Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Средно общообразователно училище Иван Вазов, гр. Благоевград, ул. Яне Сандански №1, За: Димитър Иванов Арабаджиев, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 840075;073 840090, E-mail: souivanvazov@abv.bg

Място/места за контакт: Средно общообразователно училище Иван Вазов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.souivanvazov.com.

Адрес на профила на купувача: www.souivanvazov.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет:„ Приготвяне и доставка на храна за нуждите на учениците от СОУ „Иван Вазов”, при следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене на учениците от I - IV клас, включени в целодневна организация на учебния ден.”; Обособена позиция № 2: „Доставка на индивидуално опакована храна – закуска за учениците от I - IV клас.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000 (FA03)

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети (За училища )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Броят на заявените готови ястия за обедно хранене чрез кетъринг и закуски се определя в зависимост от потребностите на училището т.е. от броя на учениците за изпълнение на договора, както и от броя на учебните дни за периода на действие на съответния договор. Договорът по Обособена позиция № 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене на учениците от I - IV клас, включени в целодневна организация на учебния ден.”, който ще бъде сключен въз основа провеждане на процедурата ще бъде за период от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. - за 158 учебни дни за 100 ученика. Договорът за Обособена позиция № 2 –„Доставка на индивидуално опакована храна – закуска за учениците от I - IV клас.” , който ще бъде сключен въз основа на провеждане на процедурата ще бъде за период от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. - за 158 учебни дни за 245 ученика. Прогнозна стойност по Обособена позиция №1 - 32 916.67 лв. без ДДС Прогнозна стойност по Обособена позиция №2 - 17 419.50 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50336 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Средно общообразователно училище "Иван Вазов", ул. "Яне Сандански4№!, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: 1. Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 3 ноември 2015 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; 6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 8. Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. Специфични изисквания за Обособена позиция № 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене на учениците от I - IV клас, включени в целодневна организация на учебния ден.” 1. Всеки обяд трябва да съдържа минимум две ястия: - първо: основно ястие, хляб; - второ: десерт. Обядът да се приготвя съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 2.Участникът, определен за Изпълнител, трябва да приготвя и ежедневно доставя заявения от Възложителя брой обедна храна /включващо основно ястие и десерт/ на следния адрес: СОУ „Иван Вазов”, гр.Благоевград , ул. „Яне Сандански ” №1 до 11:30 часа в зала за хранене. 3. Храната се доставя в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг като опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя хранителните му качества. 4. Поевтиняването (0.58333 лева/брой без ДДС или 0.70 лева/брой с ДДС ) за доставените основни ястия от обяда се заплаща с постъпили в училището средства по Постановление №186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VI клас в държавните и общинските училища, а останалата сума за всеки доставен обяд се заплаща от учениците /родителите/настойниците/. Специфични изисквания за Обособена позиция № 2: –„Доставка на индивидуално опакована храна – закуска за учениците от I - IV клас.” 1. Всяка закуска трябва да попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ПМС 308/20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І-ІV клас. 2.Седмичното меню на закуските, да бъде изготвено съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ, като в рамките на една седмица да не се повтарят, но еднакви за целия ден /за ежедневната доставка/. 3.Доставяните закуски да бъдат с индивидуална опаковка, като върху нея да има етикет, съдържащ информация за вид на храната, дата на приготвяне, грамаж, срок на годност и др., в съответствие с действащото законодателство и да бъде доставяна до 8.30 часа в зала за хранене.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя от участника или от негов надлежно упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка,или чрез куриерска служба със съответно известие за доставяне. Пликът съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Приложение №1; 2. Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от представляващия участника – Приложение №2; 3. Административни сведения за участника – Приложение №3; 4. Декларация от участника, че има разработена и внедрена HACCP система за управление безопасността на приготвяните храни – Приложение №4; 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – Приложение №5 и/или Приложение №6 ; 6. Копие на документ за собственост или договор за наем за помещението, в което ще бъде приготвяна храната за учениците и необходимите документи за регистрация на хранителен обект по чл. 12 от Закона за храните. 7. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за съответната обособена позиция – Приложение №7 и/или Приложение№8 ; 8. Списък на договорите, сключени и изпълнени успешно договори за съответната обособена позиция – Приложение №9 и/или Приложение №10; 9. Техническо предложение за съответната обособена позиция с утвърдено меню за позицията, за която участникът участва, съобразено с наредбите за здравословно хранене на учениците в ученическите столове или бюфети – Приложение №11 и/или Приложение №12; 10. Ценово предложение за съответната обособена позиция– Приложение №13 и/или Приложение №14. Дата, час и място на отваряне на офертите:11.12.2015 г. от 15:00 часа в сградата на СОУ "Иван Вазов" - гр. Благоевград

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2015