Версия за печат

BG-Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: инж. Ст. Пенев - директор дирекция ТСУЗТООИДЕП и Ж. Пойраз - ст. юрисконсулт, отдел УС, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

За Обособена позиция № 1 Предмет на обособената позиция от настоящата поръчка са дейности по зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Кубрат. При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните дейности: 1. Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване): Зимното снегопочистване ще се извършва при необходимост, по всяко време на денонощието. За целта ще се използват подходящи за това високо проходими машини. Снегопочистването ще се извършва до тогава, докато се осигурят условия за нормално протичане на движението по общинските пътища при зимни условия. Ще се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за безопасност на труда. 2. Лугиране и опесъчаване на пътната настилка: Опесъчаването или лугирането ще се извършва при необходимост, по всяко време на денонощието. Опесъчаването или лугирането на конкретен участък от пътната мрежа ще се извършва след уведомяване на възложителя. Опесъчаването или лугирането ще се извършва механизирано, като се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за безопасност на труда. С цел да се намали зимната хлъзгавост по пътищата ще се разпръскват минерални материали - пясък, смесени със сол в определено съотношение съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, Глава четвърта Видове, обхват и технология на работите за зимно поддържане на пътищата, Технически изисквания и правила и дял четвърти – „Зимно поддържане” на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” (Национална агенция „Пътна инфраструктура”, София 2009 г.). 3. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон. 4. Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон. 5. Осигуряване и поддържане на телефонни връзки в офисите на Изпълнителя за непрекъсната комуникация с Възложителя. За обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 Предмет на обособените позиции от настоящата поръчка са дейности по снегопочисване на уличната мрежа по населени места в Община Кубрат. При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните дейности: 1. Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване): Зимното снегопочистване ще се извършва при необходимост, по всяко време на денонощието. За целта ще се използват подходящи за това високо проходими машини. Снегопочистването ще се извършва до тогава, докато се осигурят условия за нормално протичане на движението по уличната мрежа на населеното място при зимни условия. Ще се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за безопасност на труда. 2. Осигуряване на денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон. 3. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно и на която Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90600000, 90620000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Обособена позиция № 1 Дейностите включени в обхвата на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Кубрат през зимния сезон 2015/2016 г. както следва: • Път RAZ - 1060 „Севар - Тертер - II-49“ от км 0+000 до км 8+800; • Път RAZ – 1062 „Кубрат – Севар“ от км 0+000 до км 11+517; • Път RAZ - 1063„Каменово – Равно“ от км 0+000 до км 5+400; • Път RAZ – 1065 „Отк. с. Звънарци“ от км 0+000 до км 3+900; • Път RAZ – 2064 „Задруга – Горичево“ от км 0+000 до км 5 +100; • Път RAZ – 2170 „Черешево - Сеслав - 11-23“ от км 17+219 до км 26+619; • Път RAZ – 3061 „II-23 - Горичево – Божурово“ от км 0+000 до км 4+000; • Път RAZ – 3067 „Равно - Помпена станция“ от км 0+000 до км 2+000; Обща дължина: 50,116 км. За обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 Дейностите включени в обхвата на обособените позиции по настоящата обществена поръчка са снегопочистване на уличната мрежа по населени места в Община Кубрат през зимния сезон 2014/2015 г. по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 2 гр. Кубрат - 37,4 км.; Обособена позиция № 3 с. Беловец - 23,0 км.; Обособена позиция № 4 с. Божурово - 9,0 км.; Обособена позиция № 5 с. Задруга - 8,0 км.; с. Точилари - 5,3 км.; с. Горичево - 7,9 км.; Обособена позиция № 6 с. Звънарци - 10,2 км.; Обособена позиция № 7 с. Мъдрево - 8,0 км.; с. Тертер - 8,7 км.; с. Бисерци - 22,3 км.; Обособена позиция № 8 с. Медовене - 6,7 км.; Обособена позиция № 9 с. Каменово - 10,0 км.; с. Равно - 11,0 км.; Обособена позиция № 10 с. Савин - 8,9 км.; с. Севар - 17,4 км.; Обособена позиция № 11 с. Сеслав - 13,5 км.; Обособена позиция № 12 с. Юпер - 18,1 км. Прогнозна стойност: до 66 000,00 BGN без ДДС или 79 200,00 BGN с ДДС Прогнозната стойност е в размер до 66 000,00 лв. /шестдесет и шест хиляди/ без включен ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: За Обособена позиция № 1 - в размер до 38 600,00 лв. без включен ДДС; За обособена позиция № 2 - в размер до 8 000,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 3 - в размер до 1 500,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 4 - в размер до 1 000,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 5 - в размер до 2 200,00 лв. /три хиляди лева/ без включен ДДС. За обособена позиция № 6 - в размер до 1 500,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 7 - в размер до 5 000,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 8 - в размер до 700,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 9 - в размер до 2 200,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 10 - в размер до 2 800,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 11 - в размер до 1 200,00 лв. без включен ДДС. За обособена позиция № 12 – в размер до 1 300,00 лв. без включен ДДС. Гаранция за изпълнение на договора За Обособена позиция № 1 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на три процента (3%) от стойността на договора за обособената позиция и се внася от участника, определен за изпълнител. (виж Документацията за участие) За обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 не се предвижда гаранция за изпълнение на договорите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Кубрат, област Разград

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. За обособена позиция № 1 Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците за изпълнители на поръчката 1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на поръчката, без да е дублирана по други договори за зимно поддържане на пътна мрежа; Минимално изискване за техническите възможности на участниците Участникът трябва да разполага със специализирана техника за снегопочистване и зимно поддържане, която да отговаря на Българските държавни стандарти и/или еквивалентни на тях. Специализираната техника, собствена или наета, необходима за изпълнение предмета на обособената позиция от настоящата обществена поръчка, без да е дублирана по други договори за зимно поддържане на пътна мрежа, включва минимум следните видове специализирани транспортни средства: - Снегорини - 3 броя; - Пясъкоразпръсквач – 1 брой;- Лугоразпръсквач – 1 брой;- Товарач – 1 брой. Всички машини за снегопочистване и зимно поддържане е необходимо да бъдат оборудвани със сигнални лампи, бандажни ленти на греблата, изправни акумулаторни батерии, работещи фарове за нощно виждане, а пясъко и луго разпръсквачките - със странични ограничители на разпръскващите устройства. 2. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Минимално изискване за техническите възможности на участниците Участникът трябва да разполага с минимум 6 /шест/ лица - персонал /работници/, които са с необходимата професионална квалификация за управление на специализираните транспортни средства, необходими за изпълнение предмета на обособената позиция от настоящата обществена поръчка. Посочените изисквания са минимални и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на изискванията за съответната обособена позиция. За обособена позиция № 2 Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците за изпълнители на поръчката - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на поръчката; Минимално изискване за техническите възможности на участниците Участникът трябва да разполага със специализирана техника за снегопочистване, която да отговаря на Българските държавни стандарти и/или еквивалентни на тях. Специализираната техника, собствена или наета, необходима за изпълнение предмета на обособената позиция от настоящата обществена поръчка, без да е дублирана по други договори за снегопочистване, включва минимум следните видове специализирани транспортни средства: - Снегорини - 2 броя; Всички машини за снегопочистване е необходимо да бъдат оборудвани със сигнални лампи, бандажни ленти на греблата, изправни акумулаторни батерии, работещи фарове за нощно виждане. Посочените изисквания са минимални и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на изискванията за съответната обособена позиция. За обособени позиции № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците за изпълнители на поръчката 1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на поръчката; Минимално изискване за техническите възможности на участниците Продължава в Раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За Обособена позиция № 1 Критерий за оценка на офертите е «най-ниска цена» определена по формулата Ц=60%М+40%П: 1. М - Средна цена за машиночас на трите снегорина с тeжест 60 %; 2. П – Средна цена на лугиран и опесъчен участък от път на км. с широчина 6.00 м. с всички необходими разходи с тeжест 40%. За обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 Критерий за оценка на офертите е «най-ниска цена» за машиночас на снегорина. Критерият „най-ниска цена“ се прилага за оценка на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия. На първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена без ДДС. Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Раздел Изисквания за изпълнение на поръчката Участникът трябва да разполага със специализирана техника за снегопочистване, която да отговаря на Българските държавни стандарти и/или еквивалентни на тях. Специализираната техника, собствена или наета, необходима за изпълнение предмета на обособената позиция от настоящата обществена поръчка, включва минимум 1/един/ брой снегорин за всяка обособена позиция. Машините за снегопочистване е необходимо да бъдат оборудвани със сигнални лампи, бандажни ленти на греблата, изправни акумулаторни батерии, работещи фарове за нощно виждане.Посочените изисквания са минимални и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на изискванията за съответната обособена позиция. Офертата трябва да съдържа:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или от представляващия участника; 2. Данни за лицето, което прави предложението, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - Административни сведения - Образец № 1;б) при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите на следните интернет адреси:www.nap.bg www.mlsp.government.bg www.noi.bg www.gli.government.bg 3.Техническо предложение - Образец № 2/Образец № 2а (Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция се представя отделно Техническо предложение);4.Ценово предложение - Образец № 3/ Образец № 3а (Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция се представя отделно Ценово предложение);5. Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец № 4;Оферта, която не отговаря на изискванията за участие и за изпълнение на поръчката се отстранява от участие.Указания за изготвяне на ценовата оферта–задължителни за участниците:а. Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN).б. Цените в офертата трябва да бъдат с точност до два знака след десетичната запетая. в. Участниците трябва да представят ценова оферта, която включва цени за всички работи и материали, доставки съгласно техническото задание. г. Представилите непълно или неотговарящо на изискванията на тези указания предложение, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие. Публичната покана и документацията за участие са публикувани в Профил на купувача на официалната интернет страницата на Община Кубрат – http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php Разглеждане на офертите: 01.12.2015г. от 09:00ч. в Заседателната зала на Община Кубрат, ет. 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/11/2015