MKAD - Да осигурява събиране на структурирани данни за създаване, попълване и обновяване на кадастрални и едромащабни карти; 2. Софтуер "Corel Draw" - Продуктът е предназначен за предпечатна подготовка на военногеографски материали, военнотехническа литература и акциденция; 3.Антивирусна програма AVAST Pro Antivirus или еквивалент - Да осигурява защита от вируси, зловреден софтуер и автоматично обновяване в реално време.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000, 48320000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за чертане и обработка на изображения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1- Придобиване на лиценз за софтуерен пакет за създаване и обработване на специалиални едромащабни карти "MKAD" - 2 броя лицензи на обща прогнозна стойност 1 920 лева с вкл. ДДС; Обособена позиция 2 - Придобиване на софтуер "Corel Draw"- 2 броя лицензи на обща прогнозна стойност 2 500 лева с вкл. ДДС; Обособена позиция 3 - Антивирусна програма Avast Pro Antivirus или еквивалент, за една година- 16 работни места на обща прогнозна стойност 380 лева с вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, Военен географски център, ул. " Христо Цонковски" 1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основните изисквания, технически параметри и гаранцията, да отговарят на Техническите спецификации, както следва: - за Софтуерен пакет за едромащабни карти , планове и кадастър "MKAD" - ТС ДОП-27/2014г.; - за Софтуер "Corel Draw" - ТС ДОП-2/2013 г; - за Антивирусна програма Avast Pro Antivirus или еквивалент - ТС ДОП-23/2015 г., публикувани в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул."Тотлебен"34 ( в приемната на сградата), гр. София. 2.Място на доставка: - Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски"1; 3.Участниците могат да предложат оферта за една или за всички обособени позиции.Офертата следва да се представи в запечатан, непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, ел. адрес, наменование на обекта на поръчката и обособените позиции, за които участват. 4.Изисквания към съдържанието на офертите/ офертите трябва да съдържат най-малко: - Административни данни за участника; - Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност; - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.9 от ЗОП 9 (по образец, публикуван в Профила на купувача); - Декларация, за липса на свързаност с друг участник по чл. 55 от ЗОП/ (по образец, публикуван в Профила на купувача); - Техническо предложение; - Ценово предложение. Ценовата оферта за всяка обособена позиция трябва да е в отделен запечатан плик в плика с офертата. Единичните цени да се формират без и с включен ДДС и всички други разходи по доставката. - Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 5. Плащането ще се извършва по банков път в срок от 30 календарни дни от представянето на следните документи: - фактура (оригинал); - протокол за приемане/предаване на материалните средства-оригинал; 6. Отваряне на офертите в 10 часа на 12.12.2015 г., в сградата на бул."Тотлебен"34, гр. София.Желаещите да присъстват на публичното отваряне на офертите, следва да заяват това в тридневен срок преди датата с оглед спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2015