Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-Р Иван Селимински АД, бул. Христо Ботев 1, За: Радост Симеонова-Организатор Маркетинг ОПД, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611701, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: 044 611778

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.info.

Адрес на профила на купувача: www. zop.mbal.sliven.net.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на подкрепително-тонизираща храна за кръводарители, за нуждите на Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85312200

Описание:

Доставка по домовете на хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителния обем на разходваното количество за две години е 6800 броя пакети с подкрепително- тонизирараща хранана за кръводарители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"Отделение по трансфузионна хематология" към МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен”, бул."Стефан Караджа" № 2

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника/Приложение № 1/;;; 2. Административни данни /Приложение № 2/; 3. Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство; 4. Попълнен образец на Техническо предложение /Приложение № 3/;5. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал. 9 от ЗОП /Приложение 4/;6. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 5/;7. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители /Приложение № 6/;8.Попълнен образец на ценово предложение /Приложение № 7/;9. Списък на доставките изпълнени през последните 3 години /Приложение №8 /;10. Удостоверение за регистрация в регистъра на обектите за производство на храни и търговия с храни издаден от съответното подразделение на Агенцията за безопасност на храните-заверено копие. Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Стойността на един пакет с подкрепително-тонизираща храна за кръводарителите е 8 /осем/ лв. с ДДС. Стойността е определена съгласно чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването, и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки приета с ПМС № 113 от 16 май 2007 г. Един пакет с подкрепително-тонизираща храна за кръводарителите трябва да включва минимално следното съдържание: 1. Шоколад, не по-малко от 90 гр. – 2 броя;2. Кроасан, не по-малко от 80 гр. – кифла с пълнеж от различни плодови конфитюри, какаов крем и други еквивалентни – 1 брой; 3.Ядки /фъстъци, лешник, бадеми или кашу/- 200 гр.;4. Тонизираща, безалкохолна газирана напитка, съдържаща кофеин с обем от 0.500 литра– 1 брой; 5. Тонизираща топла напитка, чието съдържание е: - Инстантно /разтворимо кафе от 2 гр.; - Суха сметана от 2,5гр.; - Захар - 10 гр.; 6. Мед – 15 гр.; 7. Чаша за еднократна употреба от 0,100 л. -1 бр.; 8. Бъркалка за еднократна употреба-1 бр. За допълване съдържанието на пакета с подкрепително-тонизираща храна и напитки до нормативно определената му стойност от 8.00 лв., участниците предлагат допълнителни като количества и вид от следните храни и напитки: шоколадови продукти, бисквити (с различни добавки), сухи пасти и вафли с какаови продукти (с различни добавки), зърнени закуски, десерти с ядки. Хранителните продукти трябва да са с гарантирано качество и да отговарят на българските държавни стандарти или еквивалентно. Те трябва да са: с оригинална опаковка на производителя; с известен състав; с известно количество (тегло/обем) маркирано върху опаковката; с известно и маркирано върху опаковката калорийно съдържание; без специални изисквания към условията на съхранение или с изисквания за съхранение, маркирани върху опаковката и с известен и маркиран върху опаковката срок на годност. Всеки пакет с подкрепително-тонизираща храна във всички отделни доставки трябва да бъде с постоянни компоненти по състав, количество и качество. Всеки пакет с подкрепително-тонизираща храна във всички отделни доставки трябва да бъде в подходяща опаковка със задължителен надпис: “Благодарим Ви кръводарители! Отделение по трансфузионна хематология, гр. Сливен, бул. “Стефан Караджа” № 2” и да съдържа на видно място етикет със съдържанието му. Оставащия срок на годност на най-малотрайния продукт в пакета при доставката трябва да бъде най-малко 50 /петдесет/ дни, а абсолютното калорийно съдържание на пакета да не бъде по- малко от 2 760 килокалории; Да се представи мостра на предлагания пакет подкрепително-тонизираща храна, съдържаща всичкиартикули, посочени в документацията за участие в поръчката Останалите изисквания виж в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Абсолютно калорийно съдържание на пакета – 50т.; 2. Срок на годност на най-малотрайния продукт – 50т.; Длъжностните лица класиратучастниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, като използват следната методика: Кобщо = К1+К2, където К1 – Абсолютно калорийно съдържание на пакета – максимум 50 т. Цх. К1 = -------------х 50 Цmaks Цх.- предлаганата от оферента абсолютна калорийна стойност на пакета, която не може да еа по-малко от 2760 килокалории; Цmaks.- предлаганата най-висока абсолютна калорийна стойност на пакета К2 – Срок на годност на най-малотрайния продукт – максимум 50 т. Чх К2 = -----------х 50 Чmaks Чх. - предлагания от оферента срок на годност на най- малотрайния продукт в пакета /но не по-малък от 50 дни/ Чmaks - предлагания най-дълъг срок на годност, на най- малотрайния продукт в пакета

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок на изпълнение на поръчката - 24 /двадесет и четири/ месеца; 2. Начин и условия за плащане: Финансирането ще се извършва със собствени средства. Заплащането на Изпълнителя ще се извършва разсрочено, по банков път, до 60 /шестдесет/ дни от датата на издаване на съответната фактура; 3. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис: „Доставка на подкрепително-тонизираща храна за кръводарители, за нуждите на Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен”. 4. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа. 5.При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е от ЗОП. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника /подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2015