Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле № 6, За: Ваня Василева и Цветолюба Васева, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: Отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151127EGbB655214.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на периодично повтарящи се доставки на хигиенни консумативи и материали за нуждите на „СБАЛ по онкология ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33700000, 33761000, 33771000, 19640000

Описание:

Продукти за лични грижи
Тоалетна хартия
Изделия от хартия за санитарна употреба
Големи и малки пликове за смет от полиетилен


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Течен сапун за ръце /туба от 5 литра/,л-р1400; 2Течен сапун за ръце, опаковка х 500 мл, с дозатор,брой50; 3 Тоалетен сапун /оп/ка от 100 гр/бр.800; 4Абразивен прах за съдове за хранене /опаковка от 500 гр/,брой450; 5 Препарат за съдомиални машини, прах /опаковка х1 кг/,кг90; 6Препарат за ръчно измиване на съдове, течен /опаковка от 1 л/л-р1 000; 7.Обезмаслител за фурни и печки /опаковка от 500 гр/бр.60; 8.Препарат за почистване на под и повърхности /туба от 5 л/а/л-р250; 9Белина /оп/ка от 1 литър/ л-р800; 10.Препарат за почистване на стъкло, оп-ка от 500 мл, с пулверизатор/бр. 500; 11. Препарат за почистване и полиране на повърхности от благороден метал и инокс /опаковка до 1 литър, с пулверизатор/бр.6; 12Мебелочистител /опаковка от 250 мл/бр.30; 13Прах за пране /опаковка от 1 кг/ кг500; 14Препарат, гел, за тоалетна /опаковка от 1 л.р/бр.800; 15Препарат за отпушване на канали /пакет, еднократна доза/бр.50; 16 Чували, полиетилен за отпадъци; 16,1Чували за битов отпадък,50/60 см, 45 микрона LD, прозрачнибр.1 000; 16,2Чували за битов отпадък,70/90 см, 45 микрона LD, черни брой 70 000; 16,3Чували за битов отпадък,50/60 см,45 микронаLD, чернибр. 60 000; 16,4 Чували биологичен отпадък,60/50 см, 45 микрона, ЖЪЛТИ, ПРОЗРАЧНИ бр.22 000, 16,5 Чували за биологичен отпадък 70/110 см,45 микрона, ЖЪЛТИбр. 30 000, 16,6 Чували, за битов отпадък, размер 90/105 см, 60 микрона, чернибр.100; 17Кофа, количка /маневрена/, двуобемна, 2х17 л-а, двуцветна, с преса за изцеждане бр.10; 18Кофа, пластмаса, двуобемна с цедка за изцеждане на МОП, вместимост 15 литрабр.30; 19 Кофа, пластмаса, еднообемна, с решетка за изцеждане на МОП, вместимост 12 литрабр. 40; 20 Моп за под /парцал/ памук, 300 гр, без дръжкабр.1 700; 21.Дръжка алуминиева за парцали, дъл. 140 см, идентична с моп /парцал/ за подбр.200; 22 Комплект моп за влажно и мокро почистване, памук /с държател и дръжка, дължина на работна площ 40 см/ бр.20; 23Лопата с дръжка, пластмасабр.50; 24Четка без дръжка, твърда, дължина 25-30 см бр.10; 25Четка за миене на ръце, пластмаса, мека, с косъмбр.80; 26 Четка с дръжка за метене, мека, дължина на работна площ около 30 см брой 100; 27 Комплект лопата с четка за метене, пластмасабр.20; 28Метла, обикновенна с дълга дървена дръжкабр.30; 29Четка, за тоалетна, кръгла, комплектбр.80; 30 Тоалетна хартия, нерециклирана, бяла, двупластова, перфорирана, ролка 80 гр.бр. 17 000; 31 Тоалетна хартия - пакет /в пакет х 200 къса/ пакет300; 32Хигиенни пликове 148/102/29 мм, в пакет х 25 бр.пакет40;33 Покривала за тоалетна чиния,еднократни 8 сгънати на 2 с картонен държател, в пакет х125 бр., за диспенсер с размер 40/30/ см .пакет10; 34Домакинска ролка за ръце, бяла, нерециклирана, двупластова х 500 грама, без вътрешен картонбр.1 000; 35Домакинска ролка за ръце, бяла, нерециклирана, двупластова х 500 гр., с вътрешен картон бр.5 000; 36.Салфетки за ръце, бяли, еднопластови, 30/30 см, в пакет х 100 бр.пакет 300; 37.Кърпи с микрофибърни влакна, за сухо и влажно почистванебр.100; 38Гъби телени за съдовебр.320; 39Гъби дунапрен, за съдове, с улейбр.1 300; 40 Кибритбр.60; 41Клечки за зъби, кутия от пластмаса, с капачка /от 280 до 300 броя в кутия/кутия400; 42.Пластмасови чаши, еднократни, вместимост 200 мл, прозрачни брой 80 000; 43Кофа за битови отпадъци, с въртящ се капак, обем 50 литрабр.20; 44 Кофа, пластмаса, за битови отпадъци, с въртящ се капак, обем 20 л/абр.40; 45Кошче, пластмаса без капак 10 литра бр.10; 46 Торба за прахосмукачка, еднократна, вместимост 10 литра, отвор с диаметър 4.5 см, с гумено уплътнение около него, с диаметър 2.5 см бр. 30; 47 Спирт за горене, опаковка от 1 литър.литри 100; 48 Мини касета/чували/ 48,1мини касета, дължина 55 метра, ЧЕРНАбр. 4248,2мини касета, дължина55метра, ЖЪЛТАбр.42; 48,3клипс /свински опашки/, пакет х 65 бр. п/ти 200; 49Кутия бяла, пластмаса, с капак; 49,1.вместимост 5литра, дължина около 50 см брой8, 49,2.вместимост 5 литра, дължина около 80 см.бр.4;49,3.вместимост 10 литра, дължина около 40 см.бр. 7

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48798 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

централен склад на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, Пловдивско поле №6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РАЗДЕЛ ІV. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА 11. Технически възможности и квалификация: 11.1. Участник трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 11.1.1. Участникът следва да има изпълнени минимум 1 (една) доставка с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката за период от три години, считано от крайния срок за подаване на оферти. Под "доставки със сходен предмет" следва да се разбират доставки, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва доставки на хигиенни консумативи и материали. 11.2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 11.2.1. Списък - Декларация, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните три години и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка, с посочени стойности, дати (на доставка) и получатели (възложители), придружени с доказателство за извършена доставка. Когато посочената доставка е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП), се посочва и идентификационния номер на обществената поръчка в РОП. За доказване на доставка, която не е вписана в публичния регистър, се приема удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган. Последните три години се броят считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Продължава в полето "Допълнителна информация"!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

20. Всяко заинтересовано лице може да проучи и изтегли от интернет сайта на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София документацията за публичната покана, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията, които са неразделна част от нея. В публичната покана за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата . 21. Подаването на оферта за участие означава, че участникът: а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите за избор на Изпълнител; б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка; Ограничаване броя на офертите:22. Всеки участник в публичната покана за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. 23. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 24. Офертата не може да се предлага във варианти. Разходи във връзка с участието в процедурата: 25. Всички разходи, свързани с участието в публична покана за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и доказателства за доказване качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2015