Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Павлина Христова; инж. Янка Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818326; 066 818382, E-mail: p.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/211-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на консумативи за принтери, мултифункционални и копирни устройства на Възложителя. Доставките се осъществяват след писмена заявка с посочени консумативи и количества,съгласно проекта на договора. Консумативите се доставят фабрично нови в стандартна опаковка на производителя, съобразена с особеностите на стоката, така че да я предпазва от механични повреди по време на транспорта, товаренето, разтоварването и съхранението им. Консумативите са описани по вид и технически характеристики и прогнозни количества в спецификации - Приложение № 1 към Техническото Задание, приложение към настоящата покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100

Описание:

Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва доставка на 201 артикули, в прогнозни количества, съгласно спецификация - Приложение № 1 към Техническото Задание, приложение към настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника: Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Техническо предложение – по Образец № 2, с приложение образец 2.1; 3. Ценова оферта – по Образец № 3 , с приложениe образец 3.1 ; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор (Образец №4). 5. Доказателства за технически възможности на участника: 5.1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка - Образец № 5; 5.2. Доказателство за извършените доставки - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Минимални изисквания: Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 /една/ доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката. За „доставки, сходни с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставки на: консумативи за принтери и/ или мултифункционални и/или копирни устройства. Други изисквания. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация. Офертата, както и всички представени документи, следва да бъдат на български език. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис/ печат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „Доставка на консумативи за принтери, мултифункционални и копирни устройства” .........../име на Участника/.................. /адрес за кореспонденция/ ..... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 11:00 часа на 10.12.2015 г. в Зала, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2015