Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Б.Николова; инж.Светозар Кирилов, Република България 1080, София, Тел.: 0887 755390; 0889 511614, E-mail: bnikolova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; отдел Ремонт на пътнически вагони

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/okonchatelna-mehanichna-obrabotka-na-80-br-cherni-kolela-o920-simetrichen-tip-i-preokomplektovka-na.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Окончателна механична обработка на 80 бр. черни колела 920 „симетричен” тип и преокомплектовка на 40 бр. дискови колооси за талига Y32 с тях, с включени операции по окачествяване и ремонт на сп. дискове, предназначени за спални вагони WL 7071 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50220000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на железопътен подвижен състав


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Окончателна механична обработка на 80 бр. черни колела 920 „симетричен” тип и преокомплектовка на 40 бр. дискови колооси за талига Y32 с тях, с включени операции по окачествяване и ремонт на сп. дискове, предназначени за спални вагони WL 7071 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65980 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП.Офертата да съдържа: 1. Данни за участника - образ.Пр. №3 към поканата; 2. Техническо предложение - образ.Пр .№4 към поканата,съдържащо: 2.1.Срок и начин на изпълнение на поръчката - на партиди, в срок до 10/десет/ дни след получаване на писмена заявка от Възложителя, доставка на старите колооси за преокомплектоване и подписване на приемо-предавателен протокол за колооси предадени за ремонт. 2.2.Място на доставка - Приемането и предаването на вагонните колооси за и след преокомплектоване, се извършва от представители на Изпълнителя и на Възложителя на територия на Изпълнителя /в случай, че Изпълнителя е ситуиран на територията на РБългария/ или в базите на Възложителя в градовете София, Горна Оряховица и Пловдив, в присъствието на представител на Изпълнителя /в случай, че Изпълнителя е чуждестранно юридическо лице /. 2.3.Условия и срок на плащане – Плащането се извършва в лева по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни, след представяне на необходимите документи. Условие за извършване на плащането е представяне на следните документи: - фактура в оригинал, издадена на името на «БДЖ-Пътнически превози» ЕООД с МОЛ: Димитър Костадинов, на адрес - 1080 София, ул.”Иван Вазов” №3 и съдържаща, освен задължителните реквизити, № и предмет на договора; - сертификат за качество на колооста, диаграми и протоколи от отделните изпитания на оста и колооста (геометрия, ултразвук, магнитно-прахова дефектоскопия, дебаланс, ел. съпротивление, размерна схема, диаграми за запресоване) и др.; - декларация за съответствие на вложените при преокомплектоването колела с изискванията на TSI и протоколи от изпитванията; - двустранно подписан/и приемо-предавателен/и протокол/и за преокомплектовани колооси, удостоверяващ/и предаването на преокомплектованите колооси на съответното ППП за извършената работа. 2.4. Доставка - вагонните колооси да бъдат товарени и укрепвани при експедиция, съгласно изискванията на превозвача за осигуряване запазване потребителските им качества след транспортирането. 2.5. За доказване съответствието с Общите технически условия, участникът прилага: - подписана и подпечатана „Технология/Технически условия за преокомплектоване на колооси”, отговаряща като минимум на изискванията на ОТУ 4 12/IV, комплектована с чертежи образци на протоколи и съответните инструкции за безразрушителен контрол (NDT). - подписана и подпечатана „Технология /Технически условия за производство на колела за товарни и пътнически вагони” отговаряща на изискванията на ОТУ 2 11/IV, комплектована с чертежи. - документ удостоверяващ сертификацията по VPI за ремонт на колооси с подмяна на елементи (копие); - сертификат за съответствие на колела "симетричен" тип 920 с изискванията на TSI, издаден от нотифициран орган ; - образец на сертификат по т.3.1/3.2, съгласно EN 10204; - Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по обр.Приложение №7 към публичната покана. 3.Срок на валидност на офертата - не по-малко от 90 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 4.Предлаганата цена, както и общата стойност, в съответствие с приложената към поканата образец на ценово предложение -Приложение №5 към публичната покана. Продължава в раздел"Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III. 5.Други изисквания: 5.1.Когато офертата се подава от юридическо лице,същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника.Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 5.2.Предвид на това, че критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена",при предложени еднакви цени в две или повече оферти изпълнителят се определя чрез жребий,от комисията, в присъствието на участниците. Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-ПП" ЕООД - http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/okonchatelna-mehanichna-obrabotka-na-80-br-cherni-kolela-o920-simetrichen-tip-i-preokomplektovka-na.html Всички документи трябва да бъдат заверени(когато са ксерокопия)с гриф “Вярно с оригинала”,подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 6.Срок и място за получаване на оферти: 6.1.Срок-08.12.2015 г. 6.2.Място-Офертата на участник,заедно с приложените към нея изискани документи,да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: ДО "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София 1080, ул.Иван Вазов №3 Оферта за „Окончателна механична обработка на 80 бр. черни колела 920 „симетричен” тип и преокомплектовка на 40 бр. дискови колооси за талига Y32 с тях, с включени операции по окачествяване и ремонт на сп. дискове, предназначени за спални вагони WL 7071 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, точен адрес на подател,лице за контакт,факс,имейл,телефон за връзка. 7.Дата,час и място за отваряне на офертите-Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 09.12.2015 г. от 10,00 часа в сградата на "БДЖ- ПП"ЕООД, на адрес: гр. София,ул.Иван Вазов №3. На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето. 8. За сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи: 8.1.Документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП - оригинал или нот.заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП-оригинал; 8.2.Гаранция за изпълнение на договора,представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС,учредена в полза на "БДЖ-ПП" ЕООД.Гаранцията се представя в една от следните форми:безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал или парична сума,внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-ПП"ЕООД,със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице,всички документи,издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47,ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език.В случай,че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност.Същата да бъде с официален превод на български език. Договорът с определения за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проекто договор- Прил.№6 към публичната покана. Приложения към публичната покана: Приложение№1 - Общи технически условия 4 12/IV -" Ремонт на колооси чрез преокомплектоване"; Приложение№2 - Общи технически условия 2 11/IV - "Производство и доставка на колела за товарни и пътнически вагони"; Приложение№3 - Данни за участника; Приложение№4 - Образец на Техническо предложение; Приложение№5 - Образец на Ценово предложение; Приложение№6 - Проект на договор; Приложение№7 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/12/2015