Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Мария Тодорова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611384, E-mail: mimit171@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-046.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на публичност и информация по проект BG06 -221 „Творческо пространство за малки и големи“, по Програма „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство”, по четири обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 - Разработка на банер на сайт; Провеждане на две информационни кампании; Пресконференции/информационни събития за откриване и закриване на проекта; Конферентен пакет, включващ химикал, папка и 5 листа с логото на програмата; Банер със стойка; Стикери за оборудване; Стикер за брандиране на микробус; Табели; Флаери; 2. Обособена позиция 2 – Брошури; 3. Обособена позиция 3 – Дипляни; 4. Обособена позиция 4 - Тениски и шапки с логото на проекта Прогнозна стойност на обществената поръчка: 26 240,97 лева (двадесет и шест хиляди и двеста и четиридесет лева и тридесет и една стотинки) без ДДС, в т.ч.: Обособена позиция 1 - 14 506,18 лева без ДДС Обособена позиция 2 - 1 955,80 лева без ДДС Обособена позиция 3 - 1 629,83 лева без ДДС Обособена позиция 4 - 8 149,16 лева без ДДС На основание чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят обявява, че обособена позиция 2, обособена позиция 3 и обособена позиция 4 на настоящата обществена поръчка са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, т. к. предметът на обособените позиции е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва по обособена позиция 2, обособена позиция 3 и обособена позиция 4 на настоящата обществена поръчка, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 7 от ЗОП. Подробно описние на предмета на поръчката е посочено в Техническа спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000, 22150000, 22140000, 18331000, 18441000

Описание:

Рекламни услуги
Брошури
Диплянки
Тениски
Шапки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1 1.Разработка на банер на сайт (разходи за разработка на сайта, попълване на информация и т.н.) -1 брой - Максимална стойност - 3 259,67 лева без ДДС; 2.Провеждане на две информационни кампании - 2 броя - Максимална стойност - 4 889,50 лева без ДДС; 3.Пресконференции/информационни събития за откриване и закриване на проекта - 2 броя - Максимална стойност - 1 756,96 лева без ДДС; 4.Конферентен пакет, включващ химикал, папкаи 5 листа с логото на програмата - 100 броя - Максимална стойност 814,92 лева без ДДС; 5.Банер със стойка - 1 брой - Максимална стойност - 325,97 лева без ДДС; 6.Стикери за оборудване - 300 броя - Максимална стойност- 488,95 лева без ДДС; 7.Стикер за брандиране на микробус - 1 брой - Максимална стойност - 688,44 лева без ДДС; 8.Табели - 2 броя - Максимална стойност- 651,94 лева без ДДС; 9.Флаери - 2000 броя - Максимална стойност - 1 629,83 лева без ДДС. Обособена позиция 2 1.Брошури - 1000 броя - Максимална стойност - 1 955,80 лева без ДДС. Обособена позиция 3 1.Дипляни - 1000 броя - Максимална стойност - 1 629,83 лева без ДДС. Обособена позиция 4 1. Изготвяне на тениски (500 броя) и шапки (500 броя) с логото на проекта - общо 1000 броя - Максимална стойност - 8 149,16 лева без ДДС. 2. В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящaта Техническа спецификация или в друг документ от документацията бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26241 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен - гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки уч. представя следните док:1.Данни за лицето,което прави предложението-Обр №1;2.В случай,че уч. участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ,тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Информация за документа се съдържа в документацията.3.Техническо предложение-Обр. №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декл. за отсъствие на обст. по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП.6.Декл. за отсъствие на обстоятелства по член 106,ал.1,чл.107 и чл.109,ал.1,б.«а» и «б» от Регламент (ЕО,ЕВРАТОМ) №966/2012 на ЕП и на СЕ от 25.10.2012 относно финансовите правила,приложими за общия бюджет на Съюза-Обр №5;7.Док. за техн. възможности и/или квалификация:Уч. представя следните док:7.1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на общ. пор.,изпълнени през последните три год,считано от датата на подаване на офертата,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с док. за извършената услуга–Обр №6.Док. за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение,издадено от получателя или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър,в който е публикувана информация за услугата.Мин. изискв:Всеки уч. трябва да притежава признат опит в услугите по информация и публичност и да е изпълнил поне 1 еднаква или сходна услуга с предмета на пор.Заб:Еднаква или сходна услуга с предмета на пор.,за ОП 1 е услуга за една или повече от следните дейности:организиране на пресконференции,събития и връзки с медиите;публикации в пресата;отпечатване и разпространение на листовки,плакати,флаери,карти и др.;изработка на информационни табла,билбордове,пана;провеждане на рекламни кампании.Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката,за ОП2 е услуга за изработване на брошури.Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката, за ОП3 е услуга за изработване на дипляни.Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката,за ОП4 е услуга за изработване на тениски и шапки с лого.7.2. Декл. посочваща образов.,проф. квалиф. и проф. опит на екипа от експерти,отговорен за изпълнението на обособ./ите позиция/и на общ. пор.–своб. ф-ма.Мин. изискв:Всеки уч. трябва да осигури екип от следните експерти:1.Ръководител на екип,отговарящ на следните мин. изискв.: висше образование със степен “магистър” или еквивал.;мин. 3 год управленски опит (ръководство на екип).Ръководителят отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията и за отчитането пред Възлож.2.Един експерт “Връзки с обществеността”,отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и проф. опит: висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; мин. 2 год организационен опит в областта на дейностите на обособ/ите позиция/и на общ. пор.8.Декл,с която се декларира,че уч.,съответно всеки от уч. в обедин.,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от АХУ,или в еквивал. рег. на държава–членка на ЕС–своб. текст.В декларацията се посочва номера,под който участникът,съответно всеки от участниците в обединението, е/са вписан/и в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от АХУ,или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.Заб: Док. по т.8 се представя за ОП2,ОП3 и ОП4,от участник,вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.9. Декл,че участникът,може да изпълни 80 на сто от предмета на ОП2 и/или ОП3 и/или ОП4 (в зав. от ОП,за която/които участникът подава оферта) със собствено производство или ресурс–своб. текст.Прод. в "Доп. инф.".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за обособена позиция 1 са следните: 1.Технически показател П1-Брой алтернативни предложения за дизайн на продукт (банер със стойка; стикери за оборудване; стикер за брандиране на микробус; табели; флаери) -Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;2.Технически показател П2-Срок на изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт (банер със стойка; стикери за оборудване;стикер за брандиране на микробус;табели;флаери),от тяхното възлагане-Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;3.Технически показател П3-Срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт (банер със стойка;стикери за оборудване;стикер за брандиране на микробус;табели;флаери) след одобрение от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;4.Технически показател П4-Брой алтернативни предложения за дизайн на продукт (банер на сайт)-Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;5.Технически показател П5-Срок на изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт (банер на сайт),от тяхното възлагане-Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;6.Технически показател П6-Срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт (банер на сайт) след одобрение от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;7.Технически показател П7-Срок за организиране на информационни кампании, след възлагане от Възложителя - Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;8.Технически показател П8-Срок за организиране на пресконференции/информационни събития за откриване и закриване на проекта,след възлагане от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;Забележка: Стойностите на техническите показатели следва да са в цели числа.9.Икономически показател–Ц-Цена-Тежест на показателя в комплексната оценка - 60 точки.Формулите за оценяване на показателите, за ОП 1 се съдържат в документацията за участие.Окончателната оценка по техническите показатели за ОП 1 се изчислява по следната формула:П=П1+П2+П3+П4+П5+П6+ П7+ П8 Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за ОП2,ОП3 и ОП4 са следните:1.Технически показател П1-Брой алтернативни предложения за дизайн на продукт-Тежест на показателя в комплексната оценка-10 точки;2.Технически показател П2-Срок на изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт,от тяхното възлагане-Тежест на показателя в комплексната оценка-15 точки;3.Технически показател П3-Срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт,след одобрение от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-15 точки;Забележка:Стойностите на техническите показатели следва да са в цели числа.4. Икономически показател–Ц-Цена-Тежест на показателя в комплексната оценка-60 точки.Формулите за оценяване на показателите, за ОП2,ОП3 и ОП4 се съд. в док. за участие.Окончателната оценка по техническите показатели, за ОП2,ОП3 и ОП4 се изчислява по следната формула:П=П1+П2+П3.Компл. оценка.КОф–комплексната оценка на офертите за четирите ОП се изчислява по следната формула:КОф=П+Ц.Крайното класиране на уч.,за всяка ОП се извършва след получаване на общата оценка (КОф),за всяко подадено предложение.За нуждите на тази методика всички дробни числа,които могат да се получат при прилагане на съответната формула,се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.Макс. брой точки,който може да получи един участник,за всяка ОП е 100.Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, за обособ. позиция,като на първо място се класира участникът,който е получил най-висока комплексна оценка оценка (КОф) на офертата, за обособената позиция.В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Ако и предложените цени са равни тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Прод. от "Изисквания за изп. на пор.":Заб: Док. по т.9 се представя за ОП2,ОП3 и ОХ4,от уч. вписан в рег. на спец. предприятия и кооперации на хора с увреждания. При невъзм. за самост. изп. в този обем уч. може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица,при усл. че и те са спец. предпр. или кооперации на хора с увреждания,се пос. в док. по т.9 и се вписва инф. пос. в чл.16г, ал.7 от ЗОП.10.Видовете раб. от предм. на пор,които ще се предложат на подизп. и съответств. на тези работи дял в проценти от стойността на общ. пор,и предвидените подизпълнители-Обр №7 и писмено съгласие от подизпълнителите–Обр №8.Когато участникът,за ОП2,ОП3 и ОП4, съответно всеки от участниците в обединението,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания,или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС и е посочил,че ще ползва подизпълнители,изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр №9;12.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:На основание чл.16г,ал.9 от ЗОП за ОП2,ОП3 и ОП4 офертите на лицата по чл.16г,ал.6 от ЗОП се разглеждат само ако няма:1.участник,за когото съответната обособена позиция на поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2.участник,за когото съответната обособена позиция на поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.Към документацията са приложени Проекти на договори-Обр №№10,11,12 и 13,които са само за сведение на участниците и не се изисква да бъдат прилагани към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.5 и т.3.6.,т.3.Съдържание на офертата, от документацията.Когато участник в общ. пор. е обединение,което не е ЮЛ се представят документи по т.3.Съдържание на офертата,от док.,спазвайки чл.56,ал.3,т.1 и т.2, от ЗОП.Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгл. чл.51а от ЗОП у-к може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите,определени от възлож. за доказване на съответните възможности,участникът представя доказателства, че при изпълн. на пор. ще има на разполож. ресурсите на третите лица.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект BG06- 21„Творческо пространство за малки и големи”,по програма BG06„Деца и младежи в риск”,финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 07.12.2015 г., 16:00 часа,в стая №19, в сградата на Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,представя:документ/и,издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка,приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-046.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2015