Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: Станка Христова Димитрова, Женя Андонова Гочева, Р България 8018, Бургас, Тел.: 056 879079, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Място/места за контакт: ж.к.Зорница, ул.Урал № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dmsgd-bs.com.

Адрес на профила на купувача: http://dmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni-porachki-publichni-pokani/pp-2015-003-30-11-2015-publichna-pokana-s-predmet-osiguryavane-na-24-chasova-nevaorazhena-fizicheska-ohrana-i-videonablyudenie-na-teritoriyata-na-obekt-sgrada-na-dmsgd-grad-burgas-prilezhashtata-ograd.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект сграда на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка, с адрес: гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект сграда на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка, с адрес: гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1 за срок от дванадесет месеца и прогнозна стойност 28800.00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1 - Дом за медико-социални грижи за деца

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Обект - Сграда на ДМСГД гр.Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка; ІІ. Местоположение - гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1; ІІІ. Дейности, отговаря за: 1.Движимото и недвижимото имущество на територията на обект сграда на ДМСГД гр.Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка и на всички съоръжения, намиращи се на тази територия. 2.Причинените имуществени вреди /допускане на кражба на имущество или проникване чрез взлом в охранявания обект/, настъпили в резултат от посегателства върху охраняваните обекти през времето на осъществяване на охраната. 3.Привличане на допълнителни сили при необходимост за опазване на охраняваната територия, сградата и имуществото. 4.Контрол на пропускателния режим и осигуряване на стриктно спазване на установения в обекта ред. ІV. Изисквания: 1.Обектът се охранява чрез осигуряване на 24-часова /денонощна/ невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение през работни, почивни и празнични дни. 2.Участниците да представят: а/ лиценз за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност, валидeн на територията на цялата страна или на територията на Бургаска област; б/ доказателства, че са изпълнявали обществени поръчки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка /охрана на здравни заведения/, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; в/ примерни графици и справки за броя на охранителите, които ще изпълняват охранителната дейност; г/ схеми и маршрути за редовна охрана, за действия при възникнали специфични или аварийни ситуации по съоръженията, планове за превантивни действия и реакция в различни ситуации с препоръки за осигуряване сигурността на персонала и активите на охранявания обект. 3.При извършване на охранителната дейност служителите/охранителите носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло. 5.При извършване на охранителната дейност да се спазват изискванията на Закона за частната охранителна дейност, както и всички други нормативни изисквания свързани с този вид дейност. 6.Фактурата за извършена охранителна дейност се издава след изтичане на календарния месец, през който е извършвана охраната. Изискванията за изпълнение на поръчката са съгласно документацията за участие, публикувана в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 11.12.2015 г. в 10:00 часа в сградата на възложителя с адрес: гр.Бургас, ж.к.”Зорница”, ул.”Урал” № 1, конферентна зала. І. Офертата на участника трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице - оригинал по образец № 1. 2. Представяне на участника, включващо административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката /участник физическо лице представя копие от документа за самоличност/ - оригинал по образец № 2. 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - оригинал по образец № 2.1. 4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - оригинал по образец № 3. 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - оригинал по образец № 4. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /когато е приложимо/ - оригинал по образец № 5. 7. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - оригинал по образец № 6. 8. Техническо предложение - оригинал по образец № 7. Към техническото предложение се прилагат: описание на технологията и хронологията на охранителните действия съгласно изискванията на техническата, примерни графици, схеми и маршрути по т.2, букви “в“ и “г“ от техническата спецификация – оригинали изготвени и подписани от участника. 9. Ценово предложение - оригинал по образец № 8. 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация - оригинал. 11. При участници обединения - заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 12. Лиценз за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност, валидeн на територията на цялата страна или на територията на Бургаска област - заверено копие. ІІ. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът записва „Оферта”, наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и лице за връзка и по възможност факс и електронен адрес. ІІІ. Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата - съгласно раздел ІV.2 от документацията за участие, публикувана в профила на купувача: www.dmsgd-bs.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2015