BG-Нови пазар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Добри Беров ЕООД, ул.Христо Ботев 22, За: Цветелина Богданова, адв.Ганка Йост, РБългария 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 22092, E-mail: mbalnp@abv.bg, Факс: 0537 22208

Място/места за контакт: гр.Нови пазар,ул. Христо Ботев 22

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalnp.com..

Адрес на профила на купувача: http://mbalnp.com/pages/orders/invitations.htm.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров " ЕООД, гр.Нови пазар за срок от 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров " ЕООД, гр.Нови пазар, подробно индивидуализирани по количества в техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"МБАЛ Д-р Добри Беров " ЕООД, гр.Нови пазар - болнична аптека

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана и техническата спецификация. 2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата. 4. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху документа се съдържа текста “Вярно с оригинала” и собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв). 5. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие. 6. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 7. В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП, Закона за медицинските изделия и обявените изисквания от Възложителя в настоящата публична покана. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 8. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. 9. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост – за българските участници), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 10. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: - откаже да сключи договор; - не представи някой от описаните по-горе документи, необходими за сключване на договор; - не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. Условия и начин на финансиране: Финансирането на поръчката ще бъде от търговската дейност на лечебното заведение. Стойността на ДОСТАВКИТЕ се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане, в до 60 дневен срок след издаване на фактура от страна на изпълнителя. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Всяка оферта следва да съдържа:1. Представяне на участника (Приложение № 1), което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. 1.2. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ - за лица регистрирани по законодателство на държава членка или държава от Европейското икономически пространство и притежаващи разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган - представя се заверено копие; 1.3. Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1.1. се представя в официален превод. 1.4. При участници - обединения - представя се копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице: 1.5.1. документите по т. 1.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 1.5.2. документите по т. 1.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; 1.6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - заверено копие. 1.7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – по образец (Приложение № 2). 1.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по образец (Приложение № 3). 1.9. Декларация по чл.56, ал.1, т12 от ЗОП - по образец (Приложение № 4). 1.10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 5); 1.11. Декларация по Закона за медицинските изделия (Приложение №6). 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано /Приложение № 7/; Варианти на предложения в офертата не се приемат. 3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, ведно с попълнено към него приложение за единичните цени на предлаганите стоки – в оригинал -/Приложение № 8 и Приложение №8а/. ІІ. Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. IІІ. Място и срок за получаване на офертите - административната сграда на „МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” ЕООД, находяща се на адрес: гр.Нови пазар, обл.Шумен, ул."Христо Ботев" №22 до крайният срок, посочен в поканата. ІV. Отварянето на офертите ще се извърши на 14 декември 2015 г. от 11:00ч. в заседателната зала на „МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” ЕООД, находяща се на адрес: гр.Нови пазар, обл.Шумен, ул."Христо Ботев" №22. Допълнителна информация за поръчката, включително приложените образци, могат да бъдат намерени на на следния интернет адрес: http://www.mbalnp.com., раздел - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2015