BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публична покана с предмет «Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в Община Борово през 2015г.» по обособени позиции, както следва: 1. Обос.позиция №1: Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на участък RSE 1001-50004 отсечка от км.0+000 до км.4+300 /Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 25 км в село Обретеник и участък RSE 1005-51021 отсечка от км.0+000 до км.2+300 /Е-85-Батишница/; 2. Обос.позиция №2: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1001-50004 отсечка от км.4+300 до км.10+700/Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 37 км в село Горно Абланово; 3. Обос.позиция №3: Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на участък RSE 2002-50008 отсечка от км.0+000 до км.8+000 /Екз.Йосиф-Е-85/ и на уличната мрежа с дължина 28 км в село Екзарх Йосиф; 4. Обос.позиция №4: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1001-50004 отсечка от км.10+700 до км.17+800» /Г.Абланово-Батин/ и на уличната мрежа с дължина 15 км в село Батин; 5. Обос.позиция №5: Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на участък RSE 1003-50012 отсечка от км.3+000 до км.6+400 /Волово-Брестовица/ и на уличната мрежа с дължина 12 км в село Брестовица; 6. Обос.позиция №6: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 2006-51027 отсечка от км.0+000 до км.5+600 /Борово-Баниска/ и на уличната мрежа с дължина 23 км на град Борово /юг/; 7. Обос.позиция №7: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1003-50012 отсечка от км.0+000 до км.3+000 /Волово-Брестовица/ и на уличната мрежа с дължина 6 км в село Волово; 8. Обос.позиция №8: Уличната мрежа с дължина 23 км в град Борово /север/. 9. Обос.позиция №9: Опесъчаване и третиране на участъци от ОПМ, както следва: -RSE 1001-50004 отсечка от км.4+300 до км.10+700/Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 37 км в село Горно Абланово; -RSE 1001-50004 отсечка от км.10+700 до км.17+800 /Г.Абланово-Батин/ и на уличната мрежа с дължина 15 км в село Батин; - RSE 2006-51027 отсечка от км.0+000 до км.5+600 /Борово-Баниска/ и на уличната мрежа с дължина 23 км на град Борово /юг/; -RSE 1003-50012 отсечка от км.0+000 до км.3+000 /Волово-Брестовица/ и на уличната мрежа с дължина 6 км в село Волово; - Уличната мрежа с дължина 23 км в град Борово /север/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно участъците от пътната и уличната мрежа в Община Борово, включени в обособените позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Борово, с. Батин, с. Брестовица, с.Волово, с.Горно Абланово, с.Екзарх Йосиф и с.Обретеник

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участника, изискуеми документи и информация. Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ в следната последователност: 1. Представяне на участника /по образец/, включващо: посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция; 2.Ценово предложение за изпълнение на поръчката /по образец/; 3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/, 4.Списък-декларация на собствена или наета техника и оборудване за извършване на снегопочистване и/или опесъчаване, придружен от документи за собствеността или наема за срока на изпълнение на поръчката /по образец/; 5.Списък-декларация на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола, придружен с копия от трудови/граждански договори, свидетелства за управление на МПС и др. /по образец/; 6.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП /по образец/; 7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /по образец/. Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието на участника, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон, факс и имейл за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка и задължително се вписва обособената/ите позиция/ии, за които участва кандидатът. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: гр.Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Квалификационни и Технически изисквания към участниците: 1. Участниците да разполагат с необходимата снегопочистваща техника, оборудвана с гребла, технически изправна и обезпечена, ангажирана за срока на договора. 2. Участниците да разполагат с технически лица за изпълнение на дейностите; 3. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. !Кандидат, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП - СВИТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ( освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя), и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (по образец). ! Възложителяте длъжен да публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка се публикува в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите: най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите. Срок на изпълнение: от 01.01.2016г. до 31.12.2016 година. Отваряне на офертите: на 14.12.2015г. от 10:30ч. в заседателната зала на общината, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2015