Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЧАЙКА ЕООД, ул.Никола Вапцаров №2, За: Диляна Камбурова, България 9000, Варна, Тел.: 052 302320, E-mail: dkc_chaika@abv.bg, Факс: 052 302325

Място/места за контакт: ДКЦ Чайка ЕООД, гр.Варна -Информационен център

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkcchayka.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dkcchayka.bg/bg/page/15.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Биохимичен анализатор /напълно автоматизиран селективен клинико-химичен анализатор/ за нуждите на "ДКЦ Чайка" ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата. 1. Апаратът следва да отговаря на минималните технически характеристики, посочени в Приложение №1,към пакета документи- публикувани в Профила на купувача към настоящата публична покана.2.Срокът на доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарата да не е по-късно от пет дни след подписване на договора с изпълнителя.3.Гаранционният срок на апарата да бъде не по-малък от 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33124110

Описание:

Системи за диагностика


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Биохимичен анализатор /напълно автоматизиран селективен клинико-химичен анализатор/ за нуждите на ДКЦ Чайка ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата-1бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител, за право на представителство и търговия на територията на Република България, на името на участника, в случай че участникът не е производител. 2. Документи относно техническите характеристики на изделията, модела, ясна снимка на изделието, както и брошури и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура. 3. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (доставка на лабораторно оборудване), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателство за извършената доставка под формата на удостоверение, издадено от получателите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 4. Декларация за съответствие на стоките, които са предмет на настоящата обществена поръчка с изискванията на Директива 98/79/ЕО или еквивалент. 5. Декларация от участника за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинските изделия, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. 6. Декларация, представена от участника, че последният има на разположение изградена сервизна структура, както и център за обслужване на клиенти . 7. Декларация от участника, че ще бъдат доставяни необходимите оригинални резервни части и консумативи, необходими за пълноценната работа на оборудването за следващите 2 години. 8. Декларация от участника, че след монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания и обучение на персонал на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2015