Версия за печат

BG-с. Нареченски бани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация Св. Богородица ЕООД, ул. Панорама 8, За: Атанас Тилев, Република България 4239, с. Нареченски бани, Тел.: 0334 22212, E-mail: svbogoroditsahospital@abv.bg, Факс: 0334 22243

Място/места за контакт: МБДПЛР Св. Богородица ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svbogoroditsahospital.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.svbogoroditsahospital.eu/nf/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=24.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на МБДПЛР „Света Богородица” ЕООД – с. Нареченски бани, включително на касовото помещение, лекарски кабинети и регистратура, осъществяване на видеонаблюдение на посочените помещения, охрана на открит паркинг, открит плувен басейн и гаражи на територията на болницата, както и контрол на достъпа в сградата и организация на пропускателния режим при входната бариера.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Обем : Изпълнителят трябва да осъществява осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на МБДПЛР „Света Богородица” ЕООД – с. Нареченски бани, включително на касовото помещение, лекарски кабинети и регистратура, осъществяване на видеонаблюдение на посочените помещения, охрана на открит паркинг, открит плувен басейн и гаражи на територията на болницата, както и контрол на достъпа в сградата и организация на пропускателния режим при входната бариера.Сградата е пет етажна, като на стратегически места са монтирани 15 камери за видеонаблюдение. Охраната ще се извършва за срок от една година в работни, почивни и празнични дни. Седем дни в седмицата. 2. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 42 000,00 лв. (четиридесет и две хиляди лева) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение. Участник, чието ценово предложение надвишава общата прогнозна стойност на обществената поръчка, се отстранява от участие. Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на ценовото предложение с направените по тях поправки се парафират от лицето или лицата, подписали ценовото предложение. 3. Източник на финансиране Поръчката се финансира със средства, предоставени от бюджета на МБДПЛР „Света Богородица” ЕООД – с. Нареченски бани. 4. Схема на плащане Плащанията се извършват по банков път ежемесечно (в еднакъв размер всеки месец, съгласно т. 2.1. от договора) срещу издаден счетоводен документ - фактура за извършената услуга, придружена от документът по т.4.2. от договора в срок до 10-то число на месеца, следващ отчетния. Първичният счетоводен документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството. Възложителят превежда месечните дължими суми по сметка, посочена от Изпълнителя в Договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБДПЛР Света Богородица - с. Нареченски бани

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: Изпълнителят осигурява надеждна охрана на сградата на МБДПЛР „Света Богородица” ЕООД – с. Нареченски бани, имущество и помещения на сградата, както и охрана (обход) на открития паркинг, открития плувен басейн и гаражи на територията на болницата, контрол на достъпа в сградата и организация на пропускателния режим при входната бариера.Охраната на обекта е денонощна, а пропускателният режим се осъществява в рамките на времето, регламентирано в Правилника за вътрешния трудов ред на МБДПЛР „Света Богородица” в съответствие с указанията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Охраната следва да бъде извършвана на 1 (един) пост: Пост № 1 - Главен вход на сградата - денонощен пост физическа охрана. Обектът на охраната представлява пет етажна сграда и прилежащият открит паркинг, открит плувен басейн и гаражи.В обекта са изградени следните технически системи за сигурност: система за видеонаблюдение с 15 камери на стратегически места в сградата.Охранителната и пропускателната дейност се осъществява на входа на сградата и на бариерата при входа в двора - главен вход. Поръчката следва да бъде изпълнена в пълно съответствие с нормативните изисквания. 2. Изисквания към участника:Участник в настоящата покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в публичната покана се представлява от управителя/управителите или от други законно определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 3. Изисквания във връзка с вписването в професионални регистри. .Участниците трябва да са лицензирани за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив и/или на територията на цялата страна по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване, се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва съответната дейност, а не за всяко от лицата, включени в него. 4. Технически изисквания Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Забележка: Под „услуга, сходна с предмета на обществената поръчка” следва да се разбира – услуга по осъществяване на физическа охрана на имуществото на физически или юридически лица. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адреса на МБДПЛР „Света Богородица” ЕООД – с. Нареченски бани, п.к. 4239, ул. „Панорама” №8. Пликът трябва да съдържа следните документи: • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – Обр. №1, което включва посочване на ЕИК информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на публичната покана, придружено от: - Заверено копие на валиден лиценз по ЗЧОД за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив и/или за територията на цялата страна. Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в публичната покана (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; • Копие на договора за обединение при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – Обр. №2; • Декларация за съгласие на подизпълнител – Обр. №3 за всеки подизпълнител. • Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС– Обр. №4. • Декларация по чл. 6, ал.2 от ЗМИП – Обр. №5; • Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Обр. №6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. Забележка: Съгласно чл. 51а от ЗОП кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. • Предложение за изпълнение на поръчката - Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Обр. №7 – оригинал. Към Предложението за изпълнение на поръчката участникът прилага и Работна програма в пълно съответствие с Техническите спецификации. • Ценово предложение - Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Обр. №8 – оригинал. Постъпилите оферти от участниците ще бъдат разглеждани в съответствие с вътрешните правила на Възложителя. ВАЖНО! Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 07.12.2015г. от 12:00 ч. в сградата на МБДПЛР „Света Богородица” ЕООД – с. Нареченски бани, ул. „Панорама” №8. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Допълнителна информация, документи и образци по настоящата публична покана са публикувани на сайта на Възложителя: http://www.svbogoroditsahospital.eu/nf/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=24

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2015