BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Средно общообразователно училище Йордан Йовков, ул. “Булаир” № 18, За: Всички заинтересовани лица, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 59411, E-mail: y_yovkovkj@mail.bg

Място/места за контакт: Средно общообразователно училище Йордан Йовков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yovkov-bg.net/.

Адрес на профила на купувача: http://yovkov-bg.net/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване, доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 40 /четиридесет/ терминални работни места - терминали за работа с видеоинтензивни приложения за видеообработка, CAD системи, HD видео и др. , разпределени в 3 /три/ зали - 2 /две/ зали с по 14 /четиринадесет/ терминални работни места и 1 /една/ зала по 12 /дванадесет/ терминални работни места и 3/три/ сървъра. Обучение на персонала в училище. Изграждане на компютърни мрежи в три зали ".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30231100, 48822000, 48216000, 48781000, 30231310

Описание:

Компютърни терминали
Компютърни сървъри
Софтуерни пакети за емулация на терминали за свързване в мрежа
Софтуерни пакети за системно администриране
Плоски дисплеи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

40 терминални работни места и 3 / три/ сървъра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Средно общообразователно училище "Йордан Йовков», ул. "Булаир" № 18, Кърджали, България

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При представяне на офертите кандидатите задължително представят: 1. Списък на приложените документи – Приложение № 1. 2. Оферта – Приложение № 2. 3. Административни сведения за участника - Приложение № 3. 4. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно разпоредбата на чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, а ако е физическо лице - копие от документ за самоличност. 5. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че участникът подлежи на регистрация в този регистър на основание разпоредбата на чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ /не се отнася за неперсонифицираните обединения, а за членовете им, когато те подлежат на вписване в регистъра/. 6. Справка-декларация, съдържаща списък на договори, които се отнасят до предмета на поръчката, които участникът е изпълнил през последните три календарни години, в която са отразени данни за име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт. Към справката участникът следва да представи препоръки /референции/ за добро изпълнение на поне два договора с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, съдържащи положителната оценка на възложителите относно качеството на извършените доставки - Приложение № 12. 7. Списък на сертифицираните сервизни бази в гр. Кърджали за сервизно обслужване /адреси, телефони, e-mail, лице за контакт/. 8. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "д" от ЗОП – Приложение № 4. 9. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 2 и 3 от ЗОП - Приложение № 5. 10. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 6. 11. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7. 12. Техническа оферта - Приложение № 8. 13. Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 9. 14. Ценова оферта - Приложение № 10. 15. Проект на договор - Приложение № 11, който не се попълва, но се прилага към офертата, като участникът парафира всяка страница от него и подпечатва последната страница за Изпълнител. 16. Декларация участие на подизпълнител – Приложение № 13. 17. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника. 18. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 19. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC /RoHS/; да се подчинява на директива 2002/96/EC /RoHS/; да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 20. Писмо от производителя на терминалния клиент /ТК/, адресирано до МОН, в което еднозначно се дефинира дали участникът е оторизиран да предлага съответния продукт за целите на НП "ИКТ в училище" или коя фирма има право да оторизира участници за участие в НП "ИКТ в училище", като в този случай фирмата участник представя оригинал за оторизация от упълномощената фирма. 21. Писмо от доставчика на решението във връзка с необходимостта от използване или не на GPU за работа във VDI режим /с цитиран официален източник на производителя на протокола или на виртуализационната платформа с подобна информация/, както и документите посочени в т.6 от Заповед № 263 – 263/ 16.11.2015 год.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всяка оферта се оценява по формулата: С = П1 + П2 + П3 +П4+П5, където: С - Обща оценка на предложение на кандидата. П1 - Предложена цена с коефициент на тежест К1 = 30 П2 - Гаранционен срок с коефициент на тежест К2 = 10 Пз - Срок за доставка с коефициент на тежест К3 = 5 П4 - Време за реакция при повреда с коефициент на тежест К4 = 5 П5 - Техническо предложение с коефициент на тежест К5 = 50 Максимален брой точки - 100 т. Показател „Предложена цена” - П1 Оценката се определя по формулата: П1= (Цmin/Цоф).К1, където Цоф - общата цена на съответното предложение в лв. без ДДС за изпълнение предмета на процедурата; Цmin - най-ниската предложена обща цена от всички предложения; Коефициент на тежест К1 = 30 Максимален брой точки - 30 т. Показател .”Гаранционен срок” - П2 Оценката се определя по формулата: П2=(Срокоф./Срокmах.).К2, където Срокmax - най-дългият гаранционен срок (в месеци), предложен от участниците; Срокоф. - гаранционен срок (в месеци), предложен от съответния участник; Коефициент на тежест К2=10 Максималният брой точки е 10 т. Показател „Срок за доставка" – Пз Оценката се определя по формулата: Пз=(Срокоф./Срокmin.).К3, където Срокmin. - най-краткият срок за доставка, предложен от участниците; Срокоф - срокът на доставка, предложен от съответния участник. Коефициент на тежест Кз=5 Максималният брой точки е 5 т. Показател ..Време за реакция при повреда /в часове/работни дни/” - П4 Оценката се определя по формулата: П4=(Време за реакцияmin/Време за реакцияоф).К4, където Време за реакцияmin - най-краткият срок за реакция, предложен от участниците. Време за реакцияоф - срокът за реакция, предложен от съответния участник. Коефициент на тежест К4=5, Максималният брой точки е 5 т. Показател „Техническо предложение" – П5, който се определя по формулата П5= (Tiпредложено / Tiмаксимално) х 100 където: Tiмаксимално – събрани точки от техническо предложение на кандидат постигнал максимален брой Тiпредложено - събрани точки от техническо предложение на i-тия кандидат. Ti предложено = Т1+ Т2+ Т3+Т4+T5+T6, където Т1 - Размер на екрана на монитор > 21“ – 2 точки, >19,5“ но 21“ – 1 точкa =19.5“ – 0 точки. Т2 - Яркост на монитор > 200cd/2 – 1 точка 200cd/2– 0 точки Т3 - Процесор на сървъра Четири ядра – 0 точки. Повече ядра – 1 точка. Т4 - Тип памет на сървъра DDR3 – 0 точки DDR4 – 1 точки. Т5 - Гаранция на предлаганите компоненти > 36 месеца – 1 точка 36 месеца – 0 точки. Т6 - Версия на софтуер за управление на класна стая. Поддържа Windows 10 – 1 точка не поддържа Windows 10 – 0 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://yovkov-bg.net/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2015