Версия за печат

BG-Първомай

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПГСС Васил Левски, ул. Братя Миладинови - север,53 а, За: Росица Тоскова Генова - директор, Марийка Гъделева - гл. счетоводител,Илияна Колева -ЗАС, България 4270, Първомай, Тел.: 033662912 62913, E-mail: pgss_parvomai@abv.bg, Факс: 0336 62912

Място/места за контакт: ул. Братя Миладинови - север,53 а,гр. Първомай

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgss-vlevski.com/.

Адрес на профила на купувача: http://pgss-vlevski.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка,монтаж,конфигуриране и пускане в действие на 37(тридесет и седем)терминални работни места и два сървъра,разпределени в три компютърни зали, UPS устройства,съобразно техническите спецификации,предоставени от възложителя,софтуер за управление на компютърните зали,софтуер за работа на терминалните станции и сървъра,изграждане на вътреучилищна компютърна мрежа,обучение на персонала.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30214000

Описание:

Компютърни работни станции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка,монтаж,конфигуриране и пускане в действие на 37(тридесет и седем)терминални работни места и два сървъра,разпределени в три компютърни зали, UPS устройства,съобразно техническите спецификации,предоставени от възложителя,софтуер за управление на компютърните зали,софтуер за работа на терминалните станции и сървъра,изграждане на вътреучилищна компютърна мрежа,обучение на персонала.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28367 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПГСС"Васил Левски" град Първомай

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът трябва да притежава валидна регистрация за търговска дейност, свързана с областта на информационните технологии - Представя удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за регистрация в Агенцията по вписванията. 2.Наличие на валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен на участника. 3.Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен от производителите на сървър, терминален клиент и монитори. 4.Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 5. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark или еквивалент. 6.Наличие на Писмо от производителя на терминалния клиент (ТК), адресирано до МОН, в което еднозначно се дефинира дали участникът е оторизиран да предлага съответния продукт за целите на НП "ИКТ в училище" или коя фирма има право да оторизира участници за участие в НП "ИКТ в училище", като в този случай, фирмата участник представя оригинал за оторизация от упълномощената фирма. 7.Информация за наличие на инсталирани от участника решения от предложения тип. Доказват се със списък-декларация включващ в себе си изпълнени договори за инсталация на решения от предложения тип, съдържащ име на учебното заведение, точен адрес, телефон и лице за контакт. Цитираните договори трябва да бъдат придружени от референции за добро изпълнение. 8.Участниците да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки; 9.Допуска участие на подизпълнители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяна на комплексната оценка Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблицата и съответните им стойност получени по формулата: К = Ц + С + Т , където: Ц - предлагана цена - с максимален брой точки 50 Оценката се формира по формулата: Ц = (Минимална предложена цена: Предложена цена от участника) х 50 С - Срок за доставка на оборудването -с максимален брой точки 30 Оценката се формира по формулата: С = (Минимален предложен срок за доставка на оборудването: Предложен срок за доставка на оборудването от участника) х 30 Т = ( Тi : Тmax) х 20 , където Тi = (Тi1+Тi2+Тi3+Тi4+Тi5+Тi6+Тi7): 7 – средно аритметична стойност на техническите показатели на участника Тmax = (Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7): 7- средно аритметична стойност на техническите показатели на участника получил най-висока оценка Забележка: За всяка подадена оферта се изготвя комплексна оценка. Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участника следва да бъде представена запечатана в непрозрачен плик, с надпис: За участие в обществената поръчка по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”” Име на участника, адрес за кореспонденция, представляващо лице, телефон, факс и е-мейл адрес. Документацията от офертата да бъде поставена в три папки, като всички страници са номерирани, както следва: Папка №1 – Документи за подбор Папка №2 – Техническо предложение Папка №3 – Ценова оферта • Срок и място и начин за получаване на офертите: -до 30.11.2015 г., до 16:00 часа. - п.к.4270, гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Братя Миладинови-север” №53а, в деловодството на гимназията. - лично, чрез упълномощено лице или чрез куриерска фирма с доставка до адреса на възложителя с обратна разписка и входящ номер. Няма да се допускат до участие в разглеждане , оценяване и класиране на офертни предложения , които не са постъпили по горе описания начин – до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в указания срок. Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката могат да бъдат получени в деловодството на гимназията,на телефон 0336 6 2912, или на e-mail: pgss_parvomai@abv.bg. Място, ден и час за разглеждане на предложенията – 01.12.2015 г. от 13:00 часа в кабинета на главния счетоводител, адрес: адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - север” № 53а. ДОКУМЕНТАЦИЯТА Е ПУБЛИКУВАНА НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА СЛЕДНАТА ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА:http://pgss-vlevski.com/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/11/2015