Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г.М.Димитров № 52А, За: Петя Маринова, България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: Petya.Marinova@damtn.government.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ и видеонаблюдение на обекти на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Поръчката включва дейности по поддръжка на системите за СОТ и видеонаблюдение, мониторинг на системите за охрана и реакция при регистрирано нарушение от изпълнителя на услугата съгласно Закон за частната охранителна дейност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградите на ДАМТН в градовете: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Хасково, Шумен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са посочени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- К /ц/ е показател предлагана цена с относителна тежест 40%. - К /тп/ е технически показател с относителна тежест 40%. - К /д/ е показател за предлагана цена за 1 /един/ месец допълнителва охрана и хардуер и софтуер за мониторинг на сигнали с относителна тежест 20%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя пълен достъп по електронен път до Приложението към поканата съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изискванията към изпълнението, условията за подаване на офертата и сключване на договор, както и количествената на материалите и образец на оферта. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя - http: // www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2015