Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Централно военно окръжие към Министерството на отбраната, у. Георги Бенковски12, За: Георги Ерев, България 1000, София, Тел.: 02 9223810, E-mail: cvo_logistica@abv.bg, Факс: 02 9223812

Място/места за контакт: Централно военно окръжие към Министерството на отбраната

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.cоmd.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.cоmd.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Основен ремонт на недвижим имот, надходящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. А, предназначен за административни помещения на областен военен отдел –Велико Търново“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261910, 45262330, 45421000

Описание:

Ремонт на покривни конструкции
Работи по ремонт на бетонни конструкции
Монтажни работи на дограма


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

строително ремонтни работи на администартивната сграда на областен военен отдел Велико Търново описани подробно катo вид и количество в техническата спецификация към настоящята публична покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

150000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата следва да изпълнят предмета на поръчката съгласно техническата спецификация към настоящата публична покана и в съответствие с калузите на проекто договора I Изисквания към участниците са подробно разписани в допълнителен документ към анстоящата публична покана наименмован от възложителя - "Изисквания към участниците в процедурата"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. П1-Срок за изпълнение –-максимален брой точки 100 , относителна тежест в комплексната оценка 10% 2.П2- Техническо предложение–-максимален брой точки 100 , относителна тежест в комплексната оценка 40% 3. П3 -Ценово предложение-–-максимален брой точки 100 , относителна тежест в комплексната оценка 50% КО/ комплексна оценка/ = П1 х 0,10 + П2 х 0,40 + П3 х 0,50

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Централно военно окръжие, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 12, деловодство, всеки работен ден от 03.12.2015г. до 11.12.2015г. /от 09;00ч. до 16:00ч./. Документация за участие в процедурата е безплатна и е достъпна на сайта на възложителя http://www.cоmd.bg Място и срок за подаване на предложенията за участие: офертите се приемат в сградата на Централно военно окръжие, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 12, деловодство, всеки работен ден от 03.12.2015г. до 11.12.2015г. /от 09;00ч. до 16:00ч./. Дата и място на разглеждане на офертите: постъпилите оферти ще бъдат отворени в 16:30 часа на 11.12.2015г. в сградата на Централно военно окръжие, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 12. Oтварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2015