BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Белфери ЕООД, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Иван Михайлов Томов - Управител Юлияна Рачева - Юрисконсулт, РБългария 9178, Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belferi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.belferi.com/archives/477.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка "Злополука на моторен ферибот "Белослав" и на моторен кораб "Белла" . Описание на предмета на поръчката :"Застраховане на местата на пътниците в плавателни съдове по задължителна застраховка "Злополука " на моторен ферибот "Белослав" и на моторен кораб "Белла", собстваност на "Белфери"ЕООД , съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане , Търговския закон и Наредба№49/16.10.2014г. за Задължителното застраховане по чл.249, т.2 от Кодекса за застраховането, прието с Решение №52-Н от 08.03.2006г., включващо: А)Задължителна застраховка "Злополука " на местата на пътниците в плавателни съдове - моторен ферибот "Белослав", собственост на "Белфери" ЕООД .Брой на застрахованите места - 260бр. Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 01.01.2016г. Б)Задължителна застраховка "Злополука " на местата на пътниците в плавателни съдове - моторен кораб "Белла", собственост на "Белфери"ЕООД.Брой на застрахованите места - 75 бр. Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 01.01.2016г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66000000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка "Злополука на моторен ферибот "Белослав" и на моторен кораб "Белла" . Описание на предмета на поръчката :"Застраховане на местата на пътниците в плавателни съдове по задължителна застраховка "Злополука " на моторен ферибот "Белослав" и на моторен кораб "Белла", собстваност на "Белфери"ЕООД , съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане , Търговския закон и Наредба№49 / 16.10.2014г. за Задължителното застраховане по чл.249, т.2 от Кодекса за застраховането, прието с Решение №52-Н от 08.03.2006г., включващо: А)Задължителна застраховка "Злополука " на местата на пътниците в плавателни съдове - моторен ферибот "Белослав", собственост на "Белфери" ЕООД .Брой на застрахованите места - 260бр. Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 01.01.2016г. Б)Задължителна застраховка "Злополука " на местата на пътниците в плавателни съдове - моторен кораб "Белла", собственост на "Белфери"ЕООД.Брой на застрахованите места - 75 бр. Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 01.01.2016г. Покрити рискове :Смърт или трайна загуба на трудоспособност на пътник в следствие злополука . Застрахователни суми: 20 000 лева за всеки пътник ,съгласно чл.281 от Кодекса за застраховане .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.Изпълнението на поръчката включва: 1) Задължителна застраховка "Злополука " на местата на пътниците в плавателни съдове - моторен ферибот "Белослав" , собственост на "Белфери"ЕООД.Брой на застахованите места - 260 бр. Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 01.01.2016г. 2)Задължителна застраховка "Злополука " на местата на пътниците в плавателни съдове - моторен кораб "Белла", собственост на "Белфери"ЕООД.Брой на застрахованите места - 75бр. Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 01.01.2016г. Покрити рискове :Смърт или трайна загуба на трудоспособност на пътник в следствие на злополука. Условията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията -Заповед на основание чл.14,ал.4, т.2 и Глава Осем "а" от ЗОП и в Проект -Договор от документацията за участие към Поканата . ІІ.Участниците следва да притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката , издаден от комисията за финансов надзор , валиден за срока на валидност на офертата - копие , заверено от участника. ІІІ.Участниците следва да притежават клонове или офиси на територията на РБългария , с които да се обезпечи застрахователното събитие и за изплащане на полагащото се обезщетение , за което следва да представи списък на клоновете и офисите на на територията на РБългария , подписано от лице с представителни функции. ІV.При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител е длъжен да представи следните документи : 1.Документи за удостоверяване липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП , издадени от компетентен орган - свидетелство за съдимост . 2.Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най - ниска предложена застрахователна премия , без прилагане на самоучастие (франшиз). На първо място се класира офертата с най- ниска застрахователна премия . Прилагане на самоучастие (франшиз) не се допуска.Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на предложените застрахователни премии.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изпълнение на застрахователния договор ще бъдат ползвани услуги на "Адмирал Иншурънс Брокер "ООД -лицензиран застрахователен брокер в качеството му на обслужващ брокер на "Белфери"ЕООД, съгласно Договор за възлагане от 08.05.2012г. "Белфери"ЕООД предоставя пълен достъп по електронен път до допълнителна документация на следния интернет адрес www.belferi.com-Обществени поръчки - Профил на купувача .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/12/2015