Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център - Стара Загора, ул. д-р Тодор Стоянович №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=3254.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпиране, сушене, гладене, дезинфекция, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично и операционно бельо, постелочен инвентар и работно облекло за нуждите на пациентите и персонала на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД през 2016г. и 2017г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество до 60000 кг.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стара Загора, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на настоящата обществена поръчка (ОП) включва изпиране, сушене, гладене, дезинфекция, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на постелочен инвентар, операционно бельо за нуждите на пациентите и работно облекло на персонала на възложителя ( наричано по-нататък в документацията на ОП само "болнично бельо" или "бельо"). Приблизителното месечно количество на това болнично бельо е до 2500кг. Посочената услуга ще бъде предоставяна на Възложителя за времето от 01.01.2016г. до 31.12.2017г. Всяка отделна заявка на Възложителя за изпиране на болнично бельо следва да бъде изпълнена в срок до 3 (три) работни дни от получаване на мръсното бельо. Предаване/получаване на мръсно/чисто бельо се извършва само в работен ден. Изискванията към изпълнението на услугата са посочени в нарочни технически спецификации. В ценовата оферта се посочват крайни стойности без ДДС, включващи всички разходи и начисления при изпълнение на поръчката (данъци, мита,такси, застраховки, транспортни разходи, търговска печалба и др. подобни). Предлаганите цени се посочват в парична единица "бълг.лев", до втори знак след десетичната запетая. Няма да бъдат разглеждани ценови оферти в които предложената цена е по-висока от 0,98лв. без ДДС за един килограм сухо болнично бельо, тъй като максималния финансов ресурс с който разполага възложителя за настоящата ОП е нейната прогнозна стойност, завишена с ДДС. Този ресурс е от собствени средства на възложителя. - Класирането и определянето на изпълнител се извършва по критерий "най-ниска цена" за 1 (един) кг. сухо бельо. - Условия за плащане - разсрочено до 30 дни от получаване на услугата и представяне на фактура за нея. - Оферентът трябва да представи: 1. Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 2. Техническо предложение по образец - попълнено, подписано и подпечатано. 3. Ценово предложение по образец - попълнено, подписано и подпечатано. 4. Удостоверение за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията - по желание на участника. 5. Декларация по чл.3, ал.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - подписва се от лицето което представлява участника съгласно търговската му регистрация - оригинал. 6. Удостоверение за вписване на обект "Пералня за болнично бельо" в Публичния регистър на обектите с обществено предназначение към съответната РЗИ. 7. Сертификат за внедрена система за управление на качеството на дейността, предмет на поръчката по ISO 9001:2008 или еквивалентен - валиден.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД на адрес www.oncosz.com и по-конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покани" на адрес http://oncosz.com/?page_id=3254. Постъпили оферти ще бъдат отворени на 11.12.2015г. от 10:00 часа в Заседателната зала на втория етаж на "КОЦ- Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2015