Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, За: Константин Колев Мечев, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601473, E-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com, Факс: 032 601473

Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.artacademyplovdiv.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.artacademyplovdiv.com/?q=page&idd=index.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необходимите документи за качество, произход и акцизни данъчни документи

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134210

Описание:

Газьол (0,2)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до 35000 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Петролна база на АМТИИ Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за доставка – два работни дни, считано от деня, следващ деня на получаване на писмената заявка от Възложителя. Заявки се изпращат по електронен път на официалните факс номер или електронна поща на участника. Доставките се извършват в работни за Възложителя дни , във времето от 6,30 до 8,30 часа на съответния ден. 2. Срок на плащане – 30 календарни дни от датата на издаване на данъчната фактура. 3. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на подаване на офертата . 4. Цена – определя се в лева без ДДС, за доставка на 1000 литра газьол за отопление с шифър по ЕКП 02144400045, франко склада на възложителя в гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2. Цената включва всички разходи по доставката, вкл.мита, такси, митни сборове, акцизи и др. и е окончателната франко склад на възложителя. В случай, че цената се определя чрез надценка или отстъпка спрямо цена за директна реализация на търговец или производител на петролни продукти на територията на Република България, участниците прилагат заверено копие на актуален към датата на офертата ценови бюлетин. Надценката или отстъпката могат да бъдат определени в твърда сума в лева или в проценти спрямо цената на съответния търговец или производител. При извършване на доставка предложената цена може да се изменя само ако е определена като надценка или отстъпка спрямо цената за директна реализация. Промените в цената за директна реализация се удостоверяват чрез прилагане на заверено копие на актуален към датата на всяка доставка ценови бюлетин. 5. Начин на плащане Плащането на доставеното гориво се извършва по банков път съгласно ценовото предложение на участника, срещу издадена данъчна фактура, представен сертификат за произход и съответствие на качеството на горивото или негов еквивалент, актуална разпечатка от ценови бюлетин на търговец или производител към датата на доставка и проведен входящ контрол от възложителя. 6. Транспорт Доставките на горивото за отопление, представляващо маркиран енергиен продукт - опасен товар да се извършват съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на Република България, с транспортни средства, отговарящи на изискванията на чл.93 ЗАДС, чл. 108а ППЗДАС и чл. 38 от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, притежаващи автоматично устройство за отчитане на наличността на горивото, замерено и пломбирано от ДАМТН. Транспортните средства да се управляват от водачи с квалификация съгласно чл.14 Закона за автомобилните превози и чл. 29 от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. 7. Качество и произход Доставяното гориво трябва да отговаря на стандартите за качество на горивата съобразно чл. 6 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, доказващи качеството на предлаганото гориво. Доставяното гориво да е сертифицирано за произход и качество от производителя и да отговаря на БДС. 8. Изискуеми документи при доставката: - Декларация за съответствие по чл. 10 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, доказващи качеството на предлаганото гориво; - Транспортни документи – товарителница, експедиционна бележка, акцизни документи и др.; - Протокол за маркиране; - Приемо - предавателен протокол, съдържащ данни за показанията на разходомера и удостоверяващ доставеното количество гориво съгласно Закона за акцизите и данъчните складове; - Данъчна фактура – оригинал.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най – ниската оферирана цена в лева без ДДС, за доставка на 1000 литра газьол за отопление с шифър по ЕКП 02144400045, франко склада на възложителя в гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2. Цената включва всички разходи по доставката, вкл.мита, такси, митни сборове, акцизи и др. и е окончателната франко склад на възложителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ Е ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА И Е ДОСТЪПНА БЕЗПЛАТНО ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ. http://op.artacademyplovdiv.com/?q=page&idd=index Отварянето на офертите е публично и ще се извърши в 10.00 ч. на 09 декември 2015 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ 2 – АМТИИ – Пловдив , ет. 3, кабинет № 33 /Заседателна зала/, съгласно изискванията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2015