Версия за печат

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 9 „Пламъче”, кв. „Суходол”, ул. „Овче поле” № 16, район „Овча купел”-Столична община, За: Росица Недокланова, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 00359 886898444, E-mail: cdg9_plama4e@abv.bg., Факс: 00359 29204313

Място/места за контакт: Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 9 „Пламъче”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://cdg9.com/.

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/cdg9-277/op-publichni-pokani/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на процедурата е избор на изпълнители за “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 9 „Пламъче”. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асoртимент, направена от директора на детското заведение и доставена в точен час на следния административен адрес: гр. София, Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 9 „Пламъче”, кв. „Суходол”, ул. „Овче поле” № 16, на територията на СО – район „Овча купел”; Пълният обхват на дейностите, прогнозното количеството и обема на поръчката, дължими от Изпълнителя, e описан в Технически спецификации към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Пълният обхват на дейностите, прогнозното количеството и обема на поръчката, дължими от Изпълнителя, e описан в Технически спецификации към Приложението на Публичната покана, неразделна част от настоящата, което може да се намери на интернет адреса на Възложителя: http://cdg9.com/, раздел "Профил на купувача" http://sop.bg/cdg9-277/op-publichni-pokani/ Общата стойност на поръчката до 30 000.00 лв. / тридесет хиляди лева/ без вкл. ДДС, съответно 36 000.00 лв. /тридесет и шест хиляди лева/ с вкл. ДДС за целия срок на договора. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от собствената план сметки и делегиран бюджет на детското заведение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

кв. „Суходол”, ул. „Овче поле” № 16, район „Овча купел”-Столична община

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката трябва да бъде изпълнена при спазване на график изготвен от Директора на детското заведение, с предварителни седмични заявки, които съдържат указанния за вида на стоката, количеството, и срок на доставка. Графика на доставките се представя на Изпълнителя, най-малко 3 дни преди датата на първата доставка. Предлаганите хранителни продукти трябва да съответстват на изискванията, посочени в документацията и настоящите условия. Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на следните изисквания: Да са висококачествени, пълноценни и безопасни, като съответстват на всички изисквания на националното (Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове) и европейското законодателство в тази насока; Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; Плодовете и зеленчуците да отговарят на изискванията на Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци на Министерство на земеделието и храните. Отделните артикули следва да имат опаковка и вид, отговарящи на българските стандартни норми и европейските изисквания. Доставяните продукти следва да бъдат снабдени със стикер, указващ датата на производство и крайния срок за употреба. Доставяните стоки следва да бъдат със сертификат за качество и/или документ от акредитирана лаборатория за изпитване и контрол и/или техническа документация и/или разрешително от БАБХ, транспортен лист и/или друг аналогичен/еквивалентен/ документ в зависимост от вида на доставения продукт и означен срок на годност на продуктите, като остатъчния срок на годност не трябва да бъде по-малко от 80% (осемдесет процента) към момента на доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Постъпилите оферти на кандидатите ще бъдат оценявани по следните показатели: I. Доказани възможности за качествено и професионално хранене на детските заведения – включващи следните критерии: 1. Управление на риска – 25 точки; 2. Организация и план на работа – 25 точки II. Финансови критерии – включва показател „Предлагана цена”- 50 точки. Комплексната оценка /КО/ представлява сбора от оценките по отделните критерии, а жименно: I+II=100 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробно информация за настоящата поръчка се намира в Приложението към публичната покана, достъпна на интернет страницата на Възложителя: http://cdg9.com/, раздел "профил на купувача" http://sop.bg/cdg9-277/op-publichni-pokani/ Постъпилите оферти ще бъдат отварени в сградата на Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 9 „Пламъче”, кв. „Суходол”, ул. „Овче поле” № 16 на дата 30.11.2015 г. в 11.00 ч. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Възложителят НЕ отделя обособена позиция, запазена за специализирани предпиятия или кооперации на хора с увреждания по реда на чл. 16г. от ЗОП. Съгалсно разпоредбата на чл. 30 от ЗИХУ, във вр. с чл. 16г. от ЗОП законодателят е дал възможност на специализирани предпиятия или кооперации на хора с увреждания да доставят стоки и да се ползват с предимство по възлагани процедури по ЗОП, само за стоки произведени от тези предприятия или кооперации. Във тази връзка предмета на настоящата обществена поръчка включва единствено Доставка на хранителни продукти, което автоматично изключва прилагане разпоредбата на 16г от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015