Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки ет.3; ст.309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3488-poddrazhka-i-tekusht-remont-na-ulichno-osvetlenie-v-naselenite-mesta-na-obshtina-tundzha.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в населените места на Община „Тунджа”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общият брой на уличните осветителни тела, подлежащи на поддръжка е 6644 броя разпределени по мощност и количества по населени места на територията на община "Тунджа".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата е свързана с подръжката и текущият ремонт на уличното осветление в 44 населени места на територията на община "Тунджа".

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Към офертата на участника следва да бъдат приложени следните документи: 1. Административни данни за лицето по чл.101в, ал. 1, т.1 от ЗОП - Обр. № 1 с посочен срок за валидност 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертата. 2.Списък на услуги еднакви или сходни с предмета на ОП изпълнени през последните 3 г. - Обр. № 2. Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 2 услуги еднакви или сходни с предмета на ОП през последните 3 г. до датата, определена за получаване на офертите , което се доказва с приложени следните документи: удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Под услуги еднакви или сходни с предмета на ОП навсякъде където е употребен този израз следва да се разбират услуги свързани с поддържане, ремонт и/или реконструкция на ел. мрежи и съоръжения за улично осветление.3. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за технич. оборудване с което участника разполага за изпълнение на ОП - Обр.№ 3.Минимални изисквания:Участникът да разполага със следното технич. оборудване: Автовишка с работна височина минимум 12м. – 1 бр.;Автомобил лекотоварен с минимална товароподемност 1,0 т. – 1 бр. 4. Списък на технич. лица, с които участн. ще разполага за извърш. на дейности предмет на ОП - Обр. № 4.Миним.изисквания:Участникът да има на разположение миним. състав от технически лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на ОП, притежаващи професионална квалификация и професионален опит както следва:Технически ръководител с минимум 5 квалификационна група по безопасност при работа с ел. уредби и мрежи и миним. 5 г. професионален стаж при работа с ел. уредби и мрежи;Машинист на автовишка с минимум 2 квалификационна група по безопасност при работа с ел. уредби и мрежи и минимум 1 г. професионален стаж, като машинист на автовишка; 2 електромонтьори с минимум 4 квалификационна група по безопасност при работа с ел. уредби и мрежи и минимум 3 г. професионален стаж, като ел. монтьори; Едно лице с квалификация Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа.5. Информация по чл.51, ал.1 т.7 от ЗОП за образованието, професионалната квалификация и професионален опит на техническия ръководител - Обр. № 5. 6. Валиден сертификат ISO 9001:2008 за с-ма за управление на качеството или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на ОП – заверено от участника копие. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (във формат по избор на участника), че се задължава да поднови своевременно сертификата за периода на изпълн. на ОП. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, документа по т.1 се представя за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а документите по т.2 - т.6 се представят само от участниците чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията на възложителя за технически възможности и квалификация. 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – за участие на предвидените подизпълнители, видовете работи които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял в % от стойността на ОП - Обр. № 6. 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Обр. № 6а. * Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнители, посочени в офертата му. Договор за подизпълнение, съответно за замяна на подизпълнител не може да се сключва с лица, които не са посочени в Обр. № 6 от настоящата документация. 9. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците Продължава в "Допълнителна информация".........................................

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/12/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката".............................. – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 10. Декларация от всички членове на обединението- консорциума - Обр. № 7. * Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Обр. № 8. 12. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСИТДС – Обр. № 9, подписана от лицата, които представляват участника. 13. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - Обр. № 10, подписана от законния представител или пълномощника на ЮЛ. 14. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително миним. цена на труда и условията на труд - Обр. № 11. * За изискванията за закрила на заетостта, включително миним. цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд от НАП, НОИ, АП, АЗ и МОСВ. * В случай, че участникът е обединение, което не е ЮЛ, декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугата. 15. Техническо предложение – Обр. № 12. * Към Техническото предложение, ако е приложимо се попълва декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП - Обр. № 13. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. 16. Ценово предложение – Обр. №14.Към Ценовото предложение се прилагат, както следва: КСС - Прилож. 1;Таблица с показателите за ценообразуване, с които се остойностяват видовете дейности от КСС - Прилож. 2;Анализи за доказване на единичната цена за всяка позиция от КСС. При формирането на единичната цена на услугата следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните и доставно – складови разходи, печалба и др. При несъответствие между предложените единични цени в КСС и посочените анализни цени, валидна ще бъде анализната цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, единичните цени в КСС се превеждат от комисията по чл.101г от ЗОП в съответствие с единичните анализни цени на офертата. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена се превежда от комисията по чл.101г от ЗОП в съответствие с единичната цена на офертата. Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 07.12.2015 г. от 14.00 ч. в засед. зала на община „Тунджа”, пл. „Освобождение” 1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в ОП или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата където се извършва отварянето. * Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията. Оферта на участник не приложил необходимите анализи, доказващи образуването на всяка от посочените в количествено-стойностната сметка единични цени, не се оценява от комисията. Ценово предложение на участник надхвърлящо максимално допустимaта прогнозна стойност на ОП, не се оценява от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/12/2015