Версия за печат

BG-СОФИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ ЕООД, ГР. СОФИЯ, УЛ.ЕКЗАРХ ЙОСИФ №59, За: КАТЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА, БЪЛГАРИЯ 1377, СОФИЯ, Тел.: 02 9399020, E-mail: cpz_ns@abv.bg, Факс: 02 9818166

Място/места за контакт: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cpz-ns.com.

Адрес на профила на купувача: http://cpz-ns.com/профил-на-купувач/отворени-обществени-поръчки/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ „проф.Н. Шипковенски” ЕООД в три доставки дневно", съгласно условията на Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. Предлаганата храна да отговаря на изискванията на диети с № 1 – 15, съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно - профилактични заведения и Наредба № 23/19.07.2005 г. на министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия. Към всяка диета да бъде предвидено и необходимото количество хляб. Количеството на приготвяната и доставяна храна да бъде съобразено с броя разкрити легла в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД - 45 легла / храноден/ и 30 места /само обяд в работни дни/. Менюто за един храноден на един болен включва: закуска, обяд – основно ястие и вечеря – основно ястие. Храната да бъде доставяна в индивидуални еднократни опаковки – за закуска, обяд и вечеря.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството на приготвяната и доставяна храна да бъде съобразено с броя разкрити легла в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД - 45 легла / храноден/ и 30 места /само обяд в работни дни/. Срокът на изпълнение на обществената поръчка е една година след сключване на договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката е Република България, на адреса на управление на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД : гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 59

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Начин на изпълнение на поръчката: Ежедневно приготвяне и доставка на храна за пациентите на ЦПЗ в еднократни, индивидуални опаковки в три доставки. Предлаганата храна да отговаря на изискванията на диети с № 1 – 15, съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно - профилактични заведения и Наредба № 23/19.07.2005 г. на министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия. Към всяка диета да бъде предвидено и необходимото количество хляб. Количеството на приготвяната и доставяна храна да бъде съобразено с броя разкрити легла в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД - 45 легла / храноден/ и 30 места /само обяд в работни дни/. Менюто за един храноден на един болен включва: закуска, обяд – основно ястие и вечеря – основно ястие. Храната да бъде доставяна в индивидуални еднократни опаковки – за закуска, обяд и вечеря. Точното количество по вид на доставяната храна се определя с ежедневни заявки, съобразно заетите легла в лечебното заведение. Доставката на приготвената храна се осъществява ежедневно три пъти на ден в рамките на определените часове за хранене, както следва: закуска от 07:30 до 08: 00 ч., обяд от 12.00 до 12: 30 ч. и вечеря от 17:30 до 18:00 ч. Квалификационни изисквания към кандидатите: 1. Да са с доказан професионален опит и да са специализирани в доставка и приготвяне на храна. Участникът следва да е изпълнил минимум три договора еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата на обявяване на поръчката. 2. Храната да се приготвя в собствени или наети обекти, отговарящи на изисквания за подготовка на предлаганата храна, регистрирани по реда на Закона за храните. Участниците следва да разполагат с минимум един обект за производство и търговия с храни регистриран по реда на Закона за храните Изискването се доказва с данните от списък - декларация за наличните собствени или наети обекти за производство и търговия с храни и представянето на документ за собственост, договор за наем или друг надлежен документ, както и удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните. 3. Да разполага с минимум две транспортни средства - собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на храни, съгласно изискванията на СРЗИ или БАБХ. Изискването се доказва с данните от Списък – декаларация с транспортните средства, които са на разположение на кандидата за срока на договора и представянето на копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността, както и валидни разрешителни за превоз на храна, съгласно изискванията на СРЗИ или БАБХ. 4. Да притежават персонал с необходимото образование и квалификация - най малко един диетолог, нает на трудов или граждански договор. Изискването се доказва с представянето на декларация. 5. Всеки кандидат да приложи списък съдържащ варианти на седмично меню за диетите: № 1; № 4; № 5; №7Е; № 9; №10; №15 от сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения. В предлаганите менюта задължително се посочва количеството /в грамове/ на всяко ястие и количеството хляб. 6. Да имат сертификат за безопасност на храните ISO 22000 : 2005 или еквивалент. Предлаганата цена следва да бъде за 1 /един/ храноден - закуска, обяд, вечеря, с необходимите количества хляб според диети № 1; № 4; № 5; №7Е; № 9; №10; №15 от Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения. В цената за всяко хранене да бъде включена и цената на еднократната индивидуалната опаковка, както и всички разходи свързани с приготвянето и доставката на храната до ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в процедурата е достъпна на интернет сайта Възложителя - www.cpz-ns.com в обособен раздел - "профил на купувача". Офертите се подават в деловодството на ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски"ЕООД, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 59, ет.6, к-т 1. Офертите ще бъдат отворени в открито заседание в 09:00 часа на 10.12.2015г. в залата /ет.3/ на ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски"ЕООД, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 59

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2015