Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: проф. Кирил Андонов, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776694, E-mail: lirik54@abv.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на битова химия и санитарни материали за гр. София за 2016 г. Поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП, за услуги включени в Решения на Министерски съвет №551/27.04.2014 г. и №278/28.04.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39800000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

белина 50 гр.хлор на 1л-1л. бр 2500; гъст препарат за почистване избелване и дезинфекция,с активен хлор <5% на 100гр бр 500; веро-1л. бр 700; аромат. препарат за миене на съдове,с балсам-0.5л. бр 500; прах за пране-1кг. бр 1000; сапун тоалетен(един. опакован) 0.100кг. бр 500; сапун хотелски(един. опакован) 0.015кг. бр 4000; абраз. препарат(прахообразен) 0.5кг. бр 300; почистващ аромат. препарат за под 1л. бр 500; гел за WC 0.75л. бр 100; течен сапун 1л. бр 100; обезмаслител,съдържащ нейонни и катионни фосфати с помпа 0.75л. бр 150; алкален препарат за отстраняване на петна, мазнини,мастило,биолог. замърсявания 5л. бр 15; сода каустик-1кг бр 100; Каналин-0.250кг бр 80; кислол-1л бр 30; антистатичен препарат за мебели-спрей 0.3л бр 50; Унив. ароматиз. почистващ препарат за всички повърхности 1.5л бр 200; гъби домакински с абразив х 10 в опаковка оп 20; гъба за баня 20/12см дунапрен бр 20; домак. тел едра бр100; кремообразен,аромат., абразивен препарат 0.5л бр 100; домак. ръкавици от латекс бр 200; раб.ръкавици с пет пръста от плетено безшевно трико, топени в латекс, с ластичен маншет бр 500; раб. ръкавици с пет пръста от разноцветна кожа и плат бр 500; чували найлон 130л х 10 в опаковка оп 1000; чували найлон 80л х 20 в опаковка оп 600; чували найлон 35л х 30 в опаковка оп 100; чували найлон за тежки и остри отпадъци 130л/80микрона бр 600 ; чували захарни бр 100; четки за под,меки,дебели бр 60; четка за почистване на тоал. чиния от PVC,с поставка бр 15; четка за шише бр 10; въже гигас 220гр бр 400; дръжки метални за четки и въже бр 100; метли с 4 шева с тегло 1000/1100гр бр 20 ; метли с 4 шева с тегло 1000/1100гр, с дръжка бр 100; ароматизатор тип ,,борче“ х 72бр/оп. Оп 4; ароматизатор за тоалетна-блокче бр 50; кърпи микрофибър 32/32см бр 50; бели,салфетки двупластови 31/31см x100бр./оп. Оп 1000; бели,салфетки двупластови 31/31см х 350бр/оп. Оп 20; дом. хартия, двупластова, целулозна, дължина на ролката 34,6м;315гр бр 100; тоал. хартия, трипластова, рециклирана, дължина на ролката 25м.;0.93гр. бр 4000; гел за съдомиялна 2в1 0.75л бр 10; нафталин на прах 0.250кг бр 20; кофа за миене с цедка 10л бр 10; кошче PVC 10л бр 50 ;лопата за смет-PVC,с дълга дръжка-PVC бр 20; препарат за съдомиялна, таблетки, 5в1х40 бр. в опаковка oп.5; еднокр. ръкавици от латекс х 100 в кутия оп 10; препарат за стъкла с помпа,съдържащ алкохол и ароматизатори х 0.5л. бр 100; еднокр. алум. форми 120мл, височина36мм, х 100 в опаковка оп 10; бамбукови шишчета за скара 25см,х 100 в опаковка оп 50; еднокр. кутия за храна PVC 1000мл. с капак бр. 250; еднокр. кутия за храна PVC 500мл. с капак бр. 200; еднокр. пластм. ножове 16,5см. 100бр. в пакет оп 50; еднокр. пластм. вилици16,5см. 100бр. в пакет оп 50; еднокр. пластм. лъжици 16,5см. 100бр. в пакет оп 50 ; еднокр. пластм. чинии 16см 100бр. в пакет оп 50 ; еднокр. пластм. чинии 21см 100бр. в пакет оп 50; гъби за почистване (попивателна) 3бр./оп. Оп 10; клечки за зъби кутия 1000бр.в опаковка оп 10; еднокр. пластм. чаши 400мл. х 50 в опаковка оп 10; еднокр. пластм. чаши 200мл. х 100 в опаковка оп 50; стреч фолио 500мм/1500м./10микрона бр 6; пликове тип потник за 5кг. Х 50 в опаковка оп 10; пликове тип потник за 10кг х 50 в опаковка оп 10; амбалажна хартия 100см/60см х 5кг.оп.2; клечки за зъби един. опаковани х 500бр. оп.5; Измиващ слабопенлив препарат за проф. миялна машина х 25кг. бр.10; изплакващ неутрален препарат за проф. миялна машина активен и в твърда вода х 20кг. бр. 10; Преса за изцеждане на моп бр10; Кофа за преса за моп-25л бр 5; Кофа за боклук,пластм.,50л.с клатещ капак бр 20; Торби за прахосмукачка ЩИЛ SE 60 бр. 50; държач за лайсна от неръжд. стомана с гума 40см бр 5; държач за лайсна от неръжд. стомана с гума 55см бр 5; рез. гума мека 40см бр5; рез. гума мека 55см бр 5; рез. гума твърда 40см бр5; рез. гума твърда55см бр 5; микроф. моп с абразив 35см бр5 ; алум. телеск. дръжка;2х0.6м бр 5; държач за моп за стъкла 35см от PVC бр5 ; дръжка за моп бр 5; държач за моп 100см. бр 5; пам. моп 100см.бр10

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

складове на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящи се в сгради на висшето училище в гр.София: Студентски град – Ректорат, ЗСС; Стол №1, до бл.70, общежития бл.15, 18 (ниско тяло), 61 (вх.В, Г и Д), и бл.70; Факултет „Кинезитерапия” - ул.Гургулят 1 и Плувен басейн НСА - бул.Прага 21

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При условията на договора, документацията за участие и представените ценова оферта, техническо предложение и мостри, Изпълнителят ще е задължен да доставя през 2016 г. за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск битова химия и санитарни материали подробно описани в документацията за участие и ценовата оферта, до всички складове на Възложителя в гр.София.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 6.Мостри от всички материали по ценовото предложение. участниците могат да подават своите предложения всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 13 до 15.00 ч., София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство” - до 10.00 часа на 09.12.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 09.12.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи: Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) Оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). Възложителят прилага чл.59, ал.6 от ЗОП за специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП. В случай, че избраният изпълнител не е такова лице, следва в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 3000 (три хиляди) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2016 г., по образеца на документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/12/2015