Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса(РЗОК) Добрич, улица Независимост № 5, ет. 4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif.bg, Факс: 058 654555

Място/места за контакт: Добрич, ул. Независимост № 5, ет. 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/488.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Добрич.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300, 90917000

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Добрич включва: - Външно измиване на леки автомобили - 2 пъти месечно на автомобил; - Вътрешно почистване на леки автомобили; - Цялостно (външно и вътрешно) почистване на леки автомобили - 2 пъти месечно на автомобил; - Измиване на двигател и пране на тапицерията на леки автомобили - 1 път годишно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предложената от изпълнителя автомивка, трябва да се намира на територията на гр. Добрич.

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да разполагат с необходимата материално-техническа база за извършване на следните видове услуги: - Външно измиване на автомобила – два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с водоструйка и измиващ препарат на целия автомобил, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобила със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобил, - Вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на багажник, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация, - Комплексно (цялостно) почистване на автомобила – два пъти месечно, включващо –описаните по-горе външно измиване и вътрешно измиване, - Измиване на двигател и пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са Техническите изисквания и указания за офериране, които могат да бъдат получени и на адрес гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 5, ет. 4, РЗОК Добрич. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 07.12.2015 г. в 14:00 часа, в сградата на РЗОК – Добрич, с адрес ул. „Независимост” № 5, ет. 4, в стая № 417.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2015