Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса(РЗОК) Добрич, улица Независимост № 5, ет. 4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif.bg, Факс: 058 654555

Място/места за контакт: Добрич, ул. Независимост № 5, ет. 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/487.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Добрич.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44411000, 44500000

Описание:

Електрически материали
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

50 артикула посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар. Извън посочените в ценовото предложение артикули, изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на РЗОК – Добрич, адрес: гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 5, ет. 4 и обекта на изпълнителя в гр. Добрич.

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Материалите и резервните части се приемат в обекта на изпълнителя или на адреса на РЗОК – Добрич в срок от 24 ч. след подадена заявка от възложителя /на място, по телефон, факс или е-майл/. 2. При необходимост Възложителят ще формулира писмено конкретната заявка, а изпълнителят се задължава да извърши конкретната доставка на цената, съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. 3. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. 4. Заплащането на доставените артикули ще става чрез издадена от продавача фактура след доставката за всички закупени от възложителя стоки. Доставените количества ще бъдат заплатени в срок от 5 /пет/ работни дни по банков път на посочената от изпълнителя банкова сметка или в брой в обекта на изпълнителя. 5. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол” по силата на който изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 5/пет/ работни дни. В случай, че доставчикът не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, възложителят му изпраща едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно изявление има действие на „констативен протокол”. 6. Изпълнителят следва да притежава посочените в ценовата оферта материали и резервни части в обект /магазин или складова база/ в района на гр. Добрич. 7. При необходимост от доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база. 8. При доставка на лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са Техническите изисквания и указания за офериране, които могат да бъдат получени и на адрес гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 5, ет. 4, РЗОК Добрич. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 07.12.2015 г. в 10:00 часа, в сградата на РЗОК – Добрич, с адрес ул. „Независимост” № 5, ет. 4, в стая № 417.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2015