BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Милена Георгиева Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали и ел. резервни части за улично осветление през 2016 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928530, 31530000

Описание:

Улични лампи
Части за лампи и осветителни уреди


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В зависимост от нуждите и конкретните заявки на възложителя, но на стойност не по-висока от максималния разходен лимит.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществени поръчки, на публичната покана и посочените от възложителя условия и изисквания в настоящата документация. Към техническото предложение всеки кандидат задължително следва да приложи договор/и за доставка от производителите или договор за дистрибуция или друг документ, който оправомощава участника с правото да търгува с посочените стоки – заверени от участника копия по групи стоки. Към техническото предложение всеки кандидат следва задължително да приложи сертификати за качество и безопасно използване, или протоколи от изпитания, или разрешение за употреба и годност от производителя (дистрибутора), или български или европейски стандарти, или други документи – заверени копия по групи стоки. Всички изисквани документи в техническото предложение, които са на чужд език задължително следва да бъдат представени и на български език, преведени от оторизирани фирми.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът представя оферта за участие в настоящата процедура по приложени образци, като при изготвянето им следва да се съобрази с всички изисквания, отразени в публичната покана. Представяне на варианти в офертата не се допуска.Условията в образците от публичната покана са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. А те са:Образец на административни сведения за кандидата, образец на декларацията – списък на изпълнените договори, образец на декларация за приемане условията на проекта на договора, образец на техническо предложение,проект на договор, образец на декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП, образец на декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП и липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, образец на ценово/финансово/ предложение,образец на ценово предложение - обр.№1 са публикувани в сайта на община Добричка на интернет адрес:www.dobrichka в раздел "профил на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на офериращия и предмета на поръчката до 17,00 ч на 07.12.2015 г., на адрес - община Добричка, град Добрич, ул.Независимост №20, стая №105. Отварянето на офертите ще се извърши на 08.12.2015 г. от 14,00 часа в зала №108 на общината. Забележка:Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира всички услуги свързани с доставка на електроматериали и ел.резервни части.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/12/2015