Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А, За: Димитър Евтимов - главен специалист, дирекция АФСДУС, Република България 1125, София, Тел.: 02 8173829, E-mail: d.evtimov@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: 1125 гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=10.

Адрес на профила на купувача: http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=10.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на моторно превозно средство с 4 + 1 места за нуждите на Националния център за информация и документация. Купе-седан: Цвят сив/черен Мин. 4 врати 4 + 1 места Междуосие: мин. 2 750 мм Външна ширина: мин. 1 800 мм Дължина: 4 700 мм Двигател: Дизелов с директно впръскване под високо налягане мин. 1600 куб. см Минимална мощност 130 конски сили Трансмисия: мин. 6 степенна Допълнителни минимални изисквания за оборудване: Четири броя въздушни възглавници; Предни и задни дискови спирачки; Анти блокираща система /ABS/; Електронна система за контрол на сцеплението /АSR/; Електронна система за контрол на стабилността /ESP/; Аларма вградена в ключът; Централно заключване; Автоматично включване на светлините; Дневни светлини /LED/; Подгряване странични огледала; Климатроник; Електрически стъкла на вратите; Аудио система; Алуминиеви джанти; Пълна гаранция без ограничение в пробега минимум две години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34111000

Описание:

Автомобили тип "седан" с 4 врати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 (един) брой моторно превозно средство с 4 + 1 места за нуждите на Националния център за информация и документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания към участниците:Изискуеми документи и информация:А/ Данни за лицето, което прави предложението – попълнено съгласно образец № 1, приложен към настоящата документация;Б/ Техническо предложение - попълнено съгласно образец № 2, приложен към настоящата документация;В/ Ценово предложение - попълнено съгласно образец № 3, приложен към настоящата документация;Г/ Копие от единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен. Документът следва да е представен в официален превод съгласно т. 16а на Параграф 1, ДР от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи документ/споразумение за учредяване на обединението /оригинал или нотариално заверено копие/. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.Д/ Декларация за приемане клаузите на проекта на договор - попълнена съгласно образец № 4. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.1.1.Участниците следва да притежават внедрена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на доставката и сервизното обслужване на моторни превозни средства. 1.2. Участниците (ако не са производители) трябва да са оторизирани от производителя на предлаганото моторно превозно средство (МПС) да извършват неговата продажба и сервиз на територията на Република България. 1.3. Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 /три/ доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 1.4. Всеки участник трябва да има поне по един оторизиран сервиз за гаранционно обслужване и гаранционен ремонт на територията на Република България. 1.5. Всеки участник следва да гарантира безплатна 24 часова пътна помощ на територията на цялата страна за целия гаранционен срок. 1.6. Всеки участник следва да гарантира, че при забавяне на гаранционен ремонт повече от 72 часа ще предоставя на Възложителя оборотен автомобил от същия клас до приключване на ремонта.1.7.При преценка на съответствието на участниците с изискването, заложено в т. 1.4., т. 1.5. и т. 1.6., следва да се има предвид нормата чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, според която всеки участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. 2.За доказване на поставените изисквания участниците трябва да представят: 2.1. Заверено копие от сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на доставката и сервизното обслужване на моторни превозни средства. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.2.2. Заверено копие на документ, издаден от производителя на предлаганото моторно превозно средство, изрично удостоверяващ, че участникът (в случай, че не е производител) е оторизиран за продажба и сервиз на предлаганото моторно превозно средство на територията на Република България. 2.3.Заверено копие на документ, издаден от производителя на предлаганото моторно превозно средство, изрично удостоверяващ, че посочения от участникът сервиз (в случай, че не е производител) е оторизиран за гаранционно обслужване и гаранционен ремонт.2.4. Продължава в раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ Оценяването на офертите ще се извърши по критерия „икономически най-изгодна оферта“ при следните показатели: 1. К1 - цена /представляваща цената на автомобила напълно окомплектован с включени за една година застраховка „Гражданска отговорност“ и регистрация/ – 50 точки; 2. К2 - Отстъпка от цената на сервизното обслужване – 20 точки; 3. К3 - Гаранционен срок в години без ограничение на пробега – 15 точки; 4. К4 - Срок на доставка /в дни/ - 15 точки. Комплексната оценка се изчислява по формулата: К = К1 + К2 + К3 + К4, където Най-ниска предложена цена К1 = -------------------------------------------------- Х 50 Цена на конкретния кандидат Отстъпка от конкретния кандидат К2 = -------------------------------------------------------- Х 20 Най-висока отстъпка Гаранционен срок на конкретния кандидат К3 = --------------------------------------------------------------------- Х 15 Предложен най-голям гаранционен срок Най-кратък срок на доставка К4 = --------------------------------------------------------------------- Х 15 Срок на доставка от конкретния кандидат Забележка: Когато резултатът на двама участници е еднакъв /равен брой точки/, участникът, предложил по-ниска цена, се класира с предимство.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Декларация, в свободен текст, в която изрично и безусловно участникът да декларира, че e в състояние и се задължава да осъществява безплатна 24 часова пътна помощ на територията на цялата страна за целия гаранционен срок.2.5. Декларация, в свободен текст, в която изрично и безусловно участникът да декларира, че при забавяне на гаранц. ремонт повече от 72 часа ще предоставя оборотен автомобил от същия клас до приключване на ремонта.2.6.Списък на доставките, еднакви и/или сходни с предмета на настоящата общ. поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата-съгласно образец № 5.3.Всяка оферта трябва да съдържа:3.1. Данни за лицето, което прави предложението–попълнено съгласно обр.№ 1 към настоящата документация;3.2. Техническо предложение - попълнено съгласно обр. № 2 към настоящата документация. В техническото предложение се прилага описание на начина за изпълнение на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.3.3. Ценово предложение - попълнено съгласно обр. № 3 към настоящата документация;3.4. Посочване на единен идентификационен код /ЕИК/ 3.5. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор - попълнена съгласно обр. № 4 към настоящата документация.3.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно посоченото в т. 2. от настоящата документация.4. Указания за подготовка на офертата за участие. Подаване и получаване на офертите.Всяка оферта трябва да съдържа посочените в настоящата документация образци, копия на документи и сведения.Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат, извън тези, които следва да са в оригинал или с нотариална заверка, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане!Всички документи, представени на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.4.1. Офертата заедно с всички образци и документите, посочени в настоящата документация, се поставя в запечатан непрозрачен плик.4.2. Върху плика се посочва:- Предмета на поръчката, за която се участва;- Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.4.3. Подаване на офертата:Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Националния център за информация и документация, гр. София, 1125, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 21 стая № 204.4.4. Всички оферти, представени след обявения срок, не се приемат и не се разглеждат.Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра.4.5. Участникът поема всички рискове по подаването и изпълнението на офертата, включително форсмажорни обстоятелства. Крайния срок за подаване на офертите е 17:00 часа на 10.12.2015 г. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в сградата на НАЦИД на адрес: 1125 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 2, ст. 204.Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в 11:00 часа на 11.12.2015 г. в сградата на НАЦИД на адрес: 1125 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 2, ст. 208. Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата публична покана. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100 % сумата по договора, срещу представена фактура, издадена от Изпълнителя и безусловна и неотменима банкова гаранция на същата стойност за срок,надвишаващ с не по-малко от 3 (три месеца) срокът, предложен за изпълнение на договора. Банковата гаранция се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 1-дневен срок от датата на подписване на договора.Изискванията към участниците са подробно описани в документацията за участие. Цялата документация е качена в рубриката "Профил на купувача" на интернет страницата на НАЦИД: http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=10

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2015