Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: urist@viktg.com, Факс: 0601 67465

Място/места за контакт: Правен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача: http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151202Jgsx462456.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516000, 66512100

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Застраховка "Злополука"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество или обем: Съгласно приложената Техническа спецификация и списък МПС – Приложение №1. Прогнозна стойност на поръчката: 10 000лв. Източник на финансиране: Финансирането е от "ВиК" ООД Търговище и ще се извърши със собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно Техническото предложение

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички изисквания за изпълнение на поръчката са подробно описани в Приложението, което е неразделна част от настоящата публична покана и е публикувано в "Профила на купувача" в сайта на Възложителя:www.viktg.com. Изискванията за изпълнение на поръчката: съгласно приложената Техническа спецификация и списък МПС–Приложение №1. Техническото предложение трябва да отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Участник,който представи техническо предложение неотговарящо на изискванията,посочени в техническата спецификация или не отговарящо на изискванията за изпълнение на поръчката няма да бъде допуснат до оценка и класиране. Участниците в поръчката трябва стриктно да следват указанията посочени в Публичната покана и Приложението към нея. Условие за участие в поръчката-Всеки участник в обществената поръчка трябва да участва за целия обем на предмета на поръчката.Участниците трябва задължително да предложат застрахователна премия за всяко едно МПС в Приложение №2 към Ценовото предложение,както и общия размер застрахователна премия за застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука” на местата. Начин на изпълнение на поръчката:Застрахователните полици ще се сключат съгласно представеното Техническо и Ценово предложение.Изпълнителят трябва да следи за сроковете за сключването на съответните застрахователни полици. Начин и срок на плащане на застрахователната премия-застрахователната премия се заплаща еднократно в лева по банкова сметка на застрахователя. Изисквания при подготовка на офертата: Участникът трябва да проучи всички условия и изисквания в приложението и публичната покана.Офертата следва да бъде оформена по приложените образци. Условията в приложението, публичната покана и образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.Лице,което е дало съгласие да участва като подизпълнител, не може да представи самостоятелна оферта.Всички документи,свързани с офертата,се представят на български език.Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. При представяне на копия на изискуеми документи,същите да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”–подписани от лицето,извършило сверката и подпечатани с печата на участника.Офертата се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.Срок за валидност на офертите: 45 календарни дни /срокът за валидност на офертите започва да тече от датата,определена за краен срок за получаване на оферти/. Срок на застрахователните полици: 1 година от датата на влизането им в сила.Застрахователните полици ще влязат в сила на 30.12.2015г. с изключение на МПС,които в Приложение №1 към Техническата спецификация са посочени с различна дата на влизане в сила на застрахователната полица. В случай,че възложителят придобие нови МПС през срока на действие на настоящите застрахователни полици (настоящия застрахователен договор) и има необходимост от тяхното застраховане,застрахователят ги застрахова при условията на сключения застрахователен договор.Застраховката се сключва от датата на придобиване на МПС при същите лимити на отговорност и условия.Застрахователната премия на новопридобитите МПС,които не са включени в списъка-Приложение №1,се определя по аналогия,съобразно действащата тарифа /методика/ на застрахователя към датата на възникване на необходимостта от застраховане. Класиране на участниците:На първо място се класира участникът,предложил най-ниска обща застрахователна премия.Оценяването ще се извърши до втория знак след десетичната запетая. Участник не предложил застрахователна премия за всяко едно МПС в Приложение№2 към Ценовото предложение, както и общия размер застрахователна премия за застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука” на местата няма да бъде допуснат до оценка и класиране. Продължава в раздел "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Начин на образуване на цената/застр.премия:Общата застр.премия се формира от сбора-от предложените единични застр.премии за застр.„Гражданска отговорност” и застр.„Злополука” на местата за всички МПС,описани в Приложение №1,с включени вноски за Гаранционен фонд и Обезпечителен фонд,начислени 2% данък,съгл.ЗДЗП и включени всички отстъпки и бонуси.Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.Ако общата стойност на застр.премия не се формира от сбора от предложените единични застр.премии с включени вноски за Гаранц.фонд и Обезпечит.фонд,начислени 2% данък,съгл.ЗДЗП и включени всички отстъпки и бонуси,за всеки вид МПС,участникът няма да бъде допуснат до оценка и класиране. Съдържание на офертата и необходими документи,които трябва да бъдат представени от участника: 1.Данни за лицето,което прави предложението–Представяне на участник;2.Оферта–Предложение за изпълнение на поръчката;3.Техническо предложение;4.Ценово предложение и Приложение №2;5.Разрешение за застрахователна дейност,покриващо видовете застрахователни дейности по поръчката–заверено копие;6.Нотариално заверено пълномощно (когато е приложимо),в случай че офертата (или някой друг документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника,съгласно актуалната му регистрация,а от изрично упълномощен негов представител,който има право да представлява участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика участника посочва наименованието на общ.поръчка,адрес за кореспонденция,телефон и по възможност факс и електронен адрес. Участник не представил някой от горните документи,няма да бъде допуснат до оценка и класиране. Всеки участник трябва да отговаря изцяло на изискванията на Възложителя.В случай,че направеното предложение е непълно и не покрива изискванията,подлежи на отстраняване от участие в поръчката.На оценка и класиране подлежат само офертите,които отговарят на изискванията на Възложителя.Варианти не се допускат. Редът и условията,при които ще се определи изпълнител на общ.поръчка са съгласно глава осма “a” от ЗОП. Срок и място за получаване на офертите: Срок:до 11.12.2015г.(включително) всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в Отдел „Деловодство”. Място:Административна сграда на "ВиК" ООД,гр.Търговище,бул."29-ти Януари" №3. Дата,час и място на отваряне на офертите:на 14.12.2015г. от 10.30 часа,гр.Търговище,бул."29-ти Януари" №3-Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Зала №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и др.лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето. Други изисквания:При сключване на договор/застр. полици/,класираният на първо място участник представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП,освен когато законодателството на държавата,в която е установен,предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на чл.101е,ал.1 и 2 от ЗОП с участника,класиран на второ място и на следващо място,когато участникът,който е имал право да сключи договора: откаже да сключи договор;не представи някой от документите по чл.101е,ал.2 от ЗОП;не отговаря на изискванията на чл.47,ал.1,т.1 или ал.5 от ЗОП. Приложението към публичната покана,Техническите спецификации,Проекта на договор и Образците,които са неразделна част от настоящата Публична покана са публикувани в "Профила на купувача" в електронната преписка на обществената поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2015