Версия за печат

BG-гр. Копривщица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, За: Мария Тороманова, Република България 2077, гр. Копривщица, Тел.: 0885 743565, E-mail: info@koprivshtitca-bg.com

Място/места за контакт: Община Копривщица, гр. Копривщица, ул. Любен Каравелов №16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ : „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА, BG05M9OP001-2.002-0067 – C001

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Информационни брошури - 200 броя; Прес съобщения- 2 броя; Инфо срещи - 3 броя; Рекламни папки - 50 броя; Рекламни химикалки -50 броя; Рекламни флашки - 50 броя; Информационна табела - 1 брой; Стикери за визуализация - 50 броя; Баджове за персонала - 35 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Копривщица

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с осигуряване на информация и публичност като: организиране на публични събития и/или информационни кампании и изработване на различни рекламно-информационни материали; 2.Участникът следва да разполага със следните експерти за изпълнение на обществената поръчка: Ключов експерт - Ръководител екип: Образование и квалификация: висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” в област „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление: „обществени комуникации и информационни науки” или „икономика”, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; Професионален опит: -минимум 1 година опит по специалността, в съответното професионално направление; -опит като ръководител в минимум 2 услуги/дейности/проекти/договори, сходни с предмета на поръчката. Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с осигуряване на информация и публичност като: организиране на публични събития и/или информационни кампании и изработване на различни рекламно-информационни материали Ключов експерт „Дизайн и предпечат”:Образование и квалификация: висше образование – образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” в област „Изкуства” с професионално направление: „Изобразително изкуство” или в област „Технически науки” с професионално направление: „Общо инженерство” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; Професионален опит: минимум 3 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка и участие в минимум 2 услуги/дейности/проекти/договори с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = P1 + P2+ P3+ P4, където: Р1 – показател за предложена цена; Р2 – показател за предложен срок за изпълнение след представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Р3 – Предложен срок за извършване на допълнения, отстраняване на констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след предпечатната обработка за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в нормативната уредба; Р4- Брой на допълнително изготвени рекламни материали към предложените в техническата част. Показател 1 – Р1 – показател за предложена цена Точките на участниците се определят по следната формула: Р1 = Ц1 х 0.3, където: 0.3 – е относително тегло на показателя, а Ц1 = C min х 100, където: Сn 100 – максимално възможна оценка; C min. – е най-ниската предложена цена; Cn – е цената на n-тия кандидат Показател 2 – P2 – показател за предложен срок за изпълнение след представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Точките на участниците се определят по следната формула: Р2 = Р21 + Р22 Р21 - показател за предложен срок за изпълнение на рекламни материали след представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Р21=(Ср.1)/2 х 0.3, където: 0.3 – е относително тегло на показателя, а Ср.1 = (Sr1min/Sr1 n) х 100, където: 100 – максимално възможна оценка; Sr1min. – е най-краткия срок за изпълнение на събитие след представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Sr 1 n – е поредния срок за изпълнение на събитие след представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Р22– показател за предложен срок за изпълнение на събитие след представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Р22=(Ср.2)/2 х 0.3, където: 0.3 – е относително тегло на показателя, а Ср.1 = = (Sr2min/Sr2 n)х 100, където: 100 – максимално възможна оценка; Sr2min. – е най-краткия срок за изпълнение на рекламни материали след представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Sr2 n – е поредния срок за изпълнение на рекламни материали след представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Показател 3 – Р3 – Предложен срок за извършване на допълнения, отстраняване на констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след предпечатната обработка за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в нормативната уредба; Р3 = Гр.1 х 0.2, където: 0,2 е относително тегло на показателя, а Гр.1 = Ksmin х 100, където: Ks n 100 – максимално възможна оценка; Ksmin - предложен минимален, срок за извършване на допълнения, отстраняване на констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след предпечатната обработка за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в нормативната уредба; Ks n – предложен пореден срок за извършване на допълнения, отстраняване на констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след предпечатната обработка за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в нормативната уредба; Показател 4 – Р4 – Формула за изчисляване: P4 = Мм1х0,2, където: 0,2 е относително тегло на показателя, а Мм.1 = 100 х (Пn)/(Пmax) Пn – Брой на допълнително изготвени рекламни материали към предложените в техническата част. Пmax – Максимален брой на допълнително изготвени рекламни материали към предложените в техническата част.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участник в тази обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания в поканата и в документацията за участие. При наличие на участници – обединения, изискванията, посочени в тази документация, се прилагат към обединението като цяло. В обществената поръчка чрез публична покана не може да участва лице, съответно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отстрани от участие в поръчката всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: -престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; -подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;-участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; -престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; -престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. При които лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, са свързани лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; Който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискване за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси” - Към датата на подаване на офертата участникът да не се представлява от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР. - Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР. - Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР, или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР, към датата на подаване на офертата от участника, да не притежава дялове от капитала на участника. - Към датата на подаване на офертата участникът да не е сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР, или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР. Изискване за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, за тях следва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. Офертата се подава в един оригинал на хартиен носител. Дата, час и място на отваряне на офертите- 03.12.2015 г. от 13:30 часа в заседателната зала на административната сграда на община Копривщица. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са публикувани в електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на Възложителя- община Копривщица: http://www.koprivshtitsa-bg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/12/2015