Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Калина Витанова; Гергана Иванова, Република България 1080, София, Тел.: 0889 060613; 0882 793656, E-mail: givanova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Финансов мениджмънт, отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/zastrahovatelni-uslugi-chrez-skliuchvane-na-zaduljitelna-zastrahovka-grajdanska-otgovornost-na.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застрахователни услуги чрез сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Автокаско", с клауза "Пълно каско" на служебни моторни превозни средства, собствени и ползвани от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застрахователни услуги чрез сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Автокаско", с клауза "Пълно каско" на служебни моторни превозни средства, собствени и ползвани от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, съгласно списък Приложение№ 2А и 2Б към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15319 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да предоставя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП. Офертата съдържа: 1.Данни за участника - по образец Приложение №3 към публичната покана; 2.Техническо предложение - по образец Приложение №4 и в съответствие с Техническите спецификации на Възложителя - Приложение №1А и Приложение №1Б 2.1. За доказване съответствието с Техническите спецификации на Възложителя участникът прилага: 2.1.1. Валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България - копие заверено от участника, издаден от Комисията за финансов надзор или друг компетентен орган, съгласно Кодекса за застраховането, в чийто обхват са включени застраховките; 2.1.2. Образци на Застрахователни полици с приложени общи условия за съответния вид застраховка; 2.1.3. Условия за ликвидация на щети за съответните застраховки; 2.1.4. Списък на клонова мрежа - минимално изискване наличие на офис/представителство на Изпълнителя в 28-те областни центрове в Р.България и следните населени места, а именно: Г.Оряховица, Левски, Мездра, Лом, Дупница, Петрич, Карлово, Карнобат, Септември. 3. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 дни след датата, определена за краен срок за подаване на офертите за участие. 4.Застрахователните премии се плащат по банков път, в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на съответната/те полица/и и получаване на фактура/и, издадена/и на името на Възложителя. 5. Предлагана цени, както и обща стойност за изпълнение на поръчката, в съответствие с приложения към поканата образци на ценовото предложение - Приложение №5. 6. Други изисквания: 6.1. Когата офертата се подава от юридическо лице, същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител, както и оформена с печат на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 6.2. Предвид на това, че критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена", при предложени еднакви най-ниски цени в две или повече оферти, изпълнителят се определя чрез жребий, от комисията, в присъствието на участниците. 6.3. Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици - по образец Прилижение №7. Продължава в раздел "Допълнит. информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

________________________________________________________________________________________________________

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III. "Изисквания за изпълнение на поръчката" Всички документи трябва да бъдат заверени (когато са ксерокопия) с гриф "Вярно с оригинала", подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 7. Срок и място за получаване на офертите: 7.1. Срок - 11.12.2015г. 7.2. Място - Офертата на участник, заедно с приложените към нея изискани документи, да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: ДО "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София 1080, ул.Иван Вазов №3 Оферта за Застрахователни услуги чрез сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Автокаско", с клауза "Пълно каско" на служебни моторни превозни средства, собствени и ползвани от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, точен адрес на подател, лице за контакт, факс, имейл, телефон за връзка. 8. Дата, час и място за отваряне на офертите - Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 12.12.2015г. от 10:00 часа в сградата на "БДЖ - ПП"ЕООД, на адрес: гр.София, ул.Иван Вазов №3. На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим в сградата, в която се извършва отварянето. 9. Изисквания към участниците при сключване на договор: За сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи: 9.1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП - оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал; 9.2. Гаранция за изпълнение на договора, представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС, учредена в полза на "БДЖ-ПП" ЕООД. Гаранция се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал или парична сума, внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-ПП" ЕООД, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи, издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47, ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език. В случай, че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност. Същата да бъде с официален превод на български език. Договорът с определен за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проект на договор - Приложение №6 към публичната покана. Приложения към публичната покана: Приложение №1А - Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите" на служебни моторни превозни средства, собствени и ползвани от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД; Приложение №1Б - Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка "Автокаско", с клауза "Пълно каско" на служебни моторни превозни средства, собствени и ползвани от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД; Приложение №2А - Списък на собствени и ползвани от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД служебни моторни превозни средства за предоставяне на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за 2016г.; Приложение №2Б - Списък на собствени и ползвани от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД служебни моторни превозни средства за предоставяне на застраховка "Автокаско", с клауза "Пълно каско" за 2016г; Приложение №3 - Данни за участника; Приложение №4 - Образец на техническко предложение; Приложение №5 - Образец на ценово предложение; Приложение №6 - Проект на договор; Приложение №7 - Образец на декларация по ЗИФДРЮПДРСЛДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2015